CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Actuele informatie en berichtgeving CRO luchthaven Rotterdam

 

Invloed van luchtvaart op luchtkwaliteit in Nederland is beperkt; CRO wordt betrokken bij resultaten onderzoek I&W (8/1/2024) 

De luchtvaart draagt beperkt bij aan luchtverontreiniging rondom luchthavens. Dat blijkt uit onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie laat de komende tijd nog onderzoek doen naar een viertal stoffen dat nu niet kon worden getoetst.

Het ministerie wil dat de leefomgeving rond luchthavens verbetert, en de lucht schoner wordt. Hiervoor zijn al verschillende maatregelen getroffen, en worden er nog meer uitgewerkt. Het is daarvoor belangrijk om te weten hoeveel vliegtuigen bijdragen aan de totale uitstoot van schadelijke stoffen.
In de bewoonde gebieden rond Schiphol wordt vermindering van de luchtkwaliteit voor 95 procent veroorzaakt door andere bronnen dan de luchtvaart, rondom regionale luchthavens is dat zelfs 99 procent.
In vier bewoonde gebieden ligt de maximale bijdrage van de luchtvaart aan luchtverontreiniging boven 1 procent. In één daarvan bij Schiphol – Badhoevedorp - ligt dit percentage het hoogst, op maximaal 10 procent (dat gaat over stikstofdioxide). Maar ook daar is de bijdrage van de luchtvaart nog steeds relatief laag. Ter vergelijking: in een keuken waar elektrisch wordt gekookt, ligt de totale concentratie ruim 4 keer hoger, in een keuken mét gasfornuis zelfs 10 keer hoger.

De onderzoeksresultaten
Naar aanleiding van eerder onderzoek van TNO heeft het ministerie vier vervolgonderzoeken laten uitvoeren.
Onderzoeksbureau Adecs keek naar zowel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) als andere luchtverontreinigende stoffen, en in welke mate de luchtvaart bijdraagt aan de concentraties daarvan. Op één punt bij Rotterdam The Hague Airport na blijven alle concentraties onder de normen uit de Wet milieubeheer. Op dat specifieke punt wordt de maximale concentratie stikstofdioxide overschreden, maar dat komt niet door de luchtvaart. Dit punt ligt naast een snelweg, waar de meeste uitstoot vandaan komt. De relatieve bijdrage van de luchtvaart is hier 0,1 procent.
Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) deed onderzoek naar de uitstoot van ZZS op en rond luchthavens. Het onderzoek toetst de ZZS-concentraties aan de Maximaal Toelaatbaar Risico-waarden (MTR). Dat is de concentratie van een stof waar onder geen negatief effect is te verwachten volgens het RIVM. De onderzoekers concluderen dat het aandeel van de luchtvaart aan de MTR-waarde klein is. Het ministerie laat nog aanvullende berekeningen doen voor vier ZZS die nu nog niet konden worden getoetst.
Uit het onderzoek blijkt dat ZZS vooral worden uitgestoten door taxiënde vliegtuigen: die zijn goed voor meer dan 90 procent van de totale uitstoot door de luchtvaart. Rondom de hoofdplatforms op Schiphol wordt ongeveer een derde van de ZZS-concentraties veroorzaakt door de hulpmotoren die vliegtuigen (APU’s) gebruiken als ze stilstaan.

Maatregelen
De APU van een vliegtuig mag alleen worden gebruikt als er geen alternatieven beschikbaar zijn, zoals walstroom of elektrische Ground Power Units. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft al maatregelen genomen tegen Schiphol, omdat er teveel gebruik wordt gemaakt van de APU.
Er lopen ook andere maatregelen om de uitstoot van ZZS op en rond luchthavens tegen te gaan. Zo zijn luchthavens bezig hun grondoperatie te elektrificeren, zodat daarbij geen stoffen meer worden uitgestoten. Taxiën op één motor is inmiddels de standaardprocedure voor veruit de meeste vliegtuigen op Schiphol, wat ook zorgt voor minder uitstoot. Ook wordt gekeken hoe het taxiën verder weg van het platformpersoneel kan beginnen, zodat de uitstoot hen minder treft.

Vlootvernieuwing en uniforme rekenmethode
In een ander onderzoek is gekeken naar het effect van de inzet van modernere vliegtuigen de komende jaren. Als het aantal vliegtuigbewegingen gelijk blijft, blijkt dat de emissies grotendeels gelijk blijven of dalen.
Ook is er een nieuwe, uniforme rekenmethode uitgewerkt om de invloed van de luchtvaart op luchtkwaliteit te berekenen. Nu zijn er nog verschillen tussen de manieren waarop adviesbureaus hun berekeningen doen. Door allemaal dezelfde rekenmethode te gebruiken, biedt dat meer duidelijkheid over toekomstige onderzoeksresultaten.

CRO's worden betrokken
Het ministerie gaat de onderzoeksresultaten nog voorleggen aan onafhankelijke experts, voor verdere duiding. Hierbij zullen ook de Commissies Regionaal Overleg en de Maatschappelijke Raad Schiphol betrokken worden.

klik hier voor Kamerbrief en onderzoeksrapporten.

(bron: ministerie I&W)

 

Monique List-de Roos nieuwe voorzitter CRO luchthaven Rotterdam (15/12/2023)

PERSBERICHT:

Monique List-de Roos wordt de nieuwe onafhankelijk voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam (CRO). Minister Harbers heeft haar met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van vier jaar benoemd.
Dit gebeurde nadat de CRO in een extra vergadering op 10 november jongstleden unaniem had besloten om haar voor te dragen voor deze functie. Deze was vacant gekomen toen Han Weber begin dit jaar zijn functie neerlegde. Sindsdien wordt deze vervuld door Erik van Heijningen als voorzitter ad interim.

Monique wordt voorzitter van de CRO in een periode waarin onder andere voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) een nieuw Luchthavenbesluit wordt vastgesteld en de positie van de CRO wordt versterkt. Als wethouder in Eindhoven was zij nauw betrokken bij de strategische doorontwikkeling van Eindhoven Airport, en in die hoedanigheid ook lid van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO).
Monique: ”Er ligt de komende jaren een aantal uitdagingen rond RTHA. De versterking en doorontwikkeling van de CRO geeft kansen om de toegevoegde waarde van het CRO te vergroten. Ik kijk ernaar uit om, in een tijd waarin de maatschappelijke aandacht voor de luchthaven toeneemt, met en tussen de verschillende betrokkenen bij de luchthaven het constructieve overleg te voeren".

 

CRO besluit over voordracht nieuwe voorzitter (13/11/2023)

In een extra plenaire vergadering heeft de CRO op vrijdag 10 november 2023 unaniem besloten om Monique List-de Roos voor te dragen voor het voorzitterschap van de CRO luchthaven Rotterdam. De CRO volgt hiermee het advies van de selectiecommissie.

Mw. List-de Roos is thans zelfstandig adviseur en heeft een aantal nevenfuncties buiten het luchtvaartdomein. Voorheen was zij onder andere wethouder bij de gemeente Eindhoven, en in deze hoedanigheid betrokken bij de strategische doorontwikkeling van Eindhoven Airport.

In totaal waren er elf sollicitaties binnengekomen bij de selectiecommissie, waarvan tien binnen de sluitingstermijn. Uit de sollicitanten heeft de commissie drie kandidaten geselecteerd voor een sollicitatiegesprek.

Met de voordracht door de CRO is nu het ministerie van I&W weer aan zet. Mw. List-de Roos zal daar binnenkort op gesprek komen. Wanneer ook deze horde genomen is, kan zij met ingang van 1 januari 2024 door de minister worden benoemd. 

 

Programma tweede bijeenkomst CRO+ op 10 november (27/10/2023)

In de Luchtvaartnota 2020-2050 heeft het Rijk bepaald dat de CRO’s als taak krijgen om "jaarlijks een brede bijeenkomst te organiseren met gemeenten die ook worden geraakt door de luchthaven (CRO+)". De tweede CRO+ staat gepland op vrijdag 10 november aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur in Bar, Lounge & Restaurant Spazio, Malpensabaan 3, 3045 AL Rotterdam. De inloop is vanaf 9.30 uur. Er zijn circa 30 gemeenten in de (wijde) omgeving van de luchthaven voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Het programma voor deze tweede bijeenkomst is vooral informerend van karakter.

Toehoorders kunnen het plenaire deel van de bijeenkomst bijwonen op de publieke tribune. Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Daarom is aanmelding verplicht.

Wenst u de bijeenkomst vanaf de publieke tribune bij te wonen? Stuur dan uiterlijk woensdag 8 november 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. Alleen indien u van de secretaris een bevestiging heeft ontvangen dat er voor u een plaats beschikbaar is, heeft u toegang tot de vergaderzaal.

 

EXTRA plenaire vergadering CRO op 10 november 2023 (24/10/2023)

Uiterlijk op 31 december 2023 eindigt de benoeming van Erik van Heijningen als voorzitter ad interim van de CRO. Het ministerie van I&W heeft daarom verzocht om uiterlijk medio november een kandidaat voor te dragen voor het voorzitterschap van de CRO. Omdat de eerstvolgende reguliere plenaire vergadering van de CRO pas op 14 december a.s. is, wordt een extra plenaire vergadering ingelast op vrijdag 10 november 2023. In deze vergadering zal de CRO besluiten over de voordracht van de kandidaat.

De extra vergadering wordt ingepast in het programma voor de CRO+ bijeenkomst op die dag. Daarom is de locatie een andere dan gebruikelijk.

Uiterlijk twee weken voor de vergadering worden de agenda en stukken online gezet.

 

Vacature: voorzitter CRO (1/9/2023) 

Rotterdam The Hague Airport is in grootte de derde burgerluchthaven van Nederland. De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) is hét overlegplatform waar luchtvaartsector en omgeving met elkaar spreken over het gebruik van de luchthaven. Belangrijk onderwerp is daarbij de beperking van hinder. Zo heeft de CRO in 2019 besloten om zelf de regie te nemen over het programma hinder beperkende maatregelen. Daarnaast wordt de agenda gevuld met een heel scala aan andere onderwerpen die direct of indirect met de luchthaven te maken hebben, zoals het nieuwe Luchthavenbesluit, de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening. De onafhankelijk voorzitter van de CRO wordt benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

over de functie:
Op dit moment wordt de CRO voorgezeten  door een voorzitter ad interim. Zijn benoeming eindigt uiterlijk op 31 december 2023. De CRO is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter, die in staat is om binnen de context van het ingewikkelde en maatschappelijk gevoelige luchtvaartdossier op ontspannen maar effectieve wijze leiding te geven aan het structureel overleg van betrokkenen bij Rotterdam The Hague Airport. In de Luchtvaartnota 2020-2050 heeft het kabinet aangekondigd de rol van de CRO’s te willen versterken. Dit is inmiddels in gang gezet en een van de taken van de nieuwe voorzitter is om hier verder invulling aan te geven. Kandidaten voor de functie moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de CRO en passen binnen het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde profiel.
De benoeming is voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze eerste termijn is eventuele herbenoeming mogelijk voor een tweede en tevens laatste termijn van vier jaar. De voorzitter ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding van ongeveer € 10.000 per jaar (plus reis- en verblijfkosten).
Klik HIER voor de profielschets.

over de procedure:
Denkt u dat u een geschikte kandidaat bent voor deze functie, en heeft u zin om u de komende vier jaar in te zetten voor een constructief overleg van partijen die betrokken zijn bij Rotterdam The Hague Airport? Stuur dan uiterlijk 24 september 2023 een mail met uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar de secretaris van de CRO, dhr. E.R. Struch. Het mailadres is: er.struch@pzh.nl.
Het is de bedoeling dat de CRO medio november 2023 besluit om één kandidaat voor te dragen voor benoeming. Vervolgens zal met deze kandidaat nog een gesprek worden gevoerd door een afvaardiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarna deze bij een positieve beoordeling intern zal worden voorgedragen voor benoeming door de Minister.
Voor nadere informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met dhr. Struch op telefoonnummer 06 - 55 19 07 59.

over de CRO:
De CRO luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Volgens de Wet luchtvaart is de taak van de commissie om door overleg tussen betrokkenen “een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet” aan hun belangen. In de CRO zitten aan tafel vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en omwonenden, luchthaven, luchtverkeersleiding, grote en kleine luchtvaart, bedrijfsleven en milieuorganisaties. De CRO komt vier keer per jaar in een openbare vergadering plenair bijeen. Minimaal één keer per jaar is er een bredere (CRO+)  bijeenkomst met gemeenten uit de wijde omgeving die niet vertegenwoordigd zijn in de CRO maar wel door de luchthaven worden geraakt. Daarnaast kent de CRO werkgroepen en nemen individuele leden in hun rol als lid van de CRO deel aan diverse participatietrajecten en activiteiten buiten de CRO. Ook organiseert de CRO regelmatig informatie- en discussieavonden met omwonenden. Kijk voor meer informatie op deze website.

NB. Deze vacature verschijnt met ingang van 2 september ook in NRC en Binnenlands Bestuur. 

 

Zoektocht naar nieuwe voorzitter CRO gestart (30/6/2023)

Na het plotselinge aftreden van Han Weber als voorzitter van de CRO, heeft minister Harbers Erik van Heijningen benoemd als voorzitter ad interim tot eind 2023. In de tussentijd heeft de CRO de gelegenheid een voordracht te doen voor een nieuwe voorzitter. Voor het vinden van een geschikte kandidaat heeft de CRO in de vergadering van 9 maart jl. een commissie ingesteld bestaande uit:

 • een vertegenwoordiger van de overheden: dhr. Fortuyn (tevens voorzitter van de commissie),
 • een vertegenwoordiger van de sector/ het bedrijfsleven: dhr. van der Kleij,
 • een vertegenwoordiger van de omwonenden/ milieuorganisaties dhr. Schendstok,
 • de secretaris van de CRO: dhr. Struch.

Kandidaten moeten voldoen aan het nog door het ministerie van I&W op te stellen profiel en moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de CRO. Het is de bedoeling dat de CRO in de vergadering van 12 oktober 2023 besluit om één kandidaat voor te dragen voor benoeming door de Minister.

Nadere informatie volgt. Denkt u dat u zelf een geschikte kandidaat zou zijn of kent u zo iemand, houd dan deze pagina in de gaten.

 

DCMR vraagt rectificatie bericht over vermeende fout in jaarrapport (31/5/2023)

In het artikel met als kop "Sterke toename meldingen Rotterdam The Hague Airport -BTV schrikt zich rot" meldde Gouwe IJssel Nieuws op 29 mei 2023 een forse rekenfout te hebben gevonden in het jaarrapport meldingen 2022 van de DCMR. De nieuwssite schreef: "Opvallend is dat Gouwe IJssel Nieuws een nogal forse rekenfout tegenkomt in de berekeningen ten opzichte van eerdere jaren in het DCMR rapport. In de jaartotalen blijken ineens 507 vluchten van de grote luchtvaart te ontbreken die wel in de andere tabel staat en daarmee is er geen lichte daling maar is het aantal vliegbewegingen nagenoeg gelijk aan het jaar 2019 voor de corona."

De DCMR heeft het rapport naar aanleiding van het artikel gecheckt en geconcludeerd dat van een rekenfout geen sprake is. "De totalen van het grote verkeer zijn correct. In tegenstelling tot voorgaande jaren, kunnen in de laatste twee jaarrapportages de totalen van elke categorie niet automatisch worden opgeteld als zijnde groot verkeer." De DCMR zal Gouwe IJssel Nieuws om een rectificatie vragen.

