CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Actuele informatie en berichtgeving CRO luchthaven Rotterdam

 

Belangrijke informatie voor toehoorders vergadering CRO 7 oktober 2021 (1/10/2021)

Op donderdag 7 oktober 2021 van 15.00 tot 17.00 uur is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO. De CRO zal voor het eerst weer fysiek bijeenkomen en wel op de gebruikelijke vergaderlocatie, Rotterdam The Hague Airport (kamer 1.72). De vergadering is openbaar. Met het oog op COVID-19 gelden echter wel enkele regels:

 1. aanmelding verplicht
  Het aantal plaatsen is beperkt. Toehoorders moeten zich daarom vooraf bij de secretaris aanmelden. Wenst u de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen? Stuur dan uiterlijk woensdag 6 oktober 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. Alleen indien u van de secretaris een bevestiging heeft ontvangen dat er voor u een plaats beschikbaar is, heeft u toegang tot de vergaderzaal.
 2. coronatoegangsbewijs verplicht
  De luchthaven heeft laten weten dat bij het betreden van de vergaderzaal een geldig coronatoegangsbewijs en een legitimatie getoond moeten worden. Uw coronatoegangsbewijs (bijvoorbeeld een QR-code op uw telefoon) zal gecontroleerd worden. Heeft u nog geen coronatoegangsbewijs? Kijk dan op deze website van de overheid.
 3. overige regels
  Verder gelden uiteraard de gebruikelijke regels, zoals thuisblijven bij klachten, niezen in de elleboog, handen wassen, et cetera.

 

Storing website CRO voorbij (28/9/2021)

Als gevolg van een storing op een van de opslagplatforms was de website van de CRO sinds woensdag 22 september jl. onbereikbaar. Inmiddels zijn de problemen opgelost en is de website weer volledig in bedrijf.
Door de problemen met de website konden de stukken voor de vergadering van de CRO op 7 oktober aanstaande nog niet online worden gezet. Dit zal de komende dagen alsnog gebeuren.

 

CRO komt op 7 okober voor het eerst weer fysiek bijeen (10/9/2021)

Na één geannuleerde en vijf online vergaderingen zal de CRO op 7 oktober aanstaande voor het eerst weer fysiek bijeen komen. De vergadering zal waarschijnlijk plaats vinden op de luchthaven, maar de locatie is nog niet zeker. Het moet namelijk wel mogelijk zijn om voldoende afstand te houden. Daarom zal ook aan het aantal toehoorders een maximum gesteld worden. Aanmelding is dan verplicht. Nadere informatie volgt.

 

Link naar nieuwe website vliegtuiggeluid.nl geplaatst (28/07/2021)

Geluid van vliegverkeer is in Nederland een van de belangrijkste oorzaken van geluidhinder. In de afgelopen jaren is er in Nederland veel discussie ontstaan over de manier waarop vliegtuiggeluid wordt bepaald. Wie meer wil weten over dit onderwerp, is op de nieuwe website vliegtuiggeluid.nl aan het juiste adres. De website is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezet door het RIVM, het koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en adviesbureau To70. Een link naar vliegtuiggeluid.nl is geplaatst op de pagina links van de website van de CRO.

Voor wie is deze website?
Vliegtuiggeluid.nl is er voor iedereen die meer wil weten over vliegtuiggeluid en hoe je dat meet en berekent. In het bijzonder voor de omwonenden van luchthavens en mensen die vlakbij een vliegroute wonen, omdat zij veel hinder ervaren van vliegtuiggeluid.

Waarom is deze website gemaakt?
Het ministerie heeft deze website laten maken om de kennis over vliegtuiggeluid te bundelen. Zo kan iedereen alle belangrijke informatie over dit onderwerp op één plek vinden.

Basis voor informatie
Omdat er veel discussie is ontstaan over de manier waarop vliegtuiggeluid wordt bepaald, startte het ministerie in 2018 een programma voor het verbeteren van berekeningen en metingen van vliegtuiggeluid. De Programmatische Aanpak voor het Meten van Vliegtuiggeluid (PAMV) moet ervoor zorgen dat zowel berekeningen als metingen van vliegtuiggeluid worden verbeterd en beide methodes beter op elkaar worden afgestemd. Zo vormen ze een solide basis voor informatie aan omwonenden en voor beleidsbeslissingen.

(bron: ministerie I&W)

 

CRO draagt Han Weber voor als nieuwe voorzitter (17/6/2021)

De CRO heeft in de vergadering van 17 juni 2021 besloten om Han Weber voor te dragen als nieuwe voorzitter. Dhr. Weber is thans burgermeester van de gemeente Zuidplas. Voorheen was hij onder andere lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, manager public affairs bij ProRail, en secretaris van het Beleidsorgaan Openbaar Vervoer (BOV) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De voordracht van dhr. Weber is het resultaat van een openbare sollicitatieprocedure.

