CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Actuele informatie en berichtgeving CRO luchthaven Rotterdam

 

Maandag 20 mei 23.00 uur onderhoud vliegtuigbewegingen in kaart (16/5/2019)

Maandag 20 mei vanaf 23.00 uur is onderhoud gepland aan een Casper server. Hierdoor zal de Casper/Noise applicatie voor onze organisatie enige tijd niet beschikbaar zijn. Ook zullen de Flight Tracking en NoiseLab applicaties gedurende het onderhoud niet van nieuwe gegevens worden voorzien.

De verwachting is dat het onderhoud hooguit enkele uren in beslag neemt, waarna alle systemen weer als voorheen moeten functioneren.

 

Rapport DCMR 1e kwartaal 2019: één bewoner goed voor 1941 meldingen (8/5/2019)

Tegelijk met de jaarraportage van de DCMR over 2018 is ook de rapportage over het 1e kwartaal van gebruiksjaar 2019 verschenen. Het aantal meldingen (6279, waarvan 619 overvliegers) blijkt in deze periode verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Het aantal meldingen door frequente melders in het eerste kwartaal is met 2% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal melders is met 36 gestegen naar 307.

In de periode van 1 november tot en met 31 januari zijn van één bewoner in totaal 1941 meldingen ontvangen. Veel van deze meldingen kunnen niet automatisch gekoppeld worden of worden door het monitoringsysteem als dubbele meldingen aangemerkt. In een aantal gevallen betreft het 6 tot 7 meldingen over een individuele passage. Ook vliegen de toestellen waarover deze bewoner meldingen indient, vaak op meer dan 9000 hoogte, wat in het algemeen nauwelijks hoorbaar is in de woonomgeving. DCMR heeft om meerdere redenen besloten deze meldingen nog wel mee te nemen in de totalen, maar niet meer bij de analyse.

Door RTHA en DCMR is weer gezamenlijk een selectie van geanonimiseerde meldingen nader onderzocht. Getracht is een verklaring te vinden voor de ervaren overlast en waar mogelijk sturingsinformatie te verkrijgen. Waar nodig is aan ILT of LVNL om een toelichting verzocht. Van de 23 onderzochte voorvallen was in 16 gevallen sprake van nachtvluchten tussen 23 uur en 7 uur (waarvan 8x door een businessjet en 5x door een Boeing 737-800).

Klik hier voor alle rapporten.

 

Jaarrapport van DCMR: aantal meldingen in 2018 verdubbeld (8/5/2019)

In het gebruiksjaar 2018 verdubbelde het aantal geluidmeldingen ten opzicht van het voorgaande jaar, terwijl het aantal vluchten van en naar RTHA “slechts” met 5% steeg. Dit blijkt uit “Jaarrapportage 2018 Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport” 35 frequente melders waren goed voor ongeveer 25.000 meldingen; ongeveer 1.500 overige melders zorgden voor 10.000 meldingen. Deze laatste groep overige melders groeide aanzienlijk. De explosieve toename van het aantal meldingen laat zich niet eenvoudig verklaren, maar past wel bij een landelijke trend.

Zoals afgesproken in de CRO is er dit jaar specifiek gekeken naar de relatie tussen baangebruik op Schiphol en meldingen over overvliegers en RTHA verkeer. Kort samengevat is de conclusie dat er meer meldingen worden ingediend, wanneer op Schiphol wordt geland vanuit het zuiden. Het betreft zowel overvliegers als afwijkend RTHA verkeer.

DCMR beveelt in deze rapportage aan om reeds in het jaarrapport 2017 geadviseerde maatregelen voor het verminderen van hinder te onderzoeken: het optimaliseren van de vertrekroutes en het gebruik van RNP navigatietechniek.

Klik hier voor alle rapporten.

 

CRO dient zienswijze in op Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER Luchtvaartnota 2020-2050 (16/4/2019)

Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het PlanMer voor de Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Zienswijzen konden tot en met dinsdag 16 april 2019 worden ingediend. De CRO betreurt dat de gegeven tijd aan de korte kant is. Voor een orgaan dat slechts vier keer per jaar in vergadering bijeenkomt, is het hierdoor lastig om tijdig een volledig en gedragen standpunt te formuleren.

Desalniettemin heeft de CRO als collectief een aantal vragen, kanttekeningen en wensen kunnen opschrijven, die vandaag als zienswijze van de CRO zijn ingediend bij het ministerie. Daarbij dient te worden aangetekend dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de Natuur en Milieu federatie Zuid Holland (NMZH) en Transavia (als vertegenwoordiger van de grote gebruikers) om hen moverende redenen hebben besloten deze zienswijze niet te onderschrijven. Het standpunt van het lid van de CRO namens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is onbekend, doordat zowel hij als zijn vervanger door afwezigheid niet bereikbaar waren. Deze zienswijze laat verder onverlet de eventueel door individuele leden van de CRO of de door hen vertegenwoordigde organisaties/groeperingen in te dienen zienswijzen.