 

Aantal meldingen per vliegtuigbeweging blijft maar exponentieel stijgen (10/3/2023)

Het aantal meldingen over het eerste kwartaal (november tot en met januari) dat betrekking heeft op de luchthaven Rotterdam, is volgens de laatste kwartaalrapportage van de DCMR opnieuw fors toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren, namelijk tot 19.088. Dit zijn inmiddels bijna drie keer zo veel meldingen als in hetzelfde kwartaal in gebruiksjaar 2020. In dit laatste pré-corona kwartaal werden namelijk 6.848 meldingen geregistreerd die betrekking hadden op Rotterdam, terwijl het aantal vliegtuigbewegingen van de grote luchtvaart, doorgaans goed voor het leeuwendeel van de meldingen, slechts 12 % verschilt.

 

Erik van Heijningen benoemd als interim voorzitter van de CRO (9/2/2023)

Minister Harbers heeft Erik van Heijningen benoemd als voorzitter ad interim van de CRO luchthaven Rotterdam. Zijn benoeming gaat in op 7 februari 2023 en eindigt uiterlijk op 31 december van hetzelfde jaar. Tevens heeft de minister het ontslagverzoek van Han Weber ingewilligd. Het ontslag gaat met terugwerkende kracht in op 1 februari 2023.

Erik is geen onbekende in het Rotterdamse luchtvaartdossier. Eerder was hij al voorzitter van de CMLR, de voorganger van de CRO. Ook heeft hij als voorzitter van een naar hem genoemde commissie voorstellen gedaan voor hinder beperkende maatregelen. Erik was tot voor kort waarnemend burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en heeft veel ervaring in het openbaar bestuur.

 

Opvolging Han Weber (6/2/2023)

Doordat Han Weber op 20 januari 2023 zijn functie heeft neergelegd, moet de CRO het nu al een tijdje doen zonder voorzitter. Achter de schermen wordt intussen met grote voortvarendheid gewerkt aan de invulling van de opengevallen plek. Benoeming van de voorzitter is een bevoegdheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zodra er officieel meer bekend is, wordt u via deze website geïinformeerd.

 

Voorzitter CRO legt functie neer; lees hier zijn ontslagbrief (20/1/2023)

Geachte heer Harbers,

Ik ben door uw voorganger benoemd als voorzitter van de CRO Rotterdam. Bij de start hebben we reeds geconstateerd dat deze benoeming mogelijk een tijdelijk karakter zou hebben omdat het denkbaar is dat de gemeente waarvan ik burgemeester ben onder de reikwijdte van een nieuw Luchthavenbesluit komt te vallen. Afgesproken is dat ik op dat moment als voorzitter van de CRO zou terugtreden.

De discussies zowel binnen als buiten de CRO omtrent het participatietraject in aanloop naar een nieuw Luchthavenbesluit zijn vanzelfsprekend stevig want raken zowel aan de toekomst van de luchtvaartsector als zeker ook aan de belangen van de omwonenden van de luchthaven. In deze discussie wordt echter
steeds vaker gepoogd de CRO in een kamp te trekken en niet langer te zien als het in de wetgeving bedoelde neutrale onafhankelijk platform waar de diverse opvattingen omtrent luchtvaart geuit kunnen worden en daarbinnen gezocht wordt naar vermindering van de overlast.

Recent is de CRO ook voor het eerst geconfronteerd met de vraag naar een klachtenprocedure. In dat kader heeft uw ministerie de opvatting dat klachten primair ingediend en afgehandeld moeten worden door de CRO zelf. Ik ben van opvatting dat klachten op een zorgvuldige en onafhankelijk wijze afgehandeld dienen te worden. Gezien de uiterst bescheiden bezetting en ondersteuning van de CRO in de persoon van voorzitter en secretaris kan de CRO naar mijn overtuiging niet aan deze standaard voldoen. Klachten rakenbijvoorbeeld immers al snel ook aan het handelen van de secretaris of voorzitter.

Al met al neemt het risico toe dat mijn neutrale rol als voorzitter publiekelijk ter discussie wordt gesteld en daarmee kan botsen met mijn hoofdfunctie. De kans op zo’n botsing lijkt groter dan we bij mijn benoeming hadden voorzien. Het mag duidelijk zijn dat mijn hoofdfunctie te alle tijde voor dient te gaan en ook voorkomen moet worden dat u hierop aangesproken wordt. Dit alles afwegende ben ik tot de conclusie gekomen dat het beter is dat ik mijn rol als voorzitter per direct opgeef.

Ik wil de deelnemers aan de CRO bedanken voor de plezierige samenwerking en de open wijze waarop zij allen invulling geven aan hun rol en de respectvolle manier waarop zij dat naar elkaar doen, ondanks de grote verschillen van opvattingen.

Hoogachtend,

Han Weber,
voorzitter CRO Rotterdam

 

Informatiemarkt voornemen en concept-NRD luchthavenbesluit RTHA (1/2/2023)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert, in aanwezigheid van de luchthaven, een bijeenkomst waar u met medewerkers van het ministerie en medewerkers van de luchthaven in gesprek kunt. U kunt vragen stellen over de concept-NRD en over de procedure. Op de bijeenkomst zijn deskundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook de vertegenwoordigers van de omwonenden in de CRO zullen met een eigen plek aanwezig zijn op deze informatiemarkt. U bent welkom om op ieder moment binnen te lopen op:

Datum:    Donderdag 9 februari 2023
Tijd:        19.00-21.00 uur
Plaats:    Stadskantoor Schiedam, Stadserf 1, Schiedam

Via regionaleluchthavens@minienw.nl kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Dit kan tot en met maandag 6 februari 2023 12.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst kunt u, indien gewenst, een mondelinge zienswijze indienen. Daarvoor is een notulist aanwezig die uw zienswijze zal noteren.

(bron: ministerie I&W)

 

Minister Harbers deelt grieven BTV over CRO niet (25/12/2023)

Minister Harbers (IenW) heeft gereageerd op de brief van de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV) van 14 november 2022. Hij deed dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief van de BTV ging over het falen van het participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA) omdat de omwonenden van RTHA daarbij niet (afdoende) gehoord zouden zijn. De minister schrijft dat hij de stellingen van de BTV over de CRO niet deelt.

Kamerbrief met reactie minister op brief BTV

(bron: ministerie I&W)

 

Correctie meldingenrapportage DCMR 4e kwartaal 2022 (19/12/2022)

Tijdens de bespreking van de de 4e kwartaalrapportage 2022 "vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport" van de DCMR (agendapunt 5.a ) in de vergadering van de CRO op 15 december 2022, heeft de vertegenwoordiger van de kleine luchtvaart zijn twijfel uitgesproken over de juistheid van tabel 10. In de kolom "nacht" stonden namelijk meldingen over vliegtuigtypen die in principe niet 's nachts (mogen) vliegen, zoals de Cessna 172. Afgesproken is dat de DCMR de tabel zou controleren.

Inmiddels heeft de DCMR bericht dat er inderdaad fouten gemaakt zijn. De getallen in de tabel blijken wel te kloppen, maar in de eerste kolom is niet altijd het correcte bijbehorende vliegtuigtype vermeld. Een gecorrigeerde versie van het rapport is op de pagina meldingenrapportages geplaatst.

NB. Op de pagina vergaderstukken blijft de oorspronkelijke NIET gecorrigeerde versie staan!!

 

Voorzitter CRO: integriteit (adviserend) leden staat niet ter discussie (16/12/2022)

Naar aanleiding van de eerder op deze site geplaatste verklaring van een lid van de CRO uitgesproken in de vergadering van 15 december is op sociale media discussie ontstaan over wat er precies in de vergadering gewisseld is. Hierover het volgende:

In de vergadering van de CRO op 15 december 2022 heeft een lid uitlatingen op de website van de BTV als ook op Schipholwatch.nl aan de orde gesteld. In de desbestreffende artikelen wordt namelijk de integriteit van een voormalig adviserend lid van de CRO in twijfel getrokken. Het lid had grote moeite met deze uitlatingen en heeft dit bij bij het agendapunt mededelingen geuit middels de eerder op deze website gepubliceerde verklaring.

De voorzitter heeft vervolgens gesteld, dat alle (voormalig) leden van de CRO -weliswaar vanuit een ander belang- naar eer en geweten hun inbreng leveren, dat hun integriteit hierbij niet ter discussie staat (tenzij anders aangetoond - red), dat het in de discussie rond de luchthaven belangrijk is om deze op inhoud te voeren, en dat hij erop vertrouwt dat alle leden van de CRO dit met hem eens zijn. De leden konden zich hierin vinden.

 

Lid CRO uit ongenoegen over verdachtmakingen door Schipholwatch en BTV (16/12/2022)

De inhoud van dit bericht is off-line hangende een onlangs ingediende klacht in verband met dit bericht.

 

Vergadering CRO 15 december bijwonen op publieke tribune (9/12/2022)

De plenaire vergaderingen van de commissie zijn in principe openbaar. U kunt als toehoorder plaatsnemen op de publieke tribune. Als toehoorder kunt u echter niet deelnemen aan de discussie of inspreken.

LET OP: de plenaire vergadering van de CRO op donderdag 15 december 2022 zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis van Lansingerland in plaats van de gebruikelijke vergaderzaal op de luchthaven. Hierdoor is er meer ruimte op de publieke tribune en hoeft u zich als toehoorder vooraf niet aan te melden.

 

29 november 2022: Upgrade systeem melden overlast vliegverkeer (29/11/2922)

De manier waarop u overlast van vliegverkeer meldt gaat veranderen. Op dinsdag 29 november 2022 wordt er aan het systeem gewerkt, waardoor het niet mogelijk is om op die dag een melding te doen. Uiteraard kunt u na afronding van de werkzaamheden alsnog uw meldingen invoeren.
De upgrade van het systeem wordt uitgevoerd om meerdere doelen te realiseren:
- Melden wordt eenvoudiger
- U krijgt een overzicht van uw meldingen
- U krijgt statistieken van uw en alle meldingen
- Melden van overlast buitenshuis wordt mogelijk

Meldingenportaal
Na de upgrade verloopt het melden via het nieuwe meldingenportaal. In dit portaal kunt u een melding doen en een overzicht bekijken van uw reeds ingediende meldingen. Om gebruik te kunnen maken van het meldingenportaal moet u een account hebben. Hoe dat werkt staat hieronder beschreven.

Ik ben een bestaande gebruiker
Heeft u eerder meldingen ingestuurd, dan staat een account al voor u klaar. Om toegang te krijgen tot dit account klikt u bij het inlogscherm op de knop “wachtwoord herstellen” en geeft u het bij ons eerder gebruikte e-mailadres op. U ontvangt dan een e-mail waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken, waarna u kunt inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Ik ben een nieuwe gebruiker
Heeft u nog niet eerder een melding over vliegverkeer bij ons gedaan, dan klikt u op de knop “maak een account aan”. U kunt zich vervolgens als gebruiker registreren en vervolgens het meldingenportaal gebruiken.

Wat kan ik in de toekomst nog meer verwachten
Deze upgrade wordt nu uitgevoerd om in de toekomst meer wensen te realiseren. Zo zal het meldingenportaal ook als app voor de smartphone beschikbaar komen. In het portaal komen nieuwsberichten, kunt u notificaties ontvangen en kunt u meldingen doen vanaf de plek waar u zich op dat moment bevindt, bijvoorbeeld tijdens een wandeling in het bos.
Wilt u weten wat DCMR doet met uw meldingen over vliegverkeer, kijk dan op de pagina Afhandeling meldingen overlast luchtvaart.

(bron: DCMR)

  

Programma eerste bijeenkomst CRO+ op 21 oktober (18/10/2022)

In de Luchtvaartnota 2020-2050 heeft het Rijk bepaald dat de CRO’s als taak krijgen om "jaarlijks een brede bijeenkomst te organiseren met gemeenten die ook worden geraakt door de luchthaven (CRO+)". De eerste CRO+ staat gepland op vrijdag 21 oktober aanstaande van 9.30 tot 11.30 uur in Bar, Lounge & Restaurant Spazio, Malpensabaan 3, 3045 AL Rotterdam. De inloop is vanaf 9.00 uur. Er zijn circa 30 gemeenten in de (wijde) omgeving van de luchthaven voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Het programma voor deze eerste bijeenkomst is vooral informerend van karakter.

Toehoorders kunnen het plenaire deel van de bijeenkomst bijwonen op de publieke tribune. Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Daarom is aanmelding verplicht.

Wenst u de bijeenkomst vanaf de publieke tribune bij te wonen? Stuur dan uiterlijk donderdag 20 oktober 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. Alleen indien u van de secretaris een bevestiging heeft ontvangen dat er voor u een plaats beschikbaar is, heeft u toegang tot de vergaderzaal.

 

Toehoorders CRO 6 oktober verplicht aanmelden (27/9/2022)

Op 6 oktober aanstaande is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO. Omdat er op dit moment veel actualiteiten zijn rond de luchthaven, zou het wel eens druk kunnen worden op de publieke tribune. Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Toehoorders moeten zich daarom vooraf bij de secretaris aanmelden.

Wenst u de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen? Stuur dan uiterlijk woensdag 5 oktober 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. Alleen indien u van de secretaris een bevestiging heeft ontvangen dat er voor u een plaats beschikbaar is, heeft u toegang tot de vergaderzaal.

 

Uitnodiging rondetafelconferentie meldingen geluidsoverlast vliegverkeer (22/9/2022)

Donderdag 17 november 2022 11.15 ‐ 13.00 uur The Hague Conference Centre (New Babylon, Den Haag)

Omwonenden van luchthavens die geluidsoverlast melden, willen dat hun klacht goed wordt afgehandeld. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat organiseert, in aanwezigheid van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, een rondetafelconferentie. Onderwerp is de wijze waarop meldingen van geluidsoverlast van vliegverkeer door de meldpunten worden afgehandeld. Wat gebeurt er met een melding? Welke  verbeteringen zijn er gedaan? Wat kan nog meer verbeterd worden? Daarover gaat de rondetafelconferentie meldingen geluidsoverlast vliegverkeer.

Toelichting
De impact van geluidsoverlast door vliegtuigen voor omwonenden kan groot zijn. De Nationale ombudsman zet zich in voor het belang van een goede behandeling van meldingen. En wat omwonenden mogen verwachten als zij overlast door vliegverkeer melden. Op 10 mei 2022 heeft de minister met de Nationale ombudsman gesproken over dit onderwerp. De correspondentie tussen de ombudsman en minister vindt u hier.

Meedoen
Voor de rondetafelconferentie benadert het ministerie omwonenden​, de mensen die de Nationale ombudsman heeft gesproken, de meldpunten, de commissies regionaal overleg van luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport, Groningen Airport Eelde en Lelystad Airport, de luchtvaartsector en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Uw meedenkkracht is belangrijk. U kunt zich tot uiterlijk 1 november 2022 aanmelden bij Inge Voesten, Omgevingsmanager directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inge.voesten@minienw.nl). U ontvangt daarna meer informatie over het programma. Omwonenden die niet beroepsmatig deelnemen aan deze bijeenkomst kunnen hun reiskosten declareren bij het ministerie van IenW.

(bron: ministerie I&W)

 

Dat de CRO het gebruik van de luchthaven bevordert is grote onzin (15/8/2022)

De laatste weken is in de (sociale) media steeds vaker te horen en te lezen dat het de taak van de CRO is om het gebruik van de luchthaven te bevorderen. Dat is pertinente onzin. Weliswaar staat dit stukje tekst letterlijk in de Wet luchtvaart, maar er is ook een belangrijke bijzin weggelaten. De volledige tekst luidt: "De commissie heeft tot taak om door overleg tussen de in artikel 8.58, tweede en derde lid, bedoelde betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen."