Met deze voordracht door de CRO is de benoeming van dhr. Weber nog niet definitief. Hij zal eerst nog een gesprek hebben met een afvaardiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wanneer ook dit positief uitvalt, volgt benoeming door de Minister.

De CRO moest op zoek naar een nieuwe voorzitter, omdat op 1 september 2021 de tweede en daarmee laatste termijn van de huidige voorzitter, Hans van der Vlist afloopt. Hij hanteert de voorzittershamer al sinds de formele instelling van de CRO in 2013.

 

Video vergadering CRO 17 juni bijwonen vanaf "publieke tribune" (4/6/2021)

Op donderdag 17 juni 2021 van 15.00 tot 17.00 is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO. De CRO zal vergaderen via een video verbinding en maakt hiervoor gebruik van Microsoft Teams. De vergadering is openbaar. Eventuele toehoorders kunnen zich vooraf bij de secretaris melden. Stuur hiervoor uiterlijk woensdag 16 juni 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. U ontvangt dan een link. Er is in principe ruimte voor 15 toehoorders. Het kan helaas nodig blijken om tijdens de vergadering het aantal toehoorders te verminderen wanneer de beeld- en geluidverbinding hier te veel onder lijdt.

instructies:
Klik op de link die u van de secretaris gekregen heeft.
Indien u de Microsoft Teams app al geïnstalleerd heeft, wordt deze automatisch geopend (het vervolg wijst zichzelf).
Indien u de Microsoft Teams app (nog) NIET geïnstalleerd heeft, krijgt u in principe twee mogelijkheden:
U kunt kiezen voor deelnemen via uw webbrowser ("Deelnemen op internet"), of voor het alsnog downloaden van de app.
Als u heeft gekozen voor deelname via uw webbrowser, volgt u de instructies (vergeet vooral niet uw naam in te vullen).
U kunt de melding krijgen dat iemand u eerst toegang moet verlenen tot de vergadering.

Als de verbinding tot stand is gebracht, ziet u in het beeld een balkje met knoppen (beweeg met uw muis over het scherm als het balkje niet zichtbaar is).
Zet met de knop op het balkje uw camera permanent uit. 
Zet met de knop op het balkje uw microfoon permanent uit.

Zie ook deze instructievideo van Microsoft.

LET OP: de vergadering wordt ten behoeve van de verslaglegging opgenomen!

 

Vacature voorzitter CRO: solliciteren kan nog t.m. 28 april! (23/4/2021)

Rotterdam The Hague Airport is in grootte de derde burgerluchthaven van Nederland. De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) is hét overlegplatform waar luchtvaartsector en omgeving met elkaar spreken over het gebruik van de luchthaven. Belangrijk onderwerp is daarbij de hinder en de beperking ervan. Zo heeft de CRO in 2019 besloten om zelf de regie te nemen over het programma hinder beperkende maatregelen. Daarnaast wordt de agenda gevuld met een heel scala aan andere onderwerpen die direct of indirect met de luchthaven te maken hebben, zoals het nieuwe Luchthavenbesluit, de Luchtvaartnota 2020-2050, de Luchtruimherziening en de ultrafijnstof problematiek.

over de functie:
Op 1 september aanstaande loopt de tweede en daarmee laatste termijn van de huidige voorzitter af. De CRO is daarom op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die in staat is om binnen de context van het ingewikkelde en maatschappelijk gevoelige luchtvaartdossier op ontspannen maar effectieve wijze leiding te geven aan het structureel overleg van betrokkenen bij de luchthaven Rotterdam. In de Luchtvaartnota heeft het kabinet aangekondigd de rol van de CRO’s te willen versterken. Een van de taken van de nieuwe voorzitter zal zijn om hier mede invulling aan te geven. Kandidaten voor de functie moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de CRO en passen binnen het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde profiel. Klik hier om de profielschets te downloaden. De voorzitter ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding*) van ongeveer € 2.500 per jaar (exclusief reis- en verblijfkosten).

over de procedure:
Denkt u dat u een geschikte kandidaat bent voor deze functie, en heeft u zin om u de komende vier jaar in te zetten voor een constructief overleg van partijen die betrokken zijn bij de luchthaven Rotterdam? Stuur dan uiterlijk 28 april 2021 een mail met uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar de secretaris van de CRO, dhr. E.R. Struch. Het mailadres is: er.struch@pzh.nl.
Het is de bedoeling dat de CRO in de vergadering van 17 juni 2021 besluit om één kandidaat voor te dragen voor benoeming. Vervolgens zal met deze kandidaat nog een gesprek worden gevoerd door een afvaardiging van het ministerie, waarna deze bij een positieve beoordeling intern zal worden voorgedragen voor benoeming door de Minister.
Voor nadere informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met dhr. Struch op telefoonnummer 06 - 55 19 07 59.