 

Eén vertrouwd en twee nieuwe gezichten in de CRO (15/2/2019)

Jan van Duin, die sinds 14 september 2017 lid was van de CRO namens Luchtverkeersleiding Nederland, heeft deze taak overgedragen aan Jordi Verspeek. Jordi is luchtverkeersleider in Rotterdam. De voorzitter heeft Jordi in de vergadering van 14 februari 2019 benoemd als lid van de CRO. Tegelijk heeft de voorzitter aan Jan van Duin ontslag verleend. Daarbij kreeg hij van de commissie veel waardering voor zijn inzet tijdens de korte periode dat hij lid was. Jan blijft beschikbaar als vervanger en is dus niet direct helemaal buiten beeld.

In de zelfde vergadering heeft de voorzitter Oscar Bal herbenoemd als lid van de CRO namens de kleine gebruikers van Rotterdam the Hague Airport. Oscar begint hiermee aan zijn tweede (en laatste) termijn van vier jaar. Deze gaat in op 23 maart 2019. Oscar heeft in de afgelopen vier jaar met veel enthousiasme zijn inbreng geleverd. Daarbij behartigde hij niet alleen de belangen van zijn achterban, maar had hij ook oog voor de bewoners in de omgeving van de luchthaven. Het was dan ook geen verrassing dat hij door de Vliegclub Rotterdam werd voorgedragen voor een tweede termijn.

Tenslotte was de vergadering van 14 februari ook de eerste voor Petra Tiel. Petra is manager public affairs bij VNO-NCW West. Zij vervangt in de CRO tijdelijk Bert Mooren, die al enige tijd ziek is en momenteel een langdurig herstelproces doormaakt. Petra is zelf lid van het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol en vervangt daar Bert Mooren in het College van Advies. Petra brengt dus veel ervaring mee. Wij wensen Bert bij deze van harte beterschap.

 

CRO na benoeming Judith Bokhove (gemeente Rotterdam) weer compleet (12/11/2018)

Nadat Pex Langenberg op 23 februari 2018 was teruggetreden als wethouder, was de positie van lid van de CRO namens de gemeente Rotterdam gedurende langere tijd vacant. Met de benoeming van de kersverse wethouder Judith Bokhove is aan deze periode een einde gekomen. In de vergadering van 13 september 2018 heeft de voorzitter haar benoemd als lid van de CRO. Daarmee is de CRO na iets meer dan een half jaar weer compleet.

In de zelfde vergadering heeft de voorzitter ook Simon Fortuyn herbenoemd als lid van de CRO namens de gemeente Lansingerland. Eerder was al wethouder Jeroen Ooijevaar benoemd als lid van de CRO namens de gemeente Schiedam. Hij volgde hiermee Particia van Aaken op, die in het nieuwe college de luchthaven Rotterdam niet meer in haar portefeuille had. Ook zijn inmiddels herbenoemd: John Poot (omwonenden Rotterdam), John Witjes (omwonenden Schiedam), Henk Lamphen (omwonenden Schiedam, plaatsvervanger), mw. v.d. Coevering (omwonenden Lansingerland), Rob v.d. Ouderaa (omwonenden Lansingerland, plaatsvervanger), dhr. Ouwehand (NMZH) en dhr. v.d. Kleij (RTHA). Leden van de CRO kunnen na een eerste termijn één keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

Na haar eerste termijn is mw. Deurloo niet teruggekeerd in de CRO. Zij was voor haar lidmaatschap van de CRO al zeer lange tijd als omwonende betrokken bij de luchthaven, onder andere als lid van de Commissie 28, en vond het nu wel welletjes. Als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de omwonenden van Rotterdam is zij opgevolgd door Hans Schendstok.

 

Kwartiermaker adviseert: nu geen omgevingsombudsman, maar wel versterking CRO (16/10/2018)

“Voer de omgevingsombudsman nu niet in wegens ontbreken van voldoende draagvlak en commitment.” Dit staat in het eindadvies dat kwartiermaker Ewald van Vliet op 3 oktober 2018 presenteerde in de vergadering van de Statencommissie Verkeer & Milieu van de provincie Zuid-Holland. Wel zou volgens hem de recente evaluatie van de CRO’s benut moeten worden om de werking ervan te versterken. In dit licht stelt hij tevens nut en noodzaak van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) ter discussie. De kwartiermaker adviseert verder om de communicatie vanuit de CRO te verbeteren en tenslotte zou moeten worden bezien hoe betere terugkoppeling op klachtregistratie kan worden gegeven.

 

Presentaties informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam (16/10/2018)

Hieronder vindt u de links naar de presentaties die op 11 oktober 2018 zijn gegeven tijdens de informatieavond van de CRO in het gemeentehuis van Schiedam.

CRO

RTHA

LVNL

DCMR

 

Nieuwsflits: meldingen vliegtuighinder verdrievoudigd (14/9/2018)

In de maanden mei, juni en juli van dit jaar heeft de DCMR bijna drie keer zoveel meldingen over hinder door luchtverkeer ontvangen als in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de “Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3e kwartaal gebruiksjaar 2018”, die op 13 september jl. is besproken in de CRO.