Het gaat er dus niet om het gebruik zelf te bevorderen (lees: het vliegverkeer te laten groeien), maar juist er voor te zorgen dat de luchthaven zo wordt gebruikt dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van zowel de luchtvaartsector als de omgeving, en dan speciaal de omwonenden.

Zie voor meer achtergrondinformatie deze pagina's op de website van de CRO:

 

Vluchten van Schiphol naar Rotterdam verplaatst, hoe zit dat nou? (5/8/2022)

Er is momenteel veel te doen over vluchten die van Schiphol naar Rotterdam worden verplaatst, en vooral de gevolgen daarvan voor omwonenden. In de (sociale) media uiten velen hun verontwaardiging, gemeenteraden sturen boze brieven en Kamerleden stellen vragen aan de minister van I&W. Daarbij blijken er echter nogal wat misverstanden te bestaan. Hoe zit het nu echt?

Capaciteit van de luchthaven
De maximale hoeveelheid vliegverkeer en de tijden waarop gevlogen mag worden op de Rotterdamse luchthaven zijn vastgelegd in de Omzettingsregeling. Deze functioneert momenteel als een Luchthavenbesluit conform de Wet luchtvaart. De toegestane hoeveelheid vliegverkeer wordt in feite bepaald door de toegestane jaarlijkse geluidbelasting in zes zogenaamde handhavingspunten op voorgeschreven plaatsen in de omgeving van de luchthaven. Die handhavingspunten zijn voor te stellen als geluidemmers, die elke keer dat een vliegtuig voorbij komt, weer een beetje extra gevuld worden. Door het toepassen van een straffactor gaat dit vullen in de avond drie keer zo snel en in de nacht zelfs tien keer zo snel als overdag. De emmer mag niet overlopen, want dan kan de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) ingrijpen. Elk jaar op 1 november mag de luchthaven weer beginnen met een lege emmer.

Hoeveel vliegverkeer er mogelijk is en op welke tijden, wordt natuurlijk ook bepaald door de zogenaamde operationele capaciteit van de luchthaven, zoals de capaciteit van de start- en landingsbaan, de capaciteit van de terminal en het aantal vliegtuigparkeerplaatsen op het platform.

Regels voor slots
Twee keer per jaar (een keer voor het winterseizoen en een keer voor het zomerseizoen) moet de luchthaven aan de onafhankelijke slotcoördinator opgeven met welke capaciteit hij rekening mag houden bij het verdelen van de slots tussen de luchtvaartmaatschappijen. Dat doet de luchthaven met een zogenaamde capaciteitsdeclaratie. De luchthaven is verplicht de maximale capaciteit te declareren. Voor het maximum aantal slots is de toegestane geluidbelasting bepalend, voor de verdeling over de dag vooral de operationele capaciteit.

Het kan gebeuren dat er na de verdeling slots overblijven, dat niet gebruikte slots vervallen, dat slots worden teruggeven. Deze moeten dan weer opnieuw worden uitgegeven, als een luchtvaartmaatschappij daarom vraagt. Ook als er slots overblijven van de winter moeten deze worden overgeheveld naar de zomer. Dit volgt uit een uitspraak van de rechter over een vergelijkbare situatie bij Schiphol. De geluidsemmer wordt voor het hele jaar natuurlijk niet groter. Alleen de hoeveelheid geluid die er in de winter minder in is gegaan, mag er in de zomer bij komen.

Verplaatsing Schiphol vluchten
Toen het duidelijk werd dat in de zomer de capaciteit op Schiphol flink verminderd zou worden, hebben enkele luchtvaartmaatschappijen gekeken of zij een deel van hun vluchten zouden kunnen verplaatsen naar Rotterdam. Vaak zijn dat luchtvaartmaatschappijen die al actief zijn op Rotterdam, zoals Corendon en TUIfly. Door Corona waren er in het winterseizoen nogal wat slots ongebruikt gebleven. Deze konden en moesten dus worden aangeboden als luchtvaartmaatschappijen daarom vroegen. Zo kon bijvoorbeeld Corendon uiteindelijk 150 vluchten uitvoeren op Rotterdam waarvoor op Schiphol geen plaats meer was. Dit komt neer op gemiddeld een paar vluchten per dag. Voor andere maatschappijen zoals Air Malta en Norwegian gaat het om slechts enkele vluchten in de week.

Of het nu gaat om vluchten die al vanaf Rotterdam werden uitgevoerd, nieuwe vluchten, of van Schiphol verplaatste vluchten, de geluidsemmer wordt niet groter en mag niet overlopen. Voor omwonenden zou dat dus geen verschil moeten maken. Het enige is verschil is, dat omwonenden er in de zomer vaak meer last van hebben, omdat ze dan in de tuin zitten of de ramen open hebben staan.

Geen groei
Het is in ieder geval niet zo dat het verkeer op Rotterdam The Hague Airport groeit. De luchthaven zit al jaren aan zijn maximum capaciteit. Dat is ook de reden dat deze verdeeld moet worden door de slotcoördinator. Er is meer vraag naar slots dan er beschikbaar zijn. Als er capaciteit over is, moet de luchthaven deze beschikbaar stellen. De luchthaven heeft daar zelf geen invloed op. Alleen als de emmer dreigt over te lopen, kan de luchthaven aan de slotcoördinator vragen om te stoppen met het uitgeven van nieuwe of teruggegeven slots. Dit is wat de luchthaven op 26 juli jl. gedaan heeft.

Zie voor meer achtergrondinformatie deze notities die eerder op de agenda van de CRO stonden:

 

Nationale ombudsman sluit onderzoek naar geluidsoverlast door vliegverkeer af (1/8/2022)

De Nationale ombudsman heeft zijn onderzoek naar de afhandeling van meldingen over (geluids)overlast door vliegverkeer afgerond. Hij startte dit onderzoek in 2020 n.a.v. klachten en signalen dat omwonenden van vliegvelden veel (geluids)overlast ervaren en zich zorgen maken. De ombudsman voerde de afgelopen jaren verschillende gesprekken en constateert dat er verbeteringen zijn doorgevoerd.

Geluidsoverlast door vliegverkeer is regelmatig in het nieuws. Een lastig probleem, omdat klachten van omwonenden niet altijd op te lossen zijn. Vliegtuigen geven nou eenmaal geluidsoverlast. Wel kan er veel frustratie bij burgers worden weggenomen door betere communicatie en door hen beter te betrekken bij keuzes die worden gemaakt. Daarom heeft de ombudsman de afgelopen jaren er op gewezen dat:

 • burgers duidelijkheid moeten hebben over wat zij van het doen van meldingen mogen verwachten;
 • burgers actief en adequaat worden geïnformeerd over wat er met hun meldingen en met meldingen in het algemeen gebeurt;
 • de informatie uit de meldingen wordt betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes en tijden en bij het toezicht en de handhaving.

Gesprekken en verbeteringen
De Nationale ombudsman heeft met bewoners en omwonendenorganisaties gesproken om te horen wat er bij hen leeft. Deze zorgen en inzichten heeft hij meegenomen in de brieven aan – en gesprekken met - de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in 2020 en 2021. Op basis daarvan zijn de meldpunten van verschillende luchthavens in werkgroepen aan de slag gegaan. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er verbeteringen in gang zijn gezet om burgers waar mogelijk beter te informeren. Er is meer persoonlijk contact gekomen met bewoners die veel meldingen maken en is er betere communicatie met de luchtverkeersleiding en afstemming tussen meldpunten onderling. Ook is er gewerkt aan het duidelijk(er) aangeven wat melders wel, maar ook niet mogen verwachten van hun melding.

Ronde tafel en vinger aan de pols
In het laatste gesprek dat de Nationale ombudsman voerde met de minister van I&W heeft deze toegezegd een rondetafelconferentie te organiseren met alle betrokkenen. Ook neemt de Nationale ombudsman deel aan deze ronde tafel. Er zal worden gesproken over de manier waarop hindermeldingen worden afgehandeld en hoe dit tot verdere verbeteringen kan leiden.

De ombudsman vindt de ontwikkelingen van de afgelopen jaren positief. In een brief aan de minister van I&W laat hij weten het onderzoek formeel af te ronden. Wel heeft hij de afspraak gemaakt met de minister om over een half jaar nog eens de stand van zaken door te spreken.

(bron: Nationale ombudsman)

 

Datum geprikt: eerste CRO+ op 21 oktober 2022 (12/7/2022)

In de Luchtvaartnota 2020-2050 heeft het Rijk bepaald dat de CRO’s als taak krijgen om "jaarlijks een brede bijeenkomst te organiseren met gemeenten die ook worden geraakt door de luchthaven (CRO+)". Vanwege de beperkingen die golden als gevolg van de Corona crisis, is de organisatie van de eerste CRO+ bijeenkomst een paar keer uitgesteld. Maar nu lijkt het dan toch eindelijk te gaan gebeuren, en wel op vrijdag 21 oktober aanstaande van 9.30 tot 11.30 uur. De locatie is nog niet bekend. Er zullen circa 30 gemeenten in de (wijde) omgeving van de luchthaven voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd. Op het programma staat in ieder geval (het traject naar) het nieuwe Luchthavenbesluit.

 

Storing flighttracker voorbij (3/5/2022 10:13 uur)

De eerder vanochtend gemelde storing is voorbij. De vliegtuigbewegingen zijn weer zichtbaar op onze flighttracker.

 

Flighttracker toont tijdelijk geen vliegtuigen (3/5/2022 9:13 uur)

Als gevolg van uitgelopen tests door ISC is er momenteel geen radarinformatie beschikbaar. Hierdoor kan onze flighttracker tijdelijk geen vliegtuigbewegingen tonen. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.

 

Doe nu zelf ook de geluidtest (8/4/2022)

In het kader van het programma hinder beperkende maatregelen van de CRO heeft de Projectgroep Vertrekroute 06 onderzocht of het iets vergroten van de knik in de vertrekroutes van vliegtuigen die opstijgen in noordoostelijke richting (baan 06), kan helpen om de hinder dichtbij de luchthaven te verminderen.

Daarbij heeft de projectgroep als experiment aan een aantal omwonenden het verschil laten horen tussen de bestaande routes en dezelfde routes maar dan met de grotere knik. Hiervoor is in samenwerking met het NLR een geluidsimulatie ontwikkeld voor vijf representatieve plekken langs de routes. Bij deze test wordt aan de deelnemers gevraagd of de bestaande route danwel de aangepaste route hinderlijker gevonden wordt en in welke mate. De resultaten van de geluidtest zijn, nadat ze waren besproken met de deelnemers, meegenomen bij de beoordeling van de voorgestelde routeaanpassing.

De geluidtest is vanaf nu beschikbaar via de website van de CRO, zodat iedereen die geïnteresseerd is, zelf kan kan ervaren hoe deze test werkt en hoe het verschil tussen de routes klinkt.

instructies:
Gebruik voor de test bij voorkeur een PC, laptop of tablet (want op uw telefoon wordt het beeld waarschijnlijk te klein) en een koptelefoon.
U kunt de test starten door te klikken op deze link.
Het kan even duren voordat de test geladen is.
Daarna volgt u de instructies op het scherm.
Let ook op de waarschuwing voor gehoorschade!

Aan het eind van de test verschijnt op het scherm een 6-cijferig nummer.
Dit kunt u negeren, want resultaten kunnen niet meer worden doorgegeven.
Als er onverhoopt iets fout gaat, kunt u de test gewoon opnieuw starten.

NB. De test lijkt niet te werken in Internet Explorer; afhankelijk van uw instellingen kan het zijn dat een link standaard in Internet Explorer geopend wordt; plak in dat geval bovenstaande link in de adresbalk van een andere browser, bijvoorbeeld Google Chrome.

Meer informatie kunt u vinden in het eindrapport van de Projectgroep Vertrekroute 06, zoals de vijf locaties die zijn gebruikt bij de simulatie en de bijbehorende piekgeluidniveaus. 

 

Vergadering CRO 10 maart 2022 toch ONLINE (9/3/2022)

Vanwege een Corona besmetting zal de vergadering van de CRO op donderdag 10 maart 2022 van 15.00 tot 17.00 uur toch via een videoverbinding plaatsvinden. Toehoorders kunnen tot 10 maart 12.00 uur bij de secretaris een link naar deze Teams vergadering vragen.

 

Case vertrekroute 06 in boek Europees project ANIMA (2/2/2022)

Op 16 december 2021 is het eindrapport van de Projectgroep Vertrekroute 06 besproken in de CRO. De projectgroep heeft onderzocht of het iets vergroten van de knik in de vertrekroutes van vliegtuigen die opstijgen in noordoostelijke richting, kan helpen om de hinder dichtbij de luchthaven te verminderen. De CRO heeft besloten om nu nog geen keuze te maken maar eerst door een extern bureau een voorstel te laten maken voor het verfijnen van het in 2019 door de CRO vastgestelde afwegingskader. Dit afwegingskader is bedoeld voor de beoordeling van voorstellen voor hinder beperkende maatregelen.

In het onderzoek werd nauw samengewerkt met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Het NLR deed dit in het kader van het Europese ANIMA project. De bijdrage van het NLR bestond onder andere uit het ontwikkelen van de geluidtest waarmee het verschil tussen de bestaande en aangepaste route hoorbaar is gemaakt.

Inmiddels heeft het ANIMA project een (Engelstalig) ‘open access’ boek uitgebracht over zijn bevindingen. Hierin wordt ook de Rotterdam case kort besproken op pagina 236-237.

 

Minister informeert Kamer over benoeming Han Weber tot voorzitter CRO (20/12/2021)

Minister van Infrastructuur & Waterstaat, Barbara Visser heeft op voordracht van de CRO Han Weber, burgemeester van Zuidplas, per 1 oktober 2021 benoemd tot voorzitter van de CRO voor een eerste termijn van vier jaar.

Of hij deze vier jaar ook vol zal maken, hangt af van het nieuwe Luchthavenbesluit. In haar brief aan de Tweede Kamer van 3 november 2021 schrijft de bewindsvrouw namelijk het volgende:

"Omdat bij inwerkingtreding van het voorgenomen Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport de gemeente Zuidplas naar verwachting binnen één of meerdere  beperkingengebieden komt te liggen, zal de gemeente vanaf dat moment mogelijk lid zijn van de CRO Rotterdam. In de memorie van toelichting bij de Wet luchtvaart is beschreven dat een voorzitter van de CRO geen lid mag zijn als één van de aan de CRO deelnemende partijen. Dit vanwege de voorgeschreven onafhankelijkheid van de voorzitter. Dat is de reden dat bij de benoeming van de voorzitter van de CRO Rotterdam is aangegeven dat de benoeming afloopt op het moment dat de gemeente Zuidplas toetreedt tot de CRO, als gevolg van het in voorbereiding zijnde Luchthavenbesluit."

In de vergadering van 7 oktober 2021 heeft Han Weber formeel het stokje overgenomen van Hans van der Vlist. Hans was voorzitter vanaf de oprichting van de CRO luchthaven Rotterdam in 2013.