over de CRO:
De CRO luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Volgens de Wet luchtvaart is de taak van de commissie om door overleg tussen betrokkenen “een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet” aan hun belangen. In de CRO Rotterdam zitten aan tafel vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en omwonenden, luchthaven, luchtverkeersleiding, grote en kleine luchtvaart, bedrijfsleven en milieuorganisaties. De CRO komt vier keer per jaar in een openbare vergadering plenair bijeen. Daarnaast kent de CRO werkgroepen en nemen individuele leden in hun rol als lid van de CRO deel aan diverse participatietrajecten en activiteiten buiten de CRO. Ook organiseert de CRO regelmatig informatie- en discussieavonden met omwonenden. Kijk voor meer informatie deze website.

profielschets downloaden


*) De bezoldiging is overeenkomstig artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Dit impliceert een vaste vergoeding per maand die gelijk is aan een arbeidsduurfactor van 2 procent van de reguliere voltijdse arbeidsduur voor rijksambtenaren ad 36 uur per week. Deze arbeidsduurfactor wordt toegepast op het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B bij het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies heeft de voorzitter voorts recht op vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten op de voet van de regeling voor het personeel werkzaam bij de sector Rijk.

 

Projectgroep bespreekt resultaten geluidtest met deelnemers (13/4/2021)

In de week van 19 april 2021 bespreekt de Projectgroep Vertrekroute 06 van de CRO in een drietal sessies de resultaten van de geluidtest met de deelnemers. Ook krijgen de deelnemers dan een toelichting over de opzet van de test en wordt eindelijk "onthuld" welke locaties voor de geluidsimulaties zijn gebruikt. Verder wordt een toelichting gegeven op de gemaakte geluidberekeningen en de resultaten hiervan. Aansluitend gaat de projectgroep met de deelnemers over de resultaten in gesprek. De uitkomst van deze gesprekken zal worden meegenomen bij het opstellen van het advies aan de CRO over de eventuele aanpassing van de route.

Zoals reeds eerder is benadrukt, kan de CRO niet zelf besluiten tot invoering maar slechts een advies geven aan de bevoegde instanties. Zie voor meer informatie het bericht van 9 maart 2021 op deze pagina.

 

Zoektocht naar nieuwe voorzitter CRO gestart (16/3/2021)

Op 1 september 2021 verloopt de tweede en daarmee laatste termijn van de huidige voorzitter van de CRO, Hans van der Vlist. De CRO gaat daarom op zoek naar een nieuwe  voorzitter. Voor het vinden van een geschikte kandidaat heeft de CRO in de vergadering van 4 maart jl. een commissie ingesteld bestaande uit:

 • een vertegenwoordiger van de sector/ het bedrijfsleven: dhr. Bal,
 • een vertegenwoordiger van de overheden: dhr. Fortuyn (tevens voorzitter van de commissie),
 • een vertegenwoordiger van de omwonenden/ milieuorganisaties dhr. Schendstok,
 • de secretaris van de CRO: dhr. Struch.

Kandidaten moeten voldoen aan het nog door het ministerie van I&W op te stellen profiel en moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de CRO. Het is de bedoeling dat de CRO in de vergadering van 17 juni 2021 besluit om één kandidaat voor te dragen voor benoeming door de Minister.

Nadere informatie volgt. Denkt u dat u zelf een geschikte kandidaat zou zijn of kent u zo iemand, houd dan deze pagina in de gaten.

 

CRO experimenteert met geluidtest bij onderzoek hinder beperking (9/3/2021)

misschien scherpere knik in vertrekroute
De Werkgroep Hinder Beperking van de CRO onderzoekt of een eventuele aanpassing van de vertrekroute van vliegtuigen die opstijgen in noordoostelijke richting, kan helpen om de hinder dichtbij de luchthaven te verminderen. Het gaat om het iets scherper maken van de lichte knik naar het zuiden die nu al in de bestaande route zit enkele kilometers vanaf de startbaan. Hierdoor worden met name de inwoners van Bergschenhoek ontlast. De vraag is of deze verbetering opweegt tegen de effecten op andere plekken langs de route. Een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Rotterdam en Lansingerland, de bewoners van deze gemeenten, de luchtverkeersleiding (LVNL), de luchthaven (RTHA), de milieudienst Rijnmond (DCMR) en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is vorig jaar zomer met deze vraag aan de slag gegaan.