Hoewel ten opzichte van vorig jaar het aantal vliegbewegingen met circa 10% groeide (waarvan het aandeel grote luchtvaart met ca. 20%), kan dit de enorme toename van het aantal meldingen niet verklaren. Waarschijnlijk hebben ook andere factoren een rol gespeeld zoals het uitzonderlijk mooie weer. Omdat de wind hierdoor langdurig uit oostelijke richting kwam, moest veel meer dan normaal in die richting gestart en geland worden. Ook staan de ramen vaker open en zitten omwonenden vaker in de tuin, waardoor zij in het algemeen meer last hebben van vliegtuiglawaai.

Uit de rapportage over het volgende kwartaal zal moeten blijken of de toename van het aantal meldingen structureel is of alleen maar een incident was. Dan wordt ook de jaarrapportage opgesteld, waarin zoals gebruikelijk een uitgebreide analyse wordt gemaakt van de binnengekomen meldingen. De CRO hoopt, dat dit een verklaring zal opleveren voor de stortvloed aan meldingen in de afgelopen periode, zodat ook eventuele maatregelen kunnen worden voorgesteld om de hinder te verminderen.

Kijk hier voor alle rapportages.

 

Informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam

Woont u in de gemeente Schiedam, Vlaardingen of Maassluis?
Heeft u wel eens vragen over vliegverkeer en het geluid ervan?
Wilt u weten wat er met uw klachten gebeurt en of klagen wel zin heeft?
Vraagt u zich wel eens af of de vliegtuigen geen andere routes kunnen volgen?
Wilt u weten hoe het zit met vluchten in de nacht?
Heeft u wel eens gehoord van de CRO?
Heeft u andere vragen?
Of bent u gewoon geïnteresseerd?

Kom dan op donderdag avond 11 oktober 2018 naar het gemeentehuis van Schiedam
(Stadserf 1, 3112 DZ SCHIEDAM),

want de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) organiseert een informatie- en discussieavond voor omwonenden. Ook Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) doen mee.

Zo ziet het programma er uit:

19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.20 uur Opening door wethouder Schiedam
19.25 uur Uitleg door CRO over de rol van de CRO
19.35 uur Uitleg door RTHA over luchthavenbesluit, nachtregime, etc.
19.45 uur Uitleg door LVNL over vliegprocedures en -routes
19.55 uur Uitleg door DCMR over klachtenafhandeling
20.05 uur Pauze met koffie en thee
20.20 uur Uiteen met de vier inleiders in vier groepen; telkens na 25 minuten wisselen
22.00 uur Napraten met een hapje en een drankje
22.30 uur Einde programma

Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Bent u van plan te komen, meld u dan aan via het contactformulier op deze website.

Vul bij onderwerp in: “aanmelding 11 oktober + aantal personen”
Let op: u ontvangt geen bevestiging!

 

Voortaan stukken over het luchthavenbesluit overzichtelijk bij elkaar in een apart dossier 

Wanneer een belangrijk onderwerp gedurende langere tijd actueel is en er in de loop van tijd veel documenten verschijnen, dan worden deze voortaan met wat achtergrondinformatie op overzichtelijke wijze bij elkaar geplaatst op een aparte pagina. Dit wordt dan een dossier genoemd. Via een apart submenu kunt u dan direct naar het dossier navigeren dat u wilt raadplegen. Als eerste is een dossier aangemaakt voor het luchthavenbesluit.

 

Eindrapport evaluatie CRO is nu beschikbaar 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de CRO's van de luchthavens van nationale betekenis geëvalueerd.

Belangrijke bevindingen zijn:

  • de CRO’s voldoen in de regel aan de in wet- en regelgeving genoemde bepalingen inzake onder andere de samenstelling, de organisatie en verslaglegging;
  • de meeste leden en oud-leden van CRO’s die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, beoordelen het algemeen functioneren ervan als neutraal tot goed (ruim 80 procent);
  • zonder CRO’s zou de communicatie tussen partijen waarschijnlijk formeler zijn, trager verlopen en ook sneller kunnen verharden;
  • over de rol van de voorzitter zijn respondenten positief, en zijn er nauwelijks tot geen verschillen tussen de afzonderlijke CRO’s.

In de evaluatie wordt in overweging gegeven om te bezien of de huidige wettelijke taak gehandhaafd moet blijven of mogelijk verruimd kan worden. Dit punt zal worden bezien in het kader van de bredere aanpak van het omgevingsmanagement en wordt meegenomen in de Luchtvaartnota.

Klik hier om het eindrapport te downloaden.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief waarmee het rapport is aangeboden aan voorzitters en secretarissen van de CRO's.

Klik hier voor de verzamelbrief waarmee het rapport naar de Tweede Kamer is gezonden.

 

Vergaderstukken voortaan op de website

De CRO heeft in de vergadering van 9 maart 2018 besloten, dat de stukken voor de plenaire vergaderingen voortaan op de website worden geplaatst.
Ongeveer twee weken voor de vergadering worden de stukken verzonden aan de leden van CRO. Enkele dagen later worden ze ook op de website geplaatst. U kunt u de stukken dan hier vinden.

 

 

 
©2019 - CRO Rotterdam