 

Video vergadering CRO 16 december bijwonen vanaf "publieke tribune" (7/12/2021)

Op donderdag 16 december 2021 van 15.00 tot 17.00 is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO. De CRO zal vergaderen via een video verbinding en maakt hiervoor gebruik van Microsoft Teams. De vergadering is openbaar. Eventuele toehoorders kunnen zich vooraf bij de secretaris melden. Stuur hiervoor uiterlijk woensdag 15 december 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. U ontvangt dan een link. Er is in principe ruimte voor 15 toehoorders. Het kan helaas nodig blijken om tijdens de vergadering het aantal toehoorders te verminderen wanneer de beeld- en geluidverbinding hier te veel onder lijdt.

instructies:
Klik op de link die u van de secretaris gekregen heeft.
Indien u de Microsoft Teams app al geïnstalleerd heeft, wordt deze automatisch geopend (het vervolg wijst zichzelf).
Indien u de Microsoft Teams app (nog) NIET geïnstalleerd heeft, krijgt u in principe twee mogelijkheden:
U kunt kiezen voor deelnemen via uw webbrowser ("Deelnemen op internet"), of voor het alsnog downloaden van de app.
Als u heeft gekozen voor deelname via uw webbrowser, volgt u de instructies (vergeet vooral niet uw naam in te vullen).
U kunt de melding krijgen dat iemand u eerst toegang moet verlenen tot de vergadering.

Als de verbinding tot stand is gebracht, ziet u in het beeld een balkje met knoppen (beweeg met uw muis over het scherm als het balkje niet zichtbaar is).
Zet met de knop op het balkje uw camera permanent uit. 
Zet met de knop op het balkje uw microfoon permanent uit.

Zie ook deze instructievideo van Microsoft.

LET OP: de vergadering wordt ten behoeve van de verslaglegging opgenomen!

 

Vergadering CRO 16 december 2021 wellicht toch weer online (15/11/2021)

Na één fysieke vergadering moet de CRO waarschijnlijk toch weer online gaan vergaderen. Dit is het gevolg van de recente ontwikkelingen m.b.t. de pandemie en de maatregelen die de regering onlangs heeft aangekondigd. Zodra een definitief besluit genomen is, zal dit op de website bekend worden gemaakt.

 

Belangrijke informatie voor toehoorders vergadering CRO 7 oktober 2021 (1/10/2021)

Op donderdag 7 oktober 2021 van 15.00 tot 17.00 uur is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO. De CRO zal voor het eerst weer fysiek bijeenkomen en wel op de gebruikelijke vergaderlocatie, Rotterdam The Hague Airport (kamer 1.72). De vergadering is openbaar. Met het oog op COVID-19 gelden echter wel enkele regels:

 1. aanmelding verplicht
  Het aantal plaatsen is beperkt. Toehoorders moeten zich daarom vooraf bij de secretaris aanmelden. Wenst u de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen? Stuur dan uiterlijk woensdag 6 oktober 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. Alleen indien u van de secretaris een bevestiging heeft ontvangen dat er voor u een plaats beschikbaar is, heeft u toegang tot de vergaderzaal.
 2. coronatoegangsbewijs verplicht
  De luchthaven heeft laten weten dat bij het betreden van de vergaderzaal een geldig coronatoegangsbewijs en een legitimatie getoond moeten worden. Uw coronatoegangsbewijs (bijvoorbeeld een QR-code op uw telefoon) zal gecontroleerd worden. Heeft u nog geen coronatoegangsbewijs? Kijk dan op deze website van de overheid.
 3. overige regels
  Verder gelden uiteraard de gebruikelijke regels, zoals thuisblijven bij klachten, niezen in de elleboog, handen wassen, et cetera.

 

Storing website CRO voorbij (28/9/2021)

Als gevolg van een storing op een van de opslagplatforms was de website van de CRO sinds woensdag 22 september jl. onbereikbaar. Inmiddels zijn de problemen opgelost en is de website weer volledig in bedrijf.
Door de problemen met de website konden de stukken voor de vergadering van de CRO op 7 oktober aanstaande nog niet online worden gezet. Dit zal de komende dagen alsnog gebeuren.

 

CRO komt op 7 okober voor het eerst weer fysiek bijeen (10/9/2021)

Na één geannuleerde en vijf online vergaderingen zal de CRO op 7 oktober aanstaande voor het eerst weer fysiek bijeen komen. De vergadering zal waarschijnlijk plaats vinden op de luchthaven, maar de locatie is nog niet zeker. Het moet namelijk wel mogelijk zijn om voldoende afstand te houden. Daarom zal ook aan het aantal toehoorders een maximum gesteld worden. Aanmelding is dan verplicht. Nadere informatie volgt.

 

Link naar nieuwe website vliegtuiggeluid.nl geplaatst (28/07/2021)

Geluid van vliegverkeer is in Nederland een van de belangrijkste oorzaken van geluidhinder. In de afgelopen jaren is er in Nederland veel discussie ontstaan over de manier waarop vliegtuiggeluid wordt bepaald. Wie meer wil weten over dit onderwerp, is op de nieuwe website vliegtuiggeluid.nl aan het juiste adres. De website is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezet door het RIVM, het koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en adviesbureau To70. Een link naar vliegtuiggeluid.nl is geplaatst op de pagina links van de website van de CRO.

Voor wie is deze website?
Vliegtuiggeluid.nl is er voor iedereen die meer wil weten over vliegtuiggeluid en hoe je dat meet en berekent. In het bijzonder voor de omwonenden van luchthavens en mensen die vlakbij een vliegroute wonen, omdat zij veel hinder ervaren van vliegtuiggeluid.

Waarom is deze website gemaakt?
Het ministerie heeft deze website laten maken om de kennis over vliegtuiggeluid te bundelen. Zo kan iedereen alle belangrijke informatie over dit onderwerp op één plek vinden.

Basis voor informatie
Omdat er veel discussie is ontstaan over de manier waarop vliegtuiggeluid wordt bepaald, startte het ministerie in 2018 een programma voor het verbeteren van berekeningen en metingen van vliegtuiggeluid. De Programmatische Aanpak voor het Meten van Vliegtuiggeluid (PAMV) moet ervoor zorgen dat zowel berekeningen als metingen van vliegtuiggeluid worden verbeterd en beide methodes beter op elkaar worden afgestemd. Zo vormen ze een solide basis voor informatie aan omwonenden en voor beleidsbeslissingen.

(bron: ministerie I&W)

 

CRO draagt Han Weber voor als nieuwe voorzitter (17/6/2021)

De CRO heeft in de vergadering van 17 juni 2021 besloten om Han Weber voor te dragen als nieuwe voorzitter. Dhr. Weber is thans burgemeester van de gemeente Zuidplas. Voorheen was hij onder andere lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, manager public affairs bij ProRail, en secretaris van het Beleidsorgaan Openbaar Vervoer (BOV) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De voordracht van dhr. Weber is het resultaat van een openbare sollicitatieprocedure.

Met deze voordracht door de CRO is de benoeming van dhr. Weber nog niet definitief. Hij zal eerst nog een gesprek hebben met een afvaardiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wanneer ook dit positief uitvalt, volgt benoeming door de Minister.

De CRO moest op zoek naar een nieuwe voorzitter, omdat op 1 september 2021 de tweede en daarmee laatste termijn van de huidige voorzitter, Hans van der Vlist afloopt. Hij hanteert de voorzittershamer al sinds de formele instelling van de CRO in 2013.

 

Video vergadering CRO 17 juni bijwonen vanaf "publieke tribune" (4/6/2021)

Op donderdag 17 juni 2021 van 15.00 tot 17.00 is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO. De CRO zal vergaderen via een video verbinding en maakt hiervoor gebruik van Microsoft Teams. De vergadering is openbaar. Eventuele toehoorders kunnen zich vooraf bij de secretaris melden. Stuur hiervoor uiterlijk woensdag 16 juni 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. U ontvangt dan een link. Er is in principe ruimte voor 15 toehoorders. Het kan helaas nodig blijken om tijdens de vergadering het aantal toehoorders te verminderen wanneer de beeld- en geluidverbinding hier te veel onder lijdt.

instructies:
Klik op de link die u van de secretaris gekregen heeft.
Indien u de Microsoft Teams app al geïnstalleerd heeft, wordt deze automatisch geopend (het vervolg wijst zichzelf).
Indien u de Microsoft Teams app (nog) NIET geïnstalleerd heeft, krijgt u in principe twee mogelijkheden:
U kunt kiezen voor deelnemen via uw webbrowser ("Deelnemen op internet"), of voor het alsnog downloaden van de app.
Als u heeft gekozen voor deelname via uw webbrowser, volgt u de instructies (vergeet vooral niet uw naam in te vullen).
U kunt de melding krijgen dat iemand u eerst toegang moet verlenen tot de vergadering.

Als de verbinding tot stand is gebracht, ziet u in het beeld een balkje met knoppen (beweeg met uw muis over het scherm als het balkje niet zichtbaar is).
Zet met de knop op het balkje uw camera permanent uit. 
Zet met de knop op het balkje uw microfoon permanent uit.

Zie ook deze instructievideo van Microsoft.

LET OP: de vergadering wordt ten behoeve van de verslaglegging opgenomen!

 

Vacature voorzitter CRO: solliciteren kan nog t.m. 28 april! (23/4/2021)

Rotterdam The Hague Airport is in grootte de derde burgerluchthaven van Nederland. De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) is hét overlegplatform waar luchtvaartsector en omgeving met elkaar spreken over het gebruik van de luchthaven. Belangrijk onderwerp is daarbij de hinder en de beperking ervan. Zo heeft de CRO in 2019 besloten om zelf de regie te nemen over het programma hinder beperkende maatregelen. Daarnaast wordt de agenda gevuld met een heel scala aan andere onderwerpen die direct of indirect met de luchthaven te maken hebben, zoals het nieuwe Luchthavenbesluit, de Luchtvaartnota 2020-2050, de Luchtruimherziening en de ultrafijnstof problematiek.

over de functie:
Op 1 september aanstaande loopt de tweede en daarmee laatste termijn van de huidige voorzitter af. De CRO is daarom op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die in staat is om binnen de context van het ingewikkelde en maatschappelijk gevoelige luchtvaartdossier op ontspannen maar effectieve wijze leiding te geven aan het structureel overleg van betrokkenen bij de luchthaven Rotterdam. In de Luchtvaartnota heeft het kabinet aangekondigd de rol van de CRO’s te willen versterken. Een van de taken van de nieuwe voorzitter zal zijn om hier mede invulling aan te geven. Kandidaten voor de functie moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de CRO en passen binnen het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde profiel. Klik hier om de profielschets te downloaden. De voorzitter ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding*) van ongeveer € 2.500 per jaar (exclusief reis- en verblijfkosten).

over de procedure:
Denkt u dat u een geschikte kandidaat bent voor deze functie, en heeft u zin om u de komende vier jaar in te zetten voor een constructief overleg van partijen die betrokken zijn bij de luchthaven Rotterdam? Stuur dan uiterlijk 28 april 2021 een mail met uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar de secretaris van de CRO, dhr. E.R. Struch. Het mailadres is: er.struch@pzh.nl.
Het is de bedoeling dat de CRO in de vergadering van 17 juni 2021 besluit om één kandidaat voor te dragen voor benoeming. Vervolgens zal met deze kandidaat nog een gesprek worden gevoerd door een afvaardiging van het ministerie, waarna deze bij een positieve beoordeling intern zal worden voorgedragen voor benoeming door de Minister.
Voor nadere informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met dhr. Struch op telefoonnummer 06 - 55 19 07 59.

over de CRO:
De CRO luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Volgens de Wet luchtvaart is de taak van de commissie om door overleg tussen betrokkenen “een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet” aan hun belangen. In de CRO Rotterdam zitten aan tafel vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en omwonenden, luchthaven, luchtverkeersleiding, grote en kleine luchtvaart, bedrijfsleven en milieuorganisaties. De CRO komt vier keer per jaar in een openbare vergadering plenair bijeen. Daarnaast kent de CRO werkgroepen en nemen individuele leden in hun rol als lid van de CRO deel aan diverse participatietrajecten en activiteiten buiten de CRO. Ook organiseert de CRO regelmatig informatie- en discussieavonden met omwonenden. Kijk voor meer informatie deze website.

profielschets downloaden


*) De bezoldiging is overeenkomstig artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Dit impliceert een vaste vergoeding per maand die gelijk is aan een arbeidsduurfactor van 2 procent van de reguliere voltijdse arbeidsduur voor rijksambtenaren ad 36 uur per week. Deze arbeidsduurfactor wordt toegepast op het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B bij het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies heeft de voorzitter voorts recht op vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten op de voet van de regeling voor het personeel werkzaam bij de sector Rijk.

 

Projectgroep bespreekt resultaten geluidtest met deelnemers (13/4/2021)

In de week van 19 april 2021 bespreekt de Projectgroep Vertrekroute 06 van de CRO in een drietal sessies de resultaten van de geluidtest met de deelnemers. Ook krijgen de deelnemers dan een toelichting over de opzet van de test en wordt eindelijk "onthuld" welke locaties voor de geluidsimulaties zijn gebruikt. Verder wordt een toelichting gegeven op de gemaakte geluidberekeningen en de resultaten hiervan. Aansluitend gaat de projectgroep met de deelnemers over de resultaten in gesprek. De uitkomst van deze gesprekken zal worden meegenomen bij het opstellen van het advies aan de CRO over de eventuele aanpassing van de route.

Zoals reeds eerder is benadrukt, kan de CRO niet zelf besluiten tot invoering maar slechts een advies geven aan de bevoegde instanties. Zie voor meer informatie het bericht van 9 maart 2021 op deze pagina.

 

Zoektocht naar nieuwe voorzitter CRO gestart (16/3/2021)

Op 1 september 2021 verloopt de tweede en daarmee laatste termijn van de huidige voorzitter van de CRO, Hans van der Vlist. De CRO gaat daarom op zoek naar een nieuwe  voorzitter. Voor het vinden van een geschikte kandidaat heeft de CRO in de vergadering van 4 maart jl. een commissie ingesteld bestaande uit:

 • een vertegenwoordiger van de sector/ het bedrijfsleven: dhr. Bal,
 • een vertegenwoordiger van de overheden: dhr. Fortuyn (tevens voorzitter van de commissie),
 • een vertegenwoordiger van de omwonenden/ milieuorganisaties dhr. Schendstok,
 • de secretaris van de CRO: dhr. Struch.

Kandidaten moeten voldoen aan het nog door het ministerie van I&W op te stellen profiel en moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de CRO. Het is de bedoeling dat de CRO in de vergadering van 17 juni 2021 besluit om één kandidaat voor te dragen voor benoeming door de Minister.

Nadere informatie volgt. Denkt u dat u zelf een geschikte kandidaat zou zijn of kent u zo iemand, houd dan deze pagina in de gaten.