omwonenden effect laten horen
Omwonenden van luchthavens laten steeds vaker blijken dat een “gemiddelde” geluidbelasting (Lden) onvoldoende zegt over de door hen ervaren hinder. Om deze reden heeft de projectgroep voor de vergelijking van de bestaande met de aangepaste route ook de piekwaarden (LAmax) laten uitrekenen. Maar ook dat blijven abstracte berekeningen, die voor de omgeving lastig te beoordelen zijn. Daarom wil de projectgroep de omwonenden als experiment de verschillen tussen de routes laten horen, met daarbij de vraag welke hinderlijker gevonden wordt en in welke mate. Hiervoor is in samenwerking met het NLR een geluidsimulatie ontwikkeld voor vijf representatieve plekken langs de route. De resultaten van deze geluidtest zullen, nadat ze zijn besproken met de deelnemers, worden meegenomen bij de beoordeling van de routeaanpassing. Dit zal uiteindelijk leiden tot een advies van de CRO aan de bevoegde instanties. Let wel: de CRO kan niet zelf besluiten tot invoering!

geluidtest online
Omdat het vanwege de Coronaregels momenteel niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren, is de geluidtest ontwikkeld als online webapplicatie. In eerste instantie wordt de geluidtest aangeboden aan circa 15 omwonenden. Kandidaten hiervoor zijn aangedragen door de vertegenwoordigers van de omwonenden in de CRO. Het NLR zal de resultaten van deze test gebruiken voor hinderbelevingsonderzoek in het kader van het Europese ANIMA project

 

 

Verkenning verminderen parkeeroverlast: maatregel niet haalbaar (9/3/2021)

Sinds 2019 kunnen elk jaar voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend bij de CRO. Vorig jaar heeft de CRO besloten maatregel 61.a “Terugdringen parkeeroverlast bijvoorbeeld door invoeren parkeren voor vergunninghouders” te laten verkennen door de gemeente Rotterdam. In deze notitie komt de gemeente nu tot de volgende conclusie: “In de afweging van het introduceren van betaald parkeren, weegt voor de gemeente Rotterdam het advies van de gebiedscommissie zwaar. Zolang de gebiedscommissie hier negatief op adviseert, is de kans op introductie van betaald parkeren vrijwel nihil. ...” De gemeente adviseert vast te stellen dat deze maatregel niet haalbaar is. In de vergadering van 4 maart heeft de CRO besloten om dit advies over te nemen en de maatregel niet op te nemen in het programma.

 

Video vergadering CRO 4 maart bijwonen vanaf "publieke tribune" (20/2/2021)

Op donderdag 4 maart 2021 van 15.00 tot 17.00 is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO. De CRO zal vergaderen via een video verbinding en maakt hiervoor gebruik van Microsoft Teams. De vergadering is openbaar. Eventuele toehoorders kunnen zich vooraf bij de secretaris melden. Stuur hiervoor uiterlijk woensdag 3 maart 16.00 uur een mail naar: er.struch@pzh.nl. U ontvangt dan een link. Er is in principe ruimte voor 15 toehoorders. Het kan helaas nodig blijken om tijdens de vergadering het aantal toehoorders te verminderen wanneer de beeld- en geluidverbinding hier te veel onder lijdt.

instructies:
Klik op de link die u van de secretaris gekregen heeft.
Indien u de Microsoft Teams app al geïnstalleerd heeft, wordt deze automatisch geopend (het vervolg wijst zichzelf).
Indien u de Microsoft Teams app (nog) NIET geïnstalleerd heeft, krijgt u in principe twee mogelijkheden:
U kunt kiezen voor deelnemen via uw webbrowser ("Deelnemen op internet"), of voor het alsnog downloaden van de app.
Als u heeft gekozen voor deelname via uw webbrowser, volgt u de instructies (vergeet vooral niet uw naam in te vullen).
U kunt de melding krijgen dat iemand u eerst toegang moet verlenen tot de vergadering.

Als de verbinding tot stand is gebracht, ziet u in het beeld een balkje met knoppen (beweeg met uw muis over het scherm als het balkje niet zichtbaar is).
Zet met de knop op het balkje uw camera permanent uit. 
Zet met de knop op het balkje uw microfoon permanent uit.

Zie ook deze instructievideo van Microsoft.

LET OP: de vergadering wordt ten behoeve van de verslaglegging opgenomen!

  

Gesprek Nationale ombudsman met minister I&W over regierol rond meldingen geluidsoverlast vliegvelden na formatie (19/2/2021)

Burgers geven bij de Nationale ombudsman aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving. Omdat de luchtvaart onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat valt, verwacht de ombudsman dat de minister ook rond de behandeling van meldingen de regie neemt. De ombudsman kondigde vorig jaar aan over deze regierol met de minister in gesprek te willen. Door omstandigheden heeft dat gesprek nog niet plaatsgevonden. Nu het kabinet demissionair is, vindt de ombudsman het effectiever om het gesprek na de formatie met de nieuwe bewindspersoon te voeren.