 

CRO experimenteert met geluidtest bij onderzoek hinder beperking (9/3/2021)

misschien scherpere knik in vertrekroute
De Werkgroep Hinder Beperking van de CRO onderzoekt of een eventuele aanpassing van de vertrekroute van vliegtuigen die opstijgen in noordoostelijke richting, kan helpen om de hinder dichtbij de luchthaven te verminderen. Het gaat om het iets scherper maken van de lichte knik naar het zuiden die nu al in de bestaande route zit enkele kilometers vanaf de startbaan. Hierdoor worden met name de inwoners van Bergschenhoek ontlast. De vraag is of deze verbetering opweegt tegen de effecten op andere plekken langs de route. Een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Rotterdam en Lansingerland, de bewoners van deze gemeenten, de luchtverkeersleiding (LVNL), de luchthaven (RTHA), de milieudienst Rijnmond (DCMR) en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is vorig jaar zomer met deze vraag aan de slag gegaan.

omwonenden effect laten horen
Omwonenden van luchthavens laten steeds vaker blijken dat een “gemiddelde” geluidbelasting (Lden) onvoldoende zegt over de door hen ervaren hinder. Om deze reden heeft de projectgroep voor de vergelijking van de bestaande met de aangepaste route ook de piekwaarden (LAmax) laten uitrekenen. Maar ook dat blijven abstracte berekeningen, die voor de omgeving lastig te beoordelen zijn. Daarom wil de projectgroep de omwonenden als experiment de verschillen tussen de routes laten horen, met daarbij de vraag welke hinderlijker gevonden wordt en in welke mate. Hiervoor is in samenwerking met het NLR een geluidsimulatie ontwikkeld voor vijf representatieve plekken langs de route. De resultaten van deze geluidtest zullen, nadat ze zijn besproken met de deelnemers, worden meegenomen bij de beoordeling van de routeaanpassing. Dit zal uiteindelijk leiden tot een advies van de CRO aan de bevoegde instanties. Let wel: de CRO kan niet zelf besluiten tot invoering!

geluidtest online
Omdat het vanwege de Coronaregels momenteel niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren, is de geluidtest ontwikkeld als online webapplicatie. In eerste instantie wordt de geluidtest aangeboden aan circa 15 omwonenden. Kandidaten hiervoor zijn aangedragen door de vertegenwoordigers van de omwonenden in de CRO. Het NLR zal de resultaten van deze test gebruiken voor hinderbelevingsonderzoek in het kader van het Europese ANIMA project

 

 

Verkenning verminderen parkeeroverlast: maatregel niet haalbaar (9/3/2021)

Sinds 2019 kunnen elk jaar voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend bij de CRO. Vorig jaar heeft de CRO besloten maatregel 61.a “Terugdringen parkeeroverlast bijvoorbeeld door invoeren parkeren voor vergunninghouders” te laten verkennen door de gemeente Rotterdam. In deze notitie komt de gemeente nu tot de volgende conclusie: “In de afweging van het introduceren van betaald parkeren, weegt voor de gemeente Rotterdam het advies van de gebiedscommissie zwaar. Zolang de gebiedscommissie hier negatief op adviseert, is de kans op introductie van betaald parkeren vrijwel nihil. ...” De gemeente adviseert vast te stellen dat deze maatregel niet haalbaar is. In de vergadering van 4 maart heeft de CRO besloten om dit advies over te nemen en de maatregel niet op te nemen in het programma.

 

Video vergadering CRO 4 maart bijwonen vanaf "publieke tribune" (20/2/2021)

Op donderdag 4 maart 2021 van 15.00 tot 17.00 is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO. De CRO zal vergaderen via een video verbinding en maakt hiervoor gebruik van Microsoft Teams. De vergadering is openbaar. Eventuele toehoorders kunnen zich vooraf bij de secretaris melden. Stuur hiervoor uiterlijk woensdag 3 maart 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. U ontvangt dan een link. Er is in principe ruimte voor 15 toehoorders. Het kan helaas nodig blijken om tijdens de vergadering het aantal toehoorders te verminderen wanneer de beeld- en geluidverbinding hier te veel onder lijdt.

instructies:
Klik op de link die u van de secretaris gekregen heeft.
Indien u de Microsoft Teams app al geïnstalleerd heeft, wordt deze automatisch geopend (het vervolg wijst zichzelf).
Indien u de Microsoft Teams app (nog) NIET geïnstalleerd heeft, krijgt u in principe twee mogelijkheden:
U kunt kiezen voor deelnemen via uw webbrowser ("Deelnemen op internet"), of voor het alsnog downloaden van de app.
Als u heeft gekozen voor deelname via uw webbrowser, volgt u de instructies (vergeet vooral niet uw naam in te vullen).
U kunt de melding krijgen dat iemand u eerst toegang moet verlenen tot de vergadering.

Als de verbinding tot stand is gebracht, ziet u in het beeld een balkje met knoppen (beweeg met uw muis over het scherm als het balkje niet zichtbaar is).
Zet met de knop op het balkje uw camera permanent uit. 
Zet met de knop op het balkje uw microfoon permanent uit.

Zie ook deze instructievideo van Microsoft.

LET OP: de vergadering wordt ten behoeve van de verslaglegging opgenomen!

  

Gesprek Nationale ombudsman met minister I&W over regierol rond meldingen geluidsoverlast vliegvelden na formatie (19/2/2021)

Burgers geven bij de Nationale ombudsman aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving. Omdat de luchtvaart onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat valt, verwacht de ombudsman dat de minister ook rond de behandeling van meldingen de regie neemt. De ombudsman kondigde vorig jaar aan over deze regierol met de minister in gesprek te willen. Door omstandigheden heeft dat gesprek nog niet plaatsgevonden. Nu het kabinet demissionair is, vindt de ombudsman het effectiever om het gesprek na de formatie met de nieuwe bewindspersoon te voeren.

Drie uitgangspunten behandeling meldingen
De impact van geluidsoverlast van vliegverkeer kan voor omwonenden groot zijn. Over de overlast spelen al jarenlang discussies. Voor een behoorlijke behandeling van meldingen zijn volgens de ombudsman drie uitgangspunten belangrijk:
1. Dat burgers duidelijkheid hebben over wat zij van het doen van meldingen mogen verwachten;
2. Dat burgers actief en adequaat worden geïnformeerd over hetgeen met hun meldingen en met meldingen in het algemeen gebeurt;
3. Dat de informatie uit de meldingen wordt betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes en tijden en bij het toezicht en de handhaving.

Meldingen burgers meenemen in overlegstructuur
In de luchtvaartnota 2020-2050 is meer aandacht voor een gezonde leefomgeving en afname van de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart, zoals geluidshinder en uitstoot van schadelijke stoffen. De Rijksoverheid wil ook de bewoners daarbij betrekken. De vormgeving van de participatie in de overlegstructuur rond de luchthavens wordt herzien. De ombudsman vraagt de verantwoordelijke bewindspersoon er voor te zorgen dat de concrete meldingen van overlast daarbij niet buiten beeld blijven.

(bron: Nationale ombudsman)

 

Antwoorden minister I&W op vragen Kamer over Luchtvaartnota, i.h.b. CRO (23/12/2020)

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 20 november 2020 inzake de Definitieve Luchtvaartnota (Kamerstuk 31 936, nr. 820). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 14 december 2020. De hele lijst met vragen en antwoorden kunt u hier downloaden. De vragen met betrekking tot de CRO hebben we voor u op een rijtje gezet:

 • 25. Hoe vindt controle plaats op de naleving van de afspraken in het Commissie Regionaal Overleg (CRO)? Hoe vindt besluitvorming in het CRO plaats? Gebeurt dit openbaar bij meerderheid van stemmen?
 • 26. Is er voldoende objectief onderzoek en monitoring over geluidsoverlast en (ultra)fijnstof om de afspraken uit het CRO te handhaven?
 • 27. Hoe vindt het democratisch toezicht op de CRO plaats waar de groei verdiend gaat worden?
 • 28. In welke mate is het bewonersbelang geborgd in de CRO, ook indien bewoners overleg in de CRO zinloos achten en er geen groei verdiend wordt?
 • 29. Worden de uitkomsten van het CRO/groeiverdienmodel voorgelegd aan de gemeenteraad en de Provinciale Staten?
 • 30. Is het CRO als nieuwe bestuurslaag wenselijk in het Nederlandse bestuurlijk stelsel?

(bron: ministerie I&W)

 

Vraag van het kwartaal (7/12/2020)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Per kwartaal wordt steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag:

Gisteren leek het of een politiehelikopter op zoek was naar iemand en vloog daardoor laag over de wijk. Mogen politiehelikopters dit soort zoekacties boven woonwijken uitvoeren?

Antwoord:

Voor DCMR is het niet bekend of het hier gaat om een zoekactie van de politie. Wij zouden graag via een geautomatiseerd bericht informatie verstrekken als de politiehelikopter de veroorzaker van de hinder is geweest. Hierover is overleg geweest met de Luchtvaartpolitie. Uit veiligheidsoverwegingen is het ons niet toegestaan deze gegevens te verstrekken. De politie heeft ons verzekerd dat inzet van de politiehelikopter waarbij laag boven bewoond gebied wordt gevlogen uitsluitend wordt gedaan als daar dringend aanleiding toe is, zeker als dit in de avond of nacht plaats vindt. Dit kan zijn bij vermissing van personen of bij criminaliteit. Voor situaties die erom vragen, zijn politie- en traumahelikopters vrijgesteld van de vaste minimale vlieghoogten zoals vermeld in het Luchtverkeersregelement (LVR). Voor deze vluchten, waarbij bepaalde acties zoals lager vliegen noodzakelijk zijn, is andere wetgeving van toepassing. Deze regels zijn benoemd in de Vrijstellingsregeling LVR. Klik hier. In deze wetgeving is te lezen dat uitsluitend gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor het doel van de vlucht boven bebouwing mag worden gevlogen op minimaal 90 meter (300 voet) hoogte. Hierbij moet wel een hoogte van minimaal 30 meter worden aangehouden boven de hoogste hindernis.

(bron: DCMR)

 

Hoogste baas luchthaven stapt zelf in CRO (22/10/2020)

Algemeen directeur Rotterdam The Hague Airport, Ron Louwerse is in de vergadering van 8 oktober 2020 benoemd als lid van de CRO namens de luchthaven. Hij neemt hiermee de plaats in van Bas Liebeek, wiens tijdelijke opdracht als adviseur omgevingsmanagement er op zit. Bas gaat zich als onafhankelijk projectmanager helemaal toeleggen op het onlangs gestarte participatietraject richting een nieuw luchthavenbesluit.

 

Update programma hinder beperkende maatregelen (12/10/2020)

De werkgroep Hinder Beperking heeft op 8 oktober in de plenaire vergadering van de CRO een korte toelichting gegeven op de stand van zaken. Er wordt sinds juli hard gewerkt aan de verkenning (quick scan) van een eventuele aanpassing van de vertrekroutes met start in noordoostelijke richting (baan 06). Deze houdt in dat de lichte knik naar rechts direct na de start iets scherper wordt. Inmiddels heeft bureau Adecs een berekening opgeleverd van de piekgeluiden die een opstijgende Boeing 737-800 veroorzaakt in de omgeving, zowel voor de huidige als de nieuwe route. Het is de bedoeling dat ook omwonenden betrokken worden bij het beoordelen van de effecten van deze mogeljke wijziging, De werkgroep is verder druk bezig met de zes nieuwe verkenningen waartoe de CRO voor de zomer besloten heeft. Helaas zorgt de extra druk die Covid-19 op de betrokken organisaties legt, in een aantal gevallen voor vertraging.

 

Vraag van het kwartaal (22/9/2020)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Per kwartaal wordt steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag

Een sportvliegtuig vloog asociaal boven ons dorp. Deze maakte loopings en kurkentrekker bewegingen. Het vliegtuig was aan het stunten boven het dorp. Het zette ook elke keer de motor uit en liet zich naar beneden duikelen. Dit zag er levensgevaarlijk uit. Boven zee prima, maar niet boven bebouwing. Is dit toegestaan? Het geeft ons een onveilig gevoel.
Over deze melding heeft contact plaats gehad met Inspectie Leefomgeving en Transport.

Antwoord

Kunstvluchten mogen alleen worden uitgevoerd, mits op een zodanige horizontale of verticale afstand van gebieden met aaneengesloten bebouwing of mensenverzameling wordt gevlogen dat bij het uitvoeren van de vlucht personen of zaken op het aardoppervlak niet in gevaar kunnen worden gebracht. Over de locatie waar dergelijke vluchten plaatsvinden vindt afstemming plaats tussen vlieger en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om de veiligheid te waarborgen. Uit onze analyse blijkt dat het toestel voor het kleine stukje dat het boven bebouwing vliegt, ruim boven de minimale hoogte heeft gevlogen en dus de juiste verticale afstand heeft aangehouden.

Het is begrijpelijk dat u bepaalde manoeuvres als gevaarlijk ervaart. Bij de oefening wordt verschillend vermogen gebruikt, wat de indruk zou kunnen wekken dat de motor hapert/stopt. Dat is niet het geval, maar trekt wel de aandacht.

Aerobatics manoeuvres of kunstvliegmanoeuvres worden beoefend om een aantal redenen:
- Aanvullende veiligheidstraining tijdens de basisopleiding, in het bijzijn van een instructeur (binnenkort zelfs verplicht onderdeel van de opleiding). Het leert een vlieger om te gaan met unusual attitudes (ongebruikelijke standen van een vliegtuig).
- Opleiding voor Aerobatics vliegen (of herhalings checkvluchten met instructeur/examinator).
- Trainingen door Aerobatics vliegers (door vliegers met een rating).
Meer informatie leest u in artikel 13 van het Besluit Luchtverkeer.

(bron: DCMR)

 

Nieuwe voorstellen hinder beperkende maatregelen (21/9/2020)

Elk jaar kunnen tot 15 september nieuwe voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend bij het secretariaat van de CRO, dus dat kon ook dit jaar weer. De binnengekomen voorstellen zullen volgens de gebruikelijke procedure in behandeling worden genomen.

 

Wisseling van de wacht bij LVNL in de CRO (27/7/2020)

Peter v.d. Werff is sinds 18 juni 2020 de nieuwe vertegenwoordiger van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in de CRO. Hij neemt het stokje over van Jordi Verspeek. Jordi's lidmaatschap van de CRO was kort maar krachtig. In het jaar dat hij lid was, heeft hij zich met veel energie en enthousiasme ingezet, en toonde hij veel betrokkenheid. Jordi is als Rotterdams luchtverkeersleider een man uit de praktijk. Zijn opvolger Peter heeft een heel andere achtergrond. Als manager Aeronautical Design & Information Services is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en publicatie van vliegroutes.

 

Voorstellen voor hinder beperkende maatregelen: update (24/7/2020)

Van de voorstellen die in de vorige ronde zijn afgevallen omdat ze niet voldeden aan de inhoudelijke vereisten, is een overzicht gemaakt. De meeste gingen niet door, omdat ze een aanpassing van de Omzettingsregeling vereisen. De CRO heeft daarom in de vergadering van 18 juni jl. besloten om dit overzicht aan te bieden aan de luchthaven als input voor het proces dat moet leiden tot het nieuwe Luchthavenbesluit (dat in de plaats gaat komen van de Omzettingsregeling). De CRO doet hiermee overigens geen uitspraken over de haalbaarheid of de wenselijkheid van deze voorstellen. Het Ministerie van I&W en de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hage Airport (BRR) hebben het overzicht ook gekregen.

Voor alle overgebleven voorstellen heeft de Werkgroep Hinder Beperking ingeschat of ze voldoende kansrijk zijn voor een verdere verkenning. Daarbij is onder andere gekeken naar het verwachte effect, de uitvoerbaarheid, eventuele ongewenste neveneffecten, politieke/bestuurlijke context, juridische context, technologische ontwikkelingen, kosten, ontwikkelingen op nationaal niveau (zoals Luchtruimherziening, Programma Meten en Rekenen), bevoegdheden van betrokken partijen en beschikbare instrumenten. Het resultaat is te vinden in dit rapport.

Op basis van de als voldoende kansrijk beoordeelde voorstellen heeft de werkgroep vervolgens zeven verkenningen gedefinieerd verdeeld over zes rubrieken: tarieven en belastingen, vliegroutes (2x), controle en handhaving, ruimtelijke ordening, geluid immissie, en overig. Dit advies van de werkgroep is op 18 juni besproken in de vergadering van de CRO. Na uitgebreide discussie heeft de CRO besloten om het advies over te nemen, echter met uitzondering van het onderdeel ruimtelijke ordening. De werkgroep had namelijk geadviseerd om de mogelijkheden te verkennen om geen woningen meer te bouwen in gebieden waar veel hinder als gevolg van het vliegverkeer (te verwachten) is. De overheden (provincie en gemeenten Lansingerland, Schiedam en Rotterdam) vonden unaniem dat deze discussie niet thuishoort op de tafel van de CRO.

De overgebleven zes verkenningen zullen nu zo snel mogelijk worden gestart. Het streven is de resultaten in het laatste kwartaal van dit jaar beschikbaar te hebben voor bespreking in de CRO.

 

Ombudsman: wat gebeurt er met melding geluidsoverlast vliegverkeer? (9/7/2020)

De Nationale ombudsman wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer (klik hier voor de brief van de ombudsman aan de minister). De impact van deze geluidsoverlast kan voor omwonenden groot zijn. Over de overlast spelen al jarenlang discussies. Reinier van Zutphen: "Burgers geven aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving?"

Focus ombudsman
Er speelt veel rond de geluidsoverlast van vliegverkeer; rond de vraag of het hele meetsysteem voor vliegtuiggeluid correct is, of de vastgestelde geluidsnormen acceptabel zijn, over de keuzes rond uitbreiding van luchthavens en de indeling van het luchtruim. De beslissingen over die onderwerpen worden genomen onder toezicht van het Parlement. De ombudsman heeft daarbij geen rol. De focus van de ombudsman ligt op de vraag wat burgers van de overheid mogen verwachten als zij overlast door vliegverkeer melden.

Gesprekken met omwonenden
De afgelopen maanden voerde de ombudsman verkennende gesprekken met bewoners, vertegenwoordigers van omwonendenorganisaties, verschillende meldpunten en commissies regionaal overleg bij luchthavens. Na het gesprek met de minister organiseert de ombudsman mogelijk een rondetafelbijeenkomst met meerdere betrokken instanties.

(bron: de Nationale ombudsman)

 

Luchtvaartnota: rol Commissies Regionaal Overleg wordt versterkt (15/5/2020)

Vandaag heeft het kabinet de kaders vastgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. De nieuwe koers is gericht op een veilige luchtvaart met een sterk netwerk van internationale verbindingen, minder overlast voor mensen en minder impact op het milieu. Voor de Nederlandse luchthavens is er voortaan alleen perspectief op groei als dit veilig kan, de hinder voor mensen in de omgeving en de belasting voor het klimaat aantoonbaar afneemt.

In de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die is vastgesteld in de ministerraad, staan de basisprincipes waaraan de luchtvaart in de toekomst moet voldoen. De ontwerpnota is een uitwerking van de uitgangspunten voor het nieuwe luchtvaartbeleid die vorig jaar zomer zijn gepresenteerd voor Schiphol.

Rol van de bestaande overlegorganen
In de huidige situatie kan de Rijksoverheid advies vragen over de ontwikkeling van Schiphol aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De Commissies Regionaal Overleg (CRO’s) zijn het overlegorgaan voor de andere luchthavens. Het Rijk versterkt de rol van de CRO’s en de ORS in het adviseren over de operationele aangelegenheden rond de luchthavens die van invloed zijn op het milieu en de gezondheid in de regio rond de luchthavens. Het kabinet wil dit doen in nauwe samenspraak met betrokkenen. De uitwerking van de permanente overlegstructuur naar aanleiding van de Proefcasus Eindhoven dient hierbij als inspiratie. Voor de toekomstige vormgeving van de ORS zijn de uitkomsten van de evaluatie die wordt uitgevoerd door Pieter van Geel van grote betekenis. Verder zal het in 2020 te verschijnen advies van de Commissie Governance en Participatie onder leiding van Job Cohen worden benut.

Extra geld voor de Commissies Regionaal Overleg (CRO’s)
Alle luchthavens met een luchthavenbesluit hebben overlegplatforms waar belanghebbenden elkaar spreken over het gebruik van de luchthavens. Bij de burgerluchthavens zijn dit Commissies Regionaal Overleg. Daarin zitten gemeenten, provincie, vliegveld, omwonenden en milieuorganisaties samen met elkaar aan tafel. De CRO is het platform om de ambities van de luchthaven te bespreken en afspraken te maken over bijvoorbeeld:
• geluidsoverlast
• klachtenafhandeling
• duurzaamheid
• regionale inbedding
Om deze rol te kunnen invullen, investeert het Rijk in het verder professionaliseren van de CRO’s en het opleiden van de deelnemers. De wettelijke status van de CRO’s wordt niet veranderd. Wel verhoogt het Rijk de subsidie van de CRO’s. De CRO’s krijgen als taak jaarlijks een brede bijeenkomst te organiseren met gemeenten die ook worden geraakt door de luchthaven (CRO+). Het Rijk overlegt met de voorzitters of de CRO’s extra taken moeten en kunnen krijgen. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van maatregelen die de hinder van een luchthaven kunnen beperken. Daarnaast bespreekt het Rijk de rol van de voorzitters. Die zijn immers cruciaal voor het goed functioneren van de CRO’s.

(bron: ministerie I&W)

 

Dirk Breedveld benoemd als plaatsvervangend lid van de CRO (31/3/2020)

De voorzitter van de CRO heeft Dirk Breedveld met ingang van 30 maart 2020 benoemd als plaatsvervangend lid van de CRO namens de omwonenden uit Rotterdam. Dhr. Breedveld was na een sollicitatie procedure voor deze functie voorgedragen door de gemeente Rotterdam. Dirk is voor de CRO geen onbekende. Tot voor kort was hij bestuurslid van de BTV (Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast).

 

Twee mannen van het eerste uur verlaten de CRO (30/3/2020)

Zij waren er vanaf het eerste moment bij: Steven van der Kleij en John Poot, Steven namens zijn werkgever Rotterdam The Hague Airport en John namens de omwonenden in de gemeente Rotterdam. Niet alleen werden deze twee al direct in de eerste vergadering van de commissie op 18 november 2013 benoemd als lid van de CRO, zij waren eerder al actief in de Commissie 28, de voorganger van de CRO. In de vergadering van de CRO van 19 december 2019 jl. verleende de voorzitter beide heren ontslag en benoemde hij meteen hun opvolgers, Bas Liebeek en Hans Schendstok.

Steven verlaat de commissie, omdat zijn taken bij de luchthaven m.b.t. omgevingsmanagement worden overgenomen door Bas Liebeek. Bas is hier speciaal voor ingehuurd. Hiervoor werkte hij bij TUI Nederland. John stopt ermee, omdat hij het te druk heeft met zijn eigen werk en dit niet goed meer kan combineren met zijn werkzaamheden voor de CRO. Hij wordt opgevolgd door Hans Schendstok, tot dan toe plaatsvervangend lid van de CRO namens de Rotterdamse omwonenden.

In zijn toespraakje ter gelegenheid van het ontslag van John Poot prees de voorzitter diens jarenlange inzet. Hij memoreerde de initiatieven die John nam om de CRO van de grond te krijgen, een voorzitter te zoeken, enzovoort. Ook Steven kreeg waardering, maar de voorzitter wees erop dat hij nog steeds in dienst is bij de luchthaven en dus nog niet echt weg is. Zowel Steven als John blijven vooralsnog lid van het bestuur van de SOCRO (Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam).

 

Geannuleerde vergadering CRO 2 april 2020 wordt ook niet verplaatst (24/3/2020)

Aangezien de regering tot 1 juni 2020 alle bijeenkomsten verboden heeft, zal de reeds geannuleerde plenaire vergadering van de CRO op 2 april 2020 definitief niet verplaatst worden naar een later moment. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 18 juni 2020.

 

Plenaire vergadering CRO 2 april 2020 geannuleerd i.v.m. Corona (15/3/2020)

Gezien de recente ontwikkelingen is vanavond het besluit genomen om de plenaire vergadering van de CRO op donderdag 2 april 2020 te annuleren. Indien mogelijk wordt de vergadering verplaatst naar een later moment. Via deze website houden wij u op de hoogte. Leden van de CRO worden ook per mail geïnformeerd.

 

Corona: eventuele gevolgen voor plenaire vergadering CRO 2 april 2020 (13/3/2020)

Volgens de planning is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO op donderdag 2 april 2020. De maatregelen die de regering op 12 maart heeft afgekondigd, nopen nog niet tot annulering ervan. In drie weken kan echter nog veel veranderen. Het is daarom nu nog te vroeg om een besluit te nemen over het wel of niet doorgaan van de vergadering. Via deze website houden wij u op de hoogte. Leden van de CRO worden ook per mail geïnformeerd.

 

Minister stelt beantwoording zienswijzen NRD mer Luchtvaartnota uit (3/3/2020)

Ongeveer een jaar geleden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het PlanMer voor de Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan heeft de CRO op 16 april 2019 een zienswijze ingediend.

Vandaag kreeg de CRO het bericht dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat, omwille van de zorgvuldigheid, meer tijd neemt voor de besluitvorming. Bij de afronding van de besluitvorming wordt het rapport van de Commissie Remkes over de relatie tussen stikstof en luchtvaart betrokken. In dat verband heeft de minister op 7 februari 2020 aan de Commissie voor de milieueffectrapportage in samenwerking met het RIVM gevraagd een review uit te voeren op het onderzoek van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) naar berekeningen voor stikstofdepositie. De resultaten worden binnen vijf weken verwacht.

Met deze stappen streeft de minister ernaar om begin april de ontwerp-Luchtvaartnota te publiceren en daarmee ook de Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau, met daarin de reactie op de zienswijzen.

 

Voorstellen voor hinder beperkende maatregelen: update (14/2/2020)

Van 29 juli tot en met 15 september 2019 kon iedereen voorstellen voor hinder beperkende maatregelen indienen bij de CRO. Van deze mogelijkheid is in deze periode 69 maal gebruik gemaakt. Daarbij ging natuurlijk ook wel eens wat mis. Zo werd meerdere keren vergeten om het voorstel zelf bij de mail te voegen, en een enkele keer was het bijgevoegde document onleesbaar of kon het zelfs helemaal niet geopend worden. In dat geval werd door het secretariaat met de indiener contact opgenomen met het verzoek het voorstel opnieuw in te dienen. Uiteindelijk bleven er zo 64 bruikbare voorstellen over. 

De Werkgroep Hinder Beperking heeft deze voorstellen vervolgens getoetst op de inhoudelijke vereisten. Waar een voorstel bleek te bestaan uit meerdere onderdelen, heeft de werkgroep deze uitgesplitst (a, b, c, etc..) en afzonderlijk getoetst. Daarbij viel uiteindelijk iets meer dan de helft van de (deel)voorstellen af. Het oordeel van de werkgroep is vastgelegd in deze rapportage.

Als volgende stap is de werkgroep momenteel druk bezig om de overgebleven (deel)voorstellen te beoordelen op kansrijkheid. Van de nu afgevallen (deel)voorstellen wordt een bloemlezing gemaakt, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden als input voor de discussie over het nieuwe Luchthavenbesluit. Alle indieners worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd.

 

Aantal meldingen geluidsoverlast in vier jaar vertienvoudigd (30/1/2020)

Op 19 december jl. stond de “Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4e kwartaal 2019” op de agenda van de CRO. Het aantal meldingen over het vierde kwartaal (21.860, waarvan 1.804 overvliegers) is ten opzichte van vorig jaar met ongeveer de helft toegenomen. Deze trend is inmiddels zes achtereenvolgende kwartalen waarneembaar. Er wordt nu grofweg tien maal zo veel “geklaagd” als vier jaar geleden, terwijl het aantal vliegbewegingen van de grote luchtvaart vrijwel gelijk is gebleven (21.605 vliegtuigbewegingen in 2015 tegen 21.049 in 2019)!!

(bron: DCMR)

 

Vraag van het kwartaal (30/1/2020)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Per kwartaal wordt steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag

Bij ons in Schiebroek hebben we veel last van vertrekkende vliegtuigen. Ongeveer 30 per dag. Ook bij het landen kwamen de vliegtuigen vanavond langs Schiebroek. Hiervan landt een deel na 23:00 uur. De overlast is enorm en wij kunnen er niet door slapen. Wanneer wordt hier tegenop getreden? Wat doet de DCMR hier tegen?

Antwoord

Kern van de beantwoording: Zoals u in de regels over het nachtregime kunt lezen is de luchthaven 24 uur per dag geopend. In de nacht (23:00 - 07:00 uur) is onder bepaalde voorwaarden beperkt vliegverkeer toegestaan. De luchthaven rapporteert de nachtvluchten en de reden ervan aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de Inspectie Leefomgeving & Transport. Zij bepalen of handhaving noodzakelijk is. De meldingen van nachtvluchten worden door ons geregistreerd en wij rapporteren hierover aan de Commissie Regionaal Overleg. De DCMR treedt op als adviseur van deze Commissie.
Een vliegtuig dat in de nachtperiode vertrekt of aankomt, krijgt een strafcorrectie. In de berekening voor de geluidruimte telt deze 10x zo zwaar mee. Een vliegtuigbeweging in de nacht is dus voor iedereen nadelig. Zowel voor omwonenden als voor de luchthaven als voor gebruiker. Daarom zal altijd worden geprobeerd deze vliegtuigbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar als gevolg van stakingen van de luchtverkeersleidingen in Zuid-Europese landen of andere onverwachte vertragingen is dit niet altijd te voorkomen.
Bij het doen van een melding is het niet verplicht te kiezen voor ‘specifieke vliegtuigbeweging’. Met betrekking tot de hinder die u ervaart ten gevolge van vliegtuigen van en naar Rotterdam The Haque Airport (RTHA) kunt u er ook voor kiezen om een Algemene melding in te dienen (optie 2). U kunt dan bijvoorbeeld aangeven dat de hinder zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving en dat u zorgen heeft om het leefmilieu of dat het gezondheidsklachten oplevert. 

(bron: DCMR)

 

Onderhoud vliegtuigmonitoringsysteem op 12 december 2019 (11/12/2019)

Donderdag 12 december 2019 wordt om 08:00 uur een update doorgevoerd in de applicatie. Hierdoor is deze gedurende één uur tot twee uur niet beschikbaar.

(bron: DCMR)

 

Storing in monitoringsysteem vliegtuigbewegingen is verholpen (27/11/2019)

Even na het middaguur is het bericht ontvangen dat de storing die op 26 november begon, is verholpen. Alles functioneert weer naar normaal.

(bron: DCMR)

 

Storing in monitoringsysteem vliegtuigbewegingen (flighttracking) (26/11/2019)

Sinds vanmiddag (26 november 2019) 15:00 uur ontvangt de DCMR van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geen radardata meer. Na onderzoek door LVNL is gebleken dat de onderbreking van het radarsignaal het gevolg is van werkzaamheden die door een derde partij zijn uitgevoerd. De verwachting is dat deze storing nog tot minimaal woensdagochtend 27 november 2019, 10:00 uur, zal aanhouden.
Het betreft het signaal tussen de LVNL en de leverancier/distribiteur van het monitoringsysteem met vliegtuigbewegingen. Het vliegverkeer zelf ondervindt geen hinder van deze storing.