Drie uitgangspunten behandeling meldingen
De impact van geluidsoverlast van vliegverkeer kan voor omwonenden groot zijn. Over de overlast spelen al jarenlang discussies. Voor een behoorlijke behandeling van meldingen zijn volgens de ombudsman drie uitgangspunten belangrijk:
1. Dat burgers duidelijkheid hebben over wat zij van het doen van meldingen mogen verwachten;
2. Dat burgers actief en adequaat worden geïnformeerd over hetgeen met hun meldingen en met meldingen in het algemeen gebeurt;
3. Dat de informatie uit de meldingen wordt betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes en tijden en bij het toezicht en de handhaving.

Meldingen burgers meenemen in overlegstructuur
In de luchtvaartnota 2020-2050 is meer aandacht voor een gezonde leefomgeving en afname van de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart, zoals geluidshinder en uitstoot van schadelijke stoffen. De Rijksoverheid wil ook de bewoners daarbij betrekken. De vormgeving van de participatie in de overlegstructuur rond de luchthavens wordt herzien. De ombudsman vraagt de verantwoordelijke bewindspersoon er voor te zorgen dat de concrete meldingen van overlast daarbij niet buiten beeld blijven.

(bron: Nationale ombudsman)

 

Antwoorden minister I&W op vragen Kamer over Luchtvaartnota, i.h.b. CRO (23/12/2020)

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 20 november 2020 inzake de Definitieve Luchtvaartnota (Kamerstuk 31 936, nr. 820). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 14 december 2020. De hele lijst met vragen en antwoorden kunt u hier downloaden. De vragen met betrekking tot de CRO hebben we voor u op een rijtje gezet:

 • 25. Hoe vindt controle plaats op de naleving van de afspraken in het Commissie Regionaal Overleg (CRO)? Hoe vindt besluitvorming in het CRO plaats? Gebeurt dit openbaar bij meerderheid van stemmen?
 • 26. Is er voldoende objectief onderzoek en monitoring over geluidsoverlast en (ultra)fijnstof om de afspraken uit het CRO te handhaven?
 • 27. Hoe vindt het democratisch toezicht op de CRO plaats waar de groei verdiend gaat worden?
 • 28. In welke mate is het bewonersbelang geborgd in de CRO, ook indien bewoners overleg in de CRO zinloos achten en er geen groei verdiend wordt?
 • 29. Worden de uitkomsten van het CRO/groeiverdienmodel voorgelegd aan de gemeenteraad en de Provinciale Staten?
 • 30. Is het CRO als nieuwe bestuurslaag wenselijk in het Nederlandse bestuurlijk stelsel?

(bron: ministerie I&W)

 

Vraag van het kwartaal (7/12/2020)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Per kwartaal wordt steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag:

Gisteren leek het of een politiehelikopter op zoek was naar iemand en vloog daardoor laag over de wijk. Mogen politiehelikopters dit soort zoekacties boven woonwijken uitvoeren?

Antwoord:

Voor DCMR is het niet bekend of het hier gaat om een zoekactie van de politie. Wij zouden graag via een geautomatiseerd bericht informatie verstrekken als de politiehelikopter de veroorzaker van de hinder is geweest. Hierover is overleg geweest met de Luchtvaartpolitie. Uit veiligheidsoverwegingen is het ons niet toegestaan deze gegevens te verstrekken. De politie heeft ons verzekerd dat inzet van de politiehelikopter waarbij laag boven bewoond gebied wordt gevlogen uitsluitend wordt gedaan als daar dringend aanleiding toe is, zeker als dit in de avond of nacht plaats vindt. Dit kan zijn bij vermissing van personen of bij criminaliteit. Voor situaties die erom vragen, zijn politie- en traumahelikopters vrijgesteld van de vaste minimale vlieghoogten zoals vermeld in het Luchtverkeersregelement (LVR). Voor deze vluchten, waarbij bepaalde acties zoals lager vliegen noodzakelijk zijn, is andere wetgeving van toepassing. Deze regels zijn benoemd in de Vrijstellingsregeling LVR. Klik hier. In deze wetgeving is te lezen dat uitsluitend gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor het doel van de vlucht boven bebouwing mag worden gevlogen op minimaal 90 meter (300 voet) hoogte. Hierbij moet wel een hoogte van minimaal 30 meter worden aangehouden boven de hoogste hindernis.

(bron: DCMR)

 

Hoogste baas luchthaven stapt zelf in CRO (22/10/2020)

Algemeen directeur Rotterdam The Hague Airport, Ron Louwerse is in de vergadering van 8 oktober 2020 benoemd als lid van de CRO namens de luchthaven. Hij neemt hiermee de plaats in van Bas Liebeek, wiens tijdelijke opdracht als adviseur omgevingsmanagement er op zit. Bas gaat zich als onafhankelijk projectmanager helemaal toeleggen op het onlangs gestarte participatietraject richting een nieuw luchthavenbesluit.