Dit betekent dat via de website flighttracking (https://flighttracking.casper.aero/rtm/) geen actuele vliegtuigbewegingen meer gevolgd kunnen worden en dat het melden van hinder ten gevolge van een vliegtuigpassage via deze website tijdelijk niet mogelijk is. Het terugzoeken van oudere gegevens is nog wel mogelijk.
Via de website van de DCMR (https://www.dcmr.nl/melding-maken) kan desgewenst wel een melding over hinder ten gevolge van vliegtuigbewegingen worden ingediend.

(bron: DCMR)

 

Eén herbenoeming en twee nieuwkomers in de CRO (8/11/2019)

De provincie Zuid-Holland en het bedrijfsleven hebben een nieuwe vertegenwoordiger in de CRO. In de vergadering van 26 september 2019 heeft de voorzitter Willy de Zoete benoemd als opvolger van Adri Bom, die sinds 21 januari 2016 lid was van de CRO namens de provincie. Na de provinciale verkiezingen in maart 2019 heeft het lang geduurd voordat Zuid-Holland weer een nieuw college had. Maar na de zomer was het dan toch zo ver. Weliswaar is mw. Bom daarin teruggekeerd als gedeputeerde, maar de portefeuille luchtvaart is overgegaan naar nieuwkomer De Zoete. Reden om ook in de CRO het stokje over te dragen. Tot het aantreden van mw. Bom was de provincie slechts ambtelijk vertegenwoordigd in de CRO. Zij vond de CRO echter te belangrijk en besloot daarom zelf zitting te nemen. 

In de vergadering van 26 september is ook Petra Tiel benoemd als opvolger van Bert Mooren, beiden van VNO-NCW West. Bert was sinds 8 oktober 2015 lid van de CRO namens het bedrijfsleven. Wegens ziekte liet hij zich sinds februari al vervangen door Petra. Hoewel hij inmiddels voldoende hersteld is, heeft hij besloten om zich met het oog op zijn naderende persionering niet meer kandidaat te stellen voor een tweede termijn.

In oktober liep ook de eerste termijn af van Henk Vos van Transavia. Henk vertegenwoordigt sinds 8 oktober 2015 de grote luchtvaart. Dat is best een lastige positie, want als er in de CRO gemopperd wordt over overlast, wordt er al snel zijn kant uit gekeken. Toch heeft hij het aangedurfd om zich kandidaat te stellen voor een tweede (en laatste) termijn. De voorzitter heeft hem in dezelfde vergadering dan ook prompt herbenoemd.

 

Geen beveiligingsrisico website voor meldingen vliegverkeer Rotterdam (25/10/2019)

Naar aanleiding van berichten over een beveiligingsrisico op de website waar omwonenden meldingen kunnen indienen over het vliegverkeer van en naar Schiphol, hebben wij contact opgenomen met de leverancier van de software. Deze levert namelijk ook de software voor de flighttracking website van de CRO luchthaven Rotterdam en het daaraan gekoppelde meldingen formulier. De leverancier heeft ons verzekerd dat wij niet dezelfde maar een recentere versie van deze software gebruiken. Onze gebruikers zouden daarom geen risico lopen.

Bovengenoemde kwetsbaarheid is geconstateerd op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS heeft geen aanwijzingen dat persoonsgegevens onttrokken zijn, maar kan dit ook niet volledig uitsluiten. BAS heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van het beveiligingsrisico. Zie voor meer informatie dit bericht.

 

Vraag van het kwartaal (4/10/2019)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Per kwartaal wordt steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag

Geachte heer/mevrouw,

We hebben in Moordrecht last van geluidsoverlast van vliegtuigen die op Rotterdam/ den Haag airport landen/ stijgen. Het lijkt wel of het de laatste maanden steeds drukker wordt boven ons dorp. Op sommige momenten gaat het onophoudelijk achter elkaar door, en kun je buiten in de tuin nauwelijks een gesprek voeren. Kan de vliegroute niet iets aangepast worden?
Het lijkt wel alsof Moordrecht als een baken gebruikt wordt, en zodra de A20 gepasseerd wordt, de koers afbuigt naar de landingsbaan. Is het mogelijk de aanvliegroute 1-2 kilometer noordwaarts te verplaatsen? Of wat variatie aan te brengen in de aanvliegroutes zodat de overlast wat verdeeld wordt over de naast gelegen dorpen?
Zijn er mogelijk nog andere ideeën om de geluidsoverlast te reduceren?

Alvast bedankt voor de reactie.

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Kern van de beantwoording

Het verkeer dat over of nabij uw woonplaats vliegt, betreft voor een groot deel Rotterdamverkeer, maar kan ook verkeer zijn met bestemming Schiphol. Voor Rotterdam verkeer geldt het volgende.

Baansturingsregel
Vanaf mei is een baansturingsregel van kracht. Deze regel zorgt ervoor dat, wanneer de meteorologische omstandigheden dit toelaten, het landende verkeer op Rotterdam zoveel mogelijk vanuit noordoostelijke richting landt. Dit kan er toe leiden dat er meer verkeer nabij u woonplaats vliegt dan u gewend bent. Meer over deze baansturingsregel kunt u hier lezen op de website van de luchthaven.

Aanpassing routes
De vliegroutes worden door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) beheerd. Het aanpassen van vliegroutes is zeer complex en kan alleen op vastgestelde momenten. Op de website van de Rijksoverheid wordt vermeld dat de komende jaren hard wordt gewerkt aan de herindeling van het Nederlandse luchtruim. De herindeling zal naar verwachting niet eerder klaar zijn dan in 2023.
De DCMR analyseert de meldingen die worden ontvangen over de hinder die bewoners ervaren. Waar mogelijk worden voorstellen gedaan voor hinderbeperkende maatregelen. Welke voorstellen dit zijn kunt u teruglezen in onze jaarrapportages. De voorstellen worden beoordeeld door de Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA. U kunt zelf ook ideeën bij deze commissie indienen.

Flighttracker
Via de flighttracking website kunt u zelf een actueel verkeersbeeld bekijken, maar ook de vluchten tot twee maanden terug opnieuw afspelen. U kunt hierop zien of het verkeer van of naar Schiphol is of dat het verkeer betreft van of naar Rotterdam. Voor dit laatste verkeer kunt u desgewenst direct een melding maken door op het vliegtuig te klikken dat de overlast veroorzaakte.

(bron: DCMR)

 

Aantal meldingen blijft ook in derde kwartaal fors toenemen (3/10/2019)

Op 26 september jl. stond de “Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3e kwartaal 2019” op de agenda van de CRO. Het aantal meldingen over het derde kwartaal (27976, waarvan 3.575 overvliegers) is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal vliegbewegingen van de grote luchtvaart met “slechts” 3% toenam. Deze trend is inmiddels vijf achtereenvolgende kwartalen waarneembaar. Er wordt nu grofweg vijf maal zo veel geklaagd als twee jaar geleden.

 

Door grote drukte niet direct antwoord info@cro-rotterdam.nl (9/9/2019)

Na de oproep om voorstellen voor hinder beperkende maatregelen in te dienen zijn al heel veel formulieren ingestuurd. Ook ontvangt het secretariaat veel reacties via het contactformulier. Als gevolg van deze drukte kan het even duren voordat u een reactie krijgt, zoals een bevestiging van ontvangst van uw voorstel. Bij voorbaat onze excuses hiervoor.

 

Doe nu uw voorstel voor hinder beperkende maatregel!! (29/7/2019)

Vanaf vandaag kunnen voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend bij de CRO. Iedereen kan een voorstel doen. Dit moet echter wel aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten voldoen. Als een voorstel als voldoende kansrijk wordt beoordeeld, kan de CRO besluiten om het nader te verkennen en uit te laten werken. Of een voorstel uiteindelijk ook wordt uitgevoerd, beslist de instantie die erover gaat.

Klik hier voor het indienen van een voorstel of meer informatie over het indienen van voorstellen.

 

Voorzitters CRO's geven visie op toekomst CRO in brief aan Minister (18/7/2019)

De voorzitters van de CRO's van de luchthavens van nationale betekenis (Eelde, Lelystad, Maastricht en Rotterdam) hebben in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen hun visie gegeven op de governance, in het bijzonder de toekomst van de CRO's. Het ministerie had om een dergelijk position paper gevraagd als input voor de luchtvaartnota 2020 - 2050.

Kern van de brief is dat in de huidige constellatie de CRO een te vrijblijvend forum van gedachtewisseling is. Deze vrijblijvendheid zou volgens de voorzitters moeten worden verminderd. Zij stellen daarom voor om de CRO's een wettelijke adviesfunctie aan het bevoegde gezag (Minister I&W) te geven voor besluiten over hun luchthaven en het formuleren van nieuw rijksbeleid. Ook zouden de CRO’s zelf er naar moeten streven om meer concrete afspraken te maken over het gebruik van de luchthaven.

Klik hier voor de hele brief.

 

CRO neemt regie programma hinder beperkende maatregelen (10/7/2019)

Op 6 mei jl.heeft de CRO besloten om zelf de regie te gaan nemen over het programma hinder beperkende maatregelen en ingestemd met het voorstel voor de inrichting van proces en organisatie. Om dit verder handen en voeten te geven heeft de CRO in haar vergadering van 27 juni de Werkgroep Hinder Beperking ingesteld. De werkgroep krijgt het dagelijks beheer over het programma en adviseert de CRO over aanpassingen ervan. De werkgroep is als volgt samengesteld:

dhr. E.R. Struch (secretaris CRO) voorzitter
dhr. S.M. van der Kleij (luchthaven) lid
dhr. J.R.H. Schendstok (omwonenden) lid
dhr. R. Algra (DCMR) adviseur

Het is de bedoeling dat jaarlijks nieuwe voorstellen voor hinder beperkende maatregelen kunnen worden ingediend. Iedereen kan een voorstel doen. Dit moet echter wel aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten voldoen. Deze worden momenteel nog nader uitwerkt. Als een voorstel als voldoende kansrijk wordt beoordeeld, kan de CRO besluiten om het nader te verkennen en uit te laten werken. Of een voorstel uiteindelijk ook wordt uitgevoerd, beslist de instantie die erover gaat.

Zodra bekend is wanneer en hoe voorstellen kunnen worden ingediend, zal dit op deze website bekend worden gemaakt. Ook zal dan een format beschikbaar zijn dat daarbij moet worden gebruikt.

 

Trend zet door: weer drie maal zo veel meldingen per vliegtuig als jaar eerder (8/7/2019)

In de maanden februari, maart en april van dit jaar heeft de DCMR weer drie keer zoveel meldingen over hinder door luchtverkeer ontvangen als in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de “Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2e kwartaal 2019”, die op 27 juni jl. op de agenda van de CRO stond.

Deze enorme toename houdt duidelijk geen verband met de omvang van het vliegverkeer. Het aantal vliegbewegingen van de grote luchtvaart was namelijk "maar" 6% groter dan een jaar eerder. Naar aanleiding van de rapportage over het 3e kwartaal van 2018 vorig jaar werd nog verondersteld dat ook andere factoren een rol hebben gespeeld, zoals het uitzonderlijk mooie weer in die periode. Maar gezien het weer in de maanden februari, maart en april van dit jaar lijkt dit laatste nu zeer onwaarschijnlijk.

De vorig jaar ingezette trend zet dus door. Per vliegtuig worden nu drie maal zo veel meldingen ingediend als eerst. Ook bij meldingen over nachtvluchten zien we dit terug: 4,5 melding per vlucht tegenover 1,6 een jaar eerder.

Kijk hier voor alle rapportages.

 

Opnamen maken tijdens vergaderingen van de CRO (5/7/2019)

Vergaderingen van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist. De openbare vergaderingen kunnen worden bijgewoond op de "publieke tribune". Aanmelding vooraf is niet nodig. Locatie en tijd staan vermeld in de agenda.

Het maken van film- of geluidopnamen vanaf de publieke tribune (voor eigen gebruik) is niet verboden, maar het is voor alle aanwezigen wel zo prettig als dat van tevoren even wordt gemeld. Uiteraard dienen daarbij de algemeen geldende regels voor privacy, portretrecht, et cetera in acht te worden genomen. Dit geldt natuurlijk ook bij eventuele publicatie, bijvoorbeeld op social media. De regels zijn echter ingewikkeld en streng. Neem daarom geen risico en vraag bij publicatie vooraf om schriftelijke toestemming!

 

Vraag van het kwartaal (3/7/2019)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Voortaan wordt per kwartaal steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag:

De laatste 3 weken wijken aardig wat verkeers/zakenvliegtuigen sterk af van de opstijgroute in NO richting. Ze vliegen (soms zeer laag) over mijn huis. Ik woon op de xxxxx in Rotterdam Hillegersberg. Is er een  bijzondere reden waarom zóveel keer per dag (soms wel 5 à 6 keer) wordt afgeweken? Het mag niet dat is bekend maar het gebeurt wél. Dus mijn vraag is waarom is dat de laatste tijd zo vaak t.o.v. vorig jaar in dit seizoen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

We hebben onderzoek gedaan naar de periode rondom de datum waarop u deze vraag heeft gesteld. De hinder die u heeft ervaren is het gevolg van een combinatie van de volgende factoren.

Zomerdienstregeling
De zomerdienstregeling is van kracht geworden. Traditioneel wordt er meer gevlogen in de periode mei t/m oktober. Deze toename is grofweg een verdubbeling van het aantal vluchten ten opzichte van de overige maanden.

Meteo
In deze periode heeft er lange tijd een oost/noordoosten wind gewaaid. Hierdoor ontstaat de situatie waarbij vaak vanuit zuidelijke richting op Schiphol wordt geland. Een deel van dit verkeer gaat soms over of vlak langs de Rijnmond. De ervaren hinder kan dus een direct gevolg zijn van Schipholverkeer. Bij de genoemde windrichting wordt vanaf Rotterdam in noordoostelijke richting gestart. Omdat vliegtuigen onderling een veilige afstand moeten houden, wordt door luchtverkeersleiding opdracht gegeven aan het vertrekkende verkeer vanaf Rotterdam (met bestemming in oostelijke richting) om eerder van de route af te wijken en een meer zuidelijke route te volgen. Het verkeer dat deze route vliegt zorgt voor veel hinder.

Baansturingsregel
Vanaf mei is een baansturingsregel van kracht. Deze regel zorgt ervoor dat het landende verkeer op Rotterdam zoveel mogelijk vanuit noord-oostelijke richting landt. Dit heeft er voor gezorgd dat boven uw regio veel vliegtuigbewegingen hebben plaatsgevonden. Meer over deze baansturingsregel kunt u hier lezen op de website van de luchthaven.

Samenvattend
De ondervonden hinder is deels door meteorologische omstandigheden te verklaren, maar ook door de toename van het aantal vliegtuigbewegingen tijdens de zomerdienstregeling. Over het algemeen is de grote luchtvaart op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport in hoeveelheid de afgelopen jaren licht toegenomen. Vliegroutes zijn niet gewijzigd. Wel kan het zo zijn dat er door het totale verkeersbeeld en de weersomstandigheden er binnen de toegestane bandbreedte meer spreiding van het verkeer plaats vindt en dat er van tijd tot tijd van de route wordt afgeweken in opdracht van de luchtverkeersleiding om de veiligheid te waarborgen. Mogelijk verklaart dit de afwijking in de overlast die u ervaart.
Via de website flighttracking kunt u zelf een actueel verkeersbeeld bekijken, maar ook de vluchten tot twee maanden terug opnieuw afspelen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Backoffice Luchtvaart – DCMR

(bron: DCMR)

 

Terugkoppeling uit eerste overleg Kerngroep Luchtvaart Zuid-Holland (5/6/2019)

In het kader van de maatschappelijke participatie bij de totstandkoming van de Luchtvaartnota 2020-2050 en de Luchtruimherziening heeft het ministerie van I&W voor (o.a.) de provincie Zuid-Holland een Kerngroep ingesteld. Hans van der Vlist, voorzitter van de CRO luchthaven Rotterdam is een van de leden. Op 16 april 2019 kwam de Kerngroep voor het eerst bijeen. Hieronder treft u links naar het verslag + bijlage. Na afloop is aan de leden een aantal vragen gesteld. De reacties van dhr. Poelmans (ORS-bewonersdelegatie) en dhr. Breedveld (BTV) zijn eveneens op de website geplaatst:

 

Maandag 20 mei 23.00 uur onderhoud vliegtuigbewegingen in kaart (16/5/2019)

Maandag 20 mei vanaf 23.00 uur is onderhoud gepland aan een Casper server. Hierdoor zal de Casper/Noise applicatie voor onze organisatie enige tijd niet beschikbaar zijn. Ook zullen de Flight Tracking en NoiseLab applicaties gedurende het onderhoud niet van nieuwe gegevens worden voorzien.

De verwachting is dat het onderhoud hooguit enkele uren in beslag neemt, waarna alle systemen weer als voorheen moeten functioneren.

 

Rapport DCMR 1e kwartaal 2019: één bewoner goed voor 1941 meldingen (8/5/2019)

Tegelijk met de jaarraportage van de DCMR over 2018 is ook de rapportage over het 1e kwartaal van gebruiksjaar 2019 verschenen. Het aantal meldingen (6279, waarvan 619 overvliegers) blijkt in deze periode verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Het aantal meldingen door frequente melders in het eerste kwartaal is met 2% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal melders is met 36 gestegen naar 307.

In de periode van 1 november tot en met 31 januari zijn van één bewoner in totaal 1941 meldingen ontvangen. Veel van deze meldingen kunnen niet automatisch gekoppeld worden of worden door het monitoringsysteem als dubbele meldingen aangemerkt. In een aantal gevallen betreft het 6 tot 7 meldingen over een individuele passage. Ook vliegen de toestellen waarover deze bewoner meldingen indient, vaak op meer dan 9000 hoogte, wat in het algemeen nauwelijks hoorbaar is in de woonomgeving. DCMR heeft om meerdere redenen besloten deze meldingen nog wel mee te nemen in de totalen, maar niet meer bij de analyse.

Door RTHA en DCMR is weer gezamenlijk een selectie van geanonimiseerde meldingen nader onderzocht. Getracht is een verklaring te vinden voor de ervaren overlast en waar mogelijk sturingsinformatie te verkrijgen. Waar nodig is aan ILT of LVNL om een toelichting verzocht. Van de 23 onderzochte voorvallen was in 16 gevallen sprake van nachtvluchten tussen 23 uur en 7 uur (waarvan 8x door een businessjet en 5x door een Boeing 737-800).

Klik hier voor alle rapporten.

 

Jaarrapport van DCMR: aantal meldingen in 2018 verdubbeld (8/5/2019)

In het gebruiksjaar 2018 verdubbelde het aantal geluidmeldingen ten opzicht van het voorgaande jaar, terwijl het aantal vluchten van en naar RTHA “slechts” met 5% steeg. Dit blijkt uit “Jaarrapportage 2018 Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport” 35 frequente melders waren goed voor ongeveer 25.000 meldingen; ongeveer 1.500 overige melders zorgden voor 10.000 meldingen. Deze laatste groep overige melders groeide aanzienlijk. De explosieve toename van het aantal meldingen laat zich niet eenvoudig verklaren, maar past wel bij een landelijke trend.

Zoals afgesproken in de CRO is er dit jaar specifiek gekeken naar de relatie tussen baangebruik op Schiphol en meldingen over overvliegers en RTHA verkeer. Kort samengevat is de conclusie dat er meer meldingen worden ingediend, wanneer op Schiphol wordt geland vanuit het zuiden. Het betreft zowel overvliegers als afwijkend RTHA verkeer.

DCMR beveelt in deze rapportage aan om reeds in het jaarrapport 2017 geadviseerde maatregelen voor het verminderen van hinder te onderzoeken: het optimaliseren van de vertrekroutes en het gebruik van RNP navigatietechniek.

Klik hier voor alle rapporten.

 

CRO dient zienswijze in op Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER Luchtvaartnota 2020-2050 (16/4/2019)

Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het PlanMer voor de Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Zienswijzen konden tot en met dinsdag 16 april 2019 worden ingediend. De CRO betreurt dat de gegeven tijd aan de korte kant is. Voor een orgaan dat slechts vier keer per jaar in vergadering bijeenkomt, is het hierdoor lastig om tijdig een volledig en gedragen standpunt te formuleren.

Desalniettemin heeft de CRO als collectief een aantal vragen, kanttekeningen en wensen kunnen opschrijven, die vandaag als zienswijze van de CRO zijn ingediend bij het ministerie. Daarbij dient te worden aangetekend dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de Natuur en Milieu federatie Zuid Holland (NMZH) en Transavia (als vertegenwoordiger van de grote gebruikers) om hen moverende redenen hebben besloten deze zienswijze niet te onderschrijven. Het standpunt van het lid van de CRO namens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is onbekend, doordat zowel hij als zijn vervanger door afwezigheid niet bereikbaar waren. Deze zienswijze laat verder onverlet de eventueel door individuele leden van de CRO of de door hen vertegenwoordigde organisaties/groeperingen in te dienen zienswijzen.

 

Eén vertrouwd en twee nieuwe gezichten in de CRO (15/2/2019)

Jan van Duin, die sinds 14 september 2017 lid was van de CRO namens Luchtverkeersleiding Nederland, heeft deze taak overgedragen aan Jordi Verspeek. Jordi is luchtverkeersleider in Rotterdam. De voorzitter heeft Jordi in de vergadering van 14 februari 2019 benoemd als lid van de CRO. Tegelijk heeft de voorzitter aan Jan van Duin ontslag verleend. Daarbij kreeg hij van de commissie veel waardering voor zijn inzet tijdens de korte periode dat hij lid was. Jan blijft beschikbaar als vervanger en is dus niet direct helemaal buiten beeld.

In de zelfde vergadering heeft de voorzitter Oscar Bal herbenoemd als lid van de CRO namens de kleine gebruikers van Rotterdam the Hague Airport. Oscar begint hiermee aan zijn tweede (en laatste) termijn van vier jaar. Deze gaat in op 23 maart 2019. Oscar heeft in de afgelopen vier jaar met veel enthousiasme zijn inbreng geleverd. Daarbij behartigde hij niet alleen de belangen van zijn achterban, maar had hij ook oog voor de bewoners in de omgeving van de luchthaven. Het was dan ook geen verrassing dat hij door de Vliegclub Rotterdam werd voorgedragen voor een tweede termijn.

Tenslotte was de vergadering van 14 februari ook de eerste voor Petra Tiel. Petra is manager public affairs bij VNO-NCW West. Zij vervangt in de CRO tijdelijk Bert Mooren, die al enige tijd ziek is en momenteel een langdurig herstelproces doormaakt. Petra is zelf lid van het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol en vervangt daar Bert Mooren in het College van Advies. Petra brengt dus veel ervaring mee. Wij wensen Bert bij deze van harte beterschap.

 

CRO na benoeming Judith Bokhove (gemeente Rotterdam) weer compleet (12/11/2018)

Nadat Pex Langenberg op 23 februari 2018 was teruggetreden als wethouder, was de positie van lid van de CRO namens de gemeente Rotterdam gedurende langere tijd vacant. Met de benoeming van de kersverse wethouder Judith Bokhove is aan deze periode een einde gekomen. In de vergadering van 13 september 2018 heeft de voorzitter haar benoemd als lid van de CRO. Daarmee is de CRO na iets meer dan een half jaar weer compleet.

In de zelfde vergadering heeft de voorzitter ook Simon Fortuyn herbenoemd als lid van de CRO namens de gemeente Lansingerland. Eerder was al wethouder Jeroen Ooijevaar benoemd als lid van de CRO namens de gemeente Schiedam. Hij volgde hiermee Particia van Aaken op, die in het nieuwe college de luchthaven Rotterdam niet meer in haar portefeuille had. Ook zijn inmiddels herbenoemd: John Poot (omwonenden Rotterdam), John Witjes (omwonenden Schiedam), Henk Lamphen (omwonenden Schiedam, plaatsvervanger), mw. v.d. Coevering (omwonenden Lansingerland), Rob v.d. Ouderaa (omwonenden Lansingerland, plaatsvervanger), dhr. Ouwehand (NMZH) en dhr. v.d. Kleij (RTHA). Leden van de CRO kunnen na een eerste termijn één keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

Na haar eerste termijn is mw. Deurloo niet teruggekeerd in de CRO. Zij was voor haar lidmaatschap van de CRO al zeer lange tijd als omwonende betrokken bij de luchthaven, onder andere als lid van de Commissie 28, en vond het nu wel welletjes. Als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de omwonenden van Rotterdam is zij opgevolgd door Hans Schendstok.

 

Kwartiermaker adviseert: nu geen omgevingsombudsman, maar wel versterking CRO (16/10/2018)

“Voer de omgevingsombudsman nu niet in wegens ontbreken van voldoende draagvlak en commitment.” Dit staat in het eindadvies dat kwartiermaker Ewald van Vliet op 3 oktober 2018 presenteerde in de vergadering van de Statencommissie Verkeer & Milieu van de provincie Zuid-Holland. Wel zou volgens hem de recente evaluatie van de CRO’s benut moeten worden om de werking ervan te versterken. In dit licht stelt hij tevens nut en noodzaak van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) ter discussie. De kwartiermaker adviseert verder om de communicatie vanuit de CRO te verbeteren en tenslotte zou moeten worden bezien hoe betere terugkoppeling op klachtregistratie kan worden gegeven.

 

Presentaties informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam (16/10/2018)

Hieronder vindt u de links naar de presentaties die op 11 oktober 2018 zijn gegeven tijdens de informatieavond van de CRO in het gemeentehuis van Schiedam.

CRO

RTHA

LVNL

DCMR

 

Nieuwsflits: meldingen vliegtuighinder verdrievoudigd (14/9/2018)

In de maanden mei, juni en juli van dit jaar heeft de DCMR bijna drie keer zoveel meldingen over hinder door luchtverkeer ontvangen als in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de “Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3e kwartaal gebruiksjaar 2018”, die op 13 september jl. is besproken in de CRO.

Hoewel ten opzichte van vorig jaar het aantal vliegbewegingen met circa 10% groeide (waarvan het aandeel grote luchtvaart met ca. 20%), kan dit de enorme toename van het aantal meldingen niet verklaren. Waarschijnlijk hebben ook andere factoren een rol gespeeld zoals het uitzonderlijk mooie weer. Omdat de wind hierdoor langdurig uit oostelijke richting kwam, moest veel meer dan normaal in die richting gestart en geland worden. Ook staan de ramen vaker open en zitten omwonenden vaker in de tuin, waardoor zij in het algemeen meer last hebben van vliegtuiglawaai.

Uit de rapportage over het volgende kwartaal zal moeten blijken of de toename van het aantal meldingen structureel is of alleen maar een incident was. Dan wordt ook de jaarrapportage opgesteld, waarin zoals gebruikelijk een uitgebreide analyse wordt gemaakt van de binnengekomen meldingen. De CRO hoopt, dat dit een verklaring zal opleveren voor de stortvloed aan meldingen in de afgelopen periode, zodat ook eventuele maatregelen kunnen worden voorgesteld om de hinder te verminderen.

Kijk hier voor alle rapportages.

 

Informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam

Woont u in de gemeente Schiedam, Vlaardingen of Maassluis?
Heeft u wel eens vragen over vliegverkeer en het geluid ervan?
Wilt u weten wat er met uw klachten gebeurt en of klagen wel zin heeft?
Vraagt u zich wel eens af of de vliegtuigen geen andere routes kunnen volgen?
Wilt u weten hoe het zit met vluchten in de nacht?
Heeft u wel eens gehoord van de CRO?
Heeft u andere vragen?
Of bent u gewoon geïnteresseerd?

Kom dan op donderdag avond 11 oktober 2018 naar het gemeentehuis van Schiedam
(Stadserf 1, 3112 DZ SCHIEDAM),

want de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) organiseert een informatie- en discussieavond voor omwonenden. Ook Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) doen mee.

Zo ziet het programma er uit:

19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.20 uur Opening door wethouder Schiedam
19.25 uur Uitleg door CRO over de rol van de CRO
19.35 uur Uitleg door RTHA over luchthavenbesluit, nachtregime, etc.
19.45 uur Uitleg door LVNL over vliegprocedures en -routes
19.55 uur Uitleg door DCMR over klachtenafhandeling
20.05 uur Pauze met koffie en thee
20.20 uur Uiteen met de vier inleiders in vier groepen; telkens na 25 minuten wisselen
22.00 uur Napraten met een hapje en een drankje
22.30 uur Einde programma

Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Bent u van plan te komen, meld u dan aan via het contactformulier op deze website.

Vul bij onderwerp in: “aanmelding 11 oktober + aantal personen”
Let op: u ontvangt geen bevestiging!

 

Voortaan stukken over het luchthavenbesluit overzichtelijk bij elkaar in een apart dossier 

Wanneer een belangrijk onderwerp gedurende langere tijd actueel is en er in de loop van tijd veel documenten verschijnen, dan worden deze voortaan met wat achtergrondinformatie op overzichtelijke wijze bij elkaar geplaatst op een aparte pagina. Dit wordt dan een dossier genoemd. Via een apart submenu kunt u dan direct naar het dossier navigeren dat u wilt raadplegen. Als eerste is een dossier aangemaakt voor het luchthavenbesluit.

 

Eindrapport evaluatie CRO is nu beschikbaar 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de CRO's van de luchthavens van nationale betekenis geëvalueerd.

Belangrijke bevindingen zijn:

 • de CRO’s voldoen in de regel aan de in wet- en regelgeving genoemde bepalingen inzake onder andere de samenstelling, de organisatie en verslaglegging;
 • de meeste leden en oud-leden van CRO’s die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, beoordelen het algemeen functioneren ervan als neutraal tot goed (ruim 80 procent);
 • zonder CRO’s zou de communicatie tussen partijen waarschijnlijk formeler zijn, trager verlopen en ook sneller kunnen verharden;
 • over de rol van de voorzitter zijn respondenten positief, en zijn er nauwelijks tot geen verschillen tussen de afzonderlijke CRO’s.

In de evaluatie wordt in overweging gegeven om te bezien of de huidige wettelijke taak gehandhaafd moet blijven of mogelijk verruimd kan worden. Dit punt zal worden bezien in het kader van de bredere aanpak van het omgevingsmanagement en wordt meegenomen in de Luchtvaartnota.

Klik hier om het eindrapport te downloaden.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief waarmee het rapport is aangeboden aan voorzitters en secretarissen van de CRO's.

Klik hier voor de verzamelbrief waarmee het rapport naar de Tweede Kamer is gezonden.

 

Vergaderstukken voortaan op de website

De CRO heeft in de vergadering van 9 maart 2018 besloten, dat de stukken voor de plenaire vergaderingen voortaan op de website worden geplaatst.
Ongeveer twee weken voor de vergadering worden de stukken verzonden aan de leden van CRO. Enkele dagen later worden ze ook op de website geplaatst. U kunt u de stukken dan hier vinden.

 

 

 
©2015 - CRO Rotterdam