 

Update programma hinder beperkende maatregelen (12/10/2020)

De werkgroep Hinder Beperking heeft op 8 oktober in de plenaire vergadering van de CRO een korte toelichting gegeven op de stand van zaken. Er wordt sinds juli hard gewerkt aan de verkenning (quick scan) van een eventuele aanpassing van de vertrekroutes met start in noordoostelijke richting (baan 06). Deze houdt in dat de lichte knik naar rechts direct na de start iets scherper wordt. Inmiddels heeft bureau Adecs een berekening opgeleverd van de piekgeluiden die een opstijgende Boeing 737-800 veroorzaakt in de omgeving, zowel voor de huidige als de nieuwe route. Het is de bedoeling dat ook omwonenden betrokken worden bij het beoordelen van de effecten van deze mogeljke wijziging, De werkgroep is verder druk bezig met de zes nieuwe verkenningen waartoe de CRO voor de zomer besloten heeft. Helaas zorgt de extra druk die Covid-19 op de betrokken organisaties legt, in een aantal gevallen voor vertraging.

 

Vraag van het kwartaal (22/9/2020)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Per kwartaal wordt steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag

Een sportvliegtuig vloog asociaal boven ons dorp. Deze maakte loopings en kurkentrekker bewegingen. Het vliegtuig was aan het stunten boven het dorp. Het zette ook elke keer de motor uit en liet zich naar beneden duikelen. Dit zag er levensgevaarlijk uit. Boven zee prima, maar niet boven bebouwing. Is dit toegestaan? Het geeft ons een onveilig gevoel.
Over deze melding heeft contact plaats gehad met Inspectie Leefomgeving en Transport.

Antwoord

Kunstvluchten mogen alleen worden uitgevoerd, mits op een zodanige horizontale of verticale afstand van gebieden met aaneengesloten bebouwing of mensenverzameling wordt gevlogen dat bij het uitvoeren van de vlucht personen of zaken op het aardoppervlak niet in gevaar kunnen worden gebracht. Over de locatie waar dergelijke vluchten plaatsvinden vindt afstemming plaats tussen vlieger en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om de veiligheid te waarborgen. Uit onze analyse blijkt dat het toestel voor het kleine stukje dat het boven bebouwing vliegt, ruim boven de minimale hoogte heeft gevlogen en dus de juiste verticale afstand heeft aangehouden.

Het is begrijpelijk dat u bepaalde manoeuvres als gevaarlijk ervaart. Bij de oefening wordt verschillend vermogen gebruikt, wat de indruk zou kunnen wekken dat de motor hapert/stopt. Dat is niet het geval, maar trekt wel de aandacht.

Aerobatics manoeuvres of kunstvliegmanoeuvres worden beoefend om een aantal redenen:
- Aanvullende veiligheidstraining tijdens de basisopleiding, in het bijzijn van een instructeur (binnenkort zelfs verplicht onderdeel van de opleiding). Het leert een vlieger om te gaan met unusual attitudes (ongebruikelijke standen van een vliegtuig).
- Opleiding voor Aerobatics vliegen (of herhalings checkvluchten met instructeur/examinator).
- Trainingen door Aerobatics vliegers (door vliegers met een rating).
Meer informatie leest u in artikel 13 van het Besluit Luchtverkeer.

(bron: DCMR)

 

Nieuwe voorstellen hinder beperkende maatregelen (21/9/2020)

Elk jaar kunnen tot 15 september nieuwe voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend bij het secretariaat van de CRO, dus dat kon ook dit jaar weer. De binnengekomen voorstellen zullen volgens de gebruikelijke procedure in behandeling worden genomen.

 

Wisseling van de wacht bij LVNL in de CRO (27/7/2020)

Peter v.d. Werff is sinds 18 juni 2020 de nieuwe vertegenwoordiger van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in de CRO. Hij neemt het stokje over van Jordi Verspeek. Jordi's lidmaatschap van de CRO was kort maar krachtig. In het jaar dat hij lid was, heeft hij zich met veel energie en enthousiasme ingezet, en toonde hij veel betrokkenheid. Jordi is als Rotterdams luchtverkeersleider een man uit de praktijk. Zijn opvolger Peter heeft een heel andere achtergrond. Als manager Aeronautical Design & Information Services is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en publicatie van vliegroutes.

 

Voorstellen voor hinder beperkende maatregelen: update (24/7/2020)

Van de voorstellen die in de vorige ronde zijn afgevallen omdat ze niet voldeden aan de inhoudelijke vereisten, is een overzicht gemaakt. De meeste gingen niet door, omdat ze een aanpassing van de Omzettingsregeling vereisen. De CRO heeft daarom in de vergadering van 18 juni jl. besloten om dit overzicht aan te bieden aan de luchthaven als input voor het proces dat moet leiden tot het nieuwe Luchthavenbesluit (dat in de plaats gaat komen van de Omzettingsregeling). De CRO doet hiermee overigens geen uitspraken over de haalbaarheid of de wenselijkheid van deze voorstellen. Het Ministerie van I&W en de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hage Airport (BRR) hebben het overzicht ook gekregen.

Voor alle overgebleven voorstellen heeft de Werkgroep Hinder Beperking ingeschat of ze voldoende kansrijk zijn voor een verdere verkenning. Daarbij is onder andere gekeken naar het verwachte effect, de uitvoerbaarheid, eventuele ongewenste neveneffecten, politieke/bestuurlijke context, juridische context, technologische ontwikkelingen, kosten, ontwikkelingen op nationaal niveau (zoals Luchtruimherziening, Programma Meten en Rekenen), bevoegdheden van betrokken partijen en beschikbare instrumenten. Het resultaat is te vinden in dit rapport.

Op basis van de als voldoende kansrijk beoordeelde voorstellen heeft de werkgroep vervolgens zeven verkenningen gedefinieerd verdeeld over zes rubrieken: tarieven en belastingen, vliegroutes (2x), controle en handhaving, ruimtelijke ordening, geluid immissie, en overig. Dit advies van de werkgroep is op 18 juni besproken in de vergadering van de CRO. Na uitgebreide discussie heeft de CRO besloten om het advies over te nemen, echter met uitzondering van het onderdeel ruimtelijke ordening. De werkgroep had namelijk geadviseerd om de mogelijkheden te verkennen om geen woningen meer te bouwen in gebieden waar veel hinder als gevolg van het vliegverkeer (te verwachten) is. De overheden (provincie en gemeenten Lansingerland, Schiedam en Rotterdam) vonden unaniem dat deze discussie niet thuishoort op de tafel van de CRO.

De overgebleven zes verkenningen zullen nu zo snel mogelijk worden gestart. Het streven is de resultaten in het laatste kwartaal van dit jaar beschikbaar te hebben voor bespreking in de CRO.

 

Ombudsman: wat gebeurt er met melding geluidsoverlast vliegverkeer? (9/7/2020)

De Nationale ombudsman wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer (klik hier voor de brief van de ombudsman aan de minister). De impact van deze geluidsoverlast kan voor omwonenden groot zijn. Over de overlast spelen al jarenlang discussies. Reinier van Zutphen: "Burgers geven aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving?"

Focus ombudsman
Er speelt veel rond de geluidsoverlast van vliegverkeer; rond de vraag of het hele meetsysteem voor vliegtuiggeluid correct is, of de vastgestelde geluidsnormen acceptabel zijn, over de keuzes rond uitbreiding van luchthavens en de indeling van het luchtruim. De beslissingen over die onderwerpen worden genomen onder toezicht van het Parlement. De ombudsman heeft daarbij geen rol. De focus van de ombudsman ligt op de vraag wat burgers van de overheid mogen verwachten als zij overlast door vliegverkeer melden.

Gesprekken met omwonenden
De afgelopen maanden voerde de ombudsman verkennende gesprekken met bewoners, vertegenwoordigers van omwonendenorganisaties, verschillende meldpunten en commissies regionaal overleg bij luchthavens. Na het gesprek met de minister organiseert de ombudsman mogelijk een rondetafelbijeenkomst met meerdere betrokken instanties.

(bron: de Nationale ombudsman)

 

Luchtvaartnota: rol Commissies Regionaal Overleg wordt versterkt (15/5/2020)

Vandaag heeft het kabinet de kaders vastgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. De nieuwe koers is gericht op een veilige luchtvaart met een sterk netwerk van internationale verbindingen, minder overlast voor mensen en minder impact op het milieu. Voor de Nederlandse luchthavens is er voortaan alleen perspectief op groei als dit veilig kan, de hinder voor mensen in de omgeving en de belasting voor het klimaat aantoonbaar afneemt.

In de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, die is vastgesteld in de ministerraad, staan de basisprincipes waaraan de luchtvaart in de toekomst moet voldoen. De ontwerpnota is een uitwerking van de uitgangspunten voor het nieuwe luchtvaartbeleid die vorig jaar zomer zijn gepresenteerd voor Schiphol.

Rol van de bestaande overlegorganen
In de huidige situatie kan de Rijksoverheid advies vragen over de ontwikkeling van Schiphol aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De Commissies Regionaal Overleg (CRO’s) zijn het overlegorgaan voor de andere luchthavens. Het Rijk versterkt de rol van de CRO’s en de ORS in het adviseren over de operationele aangelegenheden rond de luchthavens die van invloed zijn op het milieu en de gezondheid in de regio rond de luchthavens. Het kabinet wil dit doen in nauwe samenspraak met betrokkenen. De uitwerking van de permanente overlegstructuur naar aanleiding van de Proefcasus Eindhoven dient hierbij als inspiratie. Voor de toekomstige vormgeving van de ORS zijn de uitkomsten van de evaluatie die wordt uitgevoerd door Pieter van Geel van grote betekenis. Verder zal het in 2020 te verschijnen advies van de Commissie Governance en Participatie onder leiding van Job Cohen worden benut.

Extra geld voor de Commissies Regionaal Overleg (CRO’s)
Alle luchthavens met een luchthavenbesluit hebben overlegplatforms waar belanghebbenden elkaar spreken over het gebruik van de luchthavens. Bij de burgerluchthavens zijn dit Commissies Regionaal Overleg. Daarin zitten gemeenten, provincie, vliegveld, omwonenden en milieuorganisaties samen met elkaar aan tafel. De CRO is het platform om de ambities van de luchthaven te bespreken en afspraken te maken over bijvoorbeeld:
• geluidsoverlast
• klachtenafhandeling
• duurzaamheid
• regionale inbedding
Om deze rol te kunnen invullen, investeert het Rijk in het verder professionaliseren van de CRO’s en het opleiden van de deelnemers. De wettelijke status van de CRO’s wordt niet veranderd. Wel verhoogt het Rijk de subsidie van de CRO’s. De CRO’s krijgen als taak jaarlijks een brede bijeenkomst te organiseren met gemeenten die ook worden geraakt door de luchthaven (CRO+). Het Rijk overlegt met de voorzitters of de CRO’s extra taken moeten en kunnen krijgen. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van maatregelen die de hinder van een luchthaven kunnen beperken. Daarnaast bespreekt het Rijk de rol van de voorzitters. Die zijn immers cruciaal voor het goed functioneren van de CRO’s.

(bron: ministerie I&W)

 

Dirk Breedveld benoemd als plaatsvervangend lid van de CRO (31/3/2020)

De voorzitter van de CRO heeft Dirk Breedveld met ingang van 30 maart 2020 benoemd als plaatsvervangend lid van de CRO namens de omwonenden uit Rotterdam. Dhr. Breedveld was na een sollicitatie procedure voor deze functie voorgedragen door de gemeente Rotterdam. Dirk is voor de CRO geen onbekende. Tot voor kort was hij bestuurslid van de BTV (Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast).

 

Twee mannen van het eerste uur verlaten de CRO (30/3/2020)

Zij waren er vanaf het eerste moment bij: Steven van der Kleij en John Poot, Steven namens zijn werkgever Rotterdam The Hague Airport en John namens de omwonenden in de gemeente Rotterdam. Niet alleen werden deze twee al direct in de eerste vergadering van de commissie op 18 november 2013 benoemd als lid van de CRO, zij waren eerder al actief in de Commissie 28, de voorganger van de CRO. In de vergadering van de CRO van 19 december 2019 jl. verleende de voorzitter beide heren ontslag en benoemde hij meteen hun opvolgers, Bas Liebeek en Hans Schendstok.

Steven verlaat de commissie, omdat zijn taken bij de luchthaven m.b.t. omgevingsmanagement worden overgenomen door Bas Liebeek. Bas is hier speciaal voor ingehuurd. Hiervoor werkte hij bij TUI Nederland. John stopt ermee, omdat hij het te druk heeft met zijn eigen werk en dit niet goed meer kan combineren met zijn werkzaamheden voor de CRO. Hij wordt opgevolgd door Hans Schendstok, tot dan toe plaatsvervangend lid van de CRO namens de Rotterdamse omwonenden.

In zijn toespraakje ter gelegenheid van het ontslag van John Poot prees de voorzitter diens jarenlange inzet. Hij memoreerde de initiatieven die John nam om de CRO van de grond te krijgen, een voorzitter te zoeken, enzovoort. Ook Steven kreeg waardering, maar de voorzitter wees erop dat hij nog steeds in dienst is bij de luchthaven en dus nog niet echt weg is. Zowel Steven als John blijven vooralsnog lid van het bestuur van de SOCRO (Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam).

 

Geannuleerde vergadering CRO 2 april 2020 wordt ook niet verplaatst (24/3/2020)

Aangezien de regering tot 1 juni 2020 alle bijeenkomsten verboden heeft, zal de reeds geannuleerde plenaire vergadering van de CRO op 2 april 2020 definitief niet verplaatst worden naar een later moment. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 18 juni 2020.

 

Plenaire vergadering CRO 2 april 2020 geannuleerd i.v.m. Corona (15/3/2020)

Gezien de recente ontwikkelingen is vanavond het besluit genomen om de plenaire vergadering van de CRO op donderdag 2 april 2020 te annuleren. Indien mogelijk wordt de vergadering verplaatst naar een later moment. Via deze website houden wij u op de hoogte. Leden van de CRO worden ook per mail geïnformeerd.

 

Corona: eventuele gevolgen voor plenaire vergadering CRO 2 april 2020 (13/3/2020)

Volgens de planning is de eerstvolgende plenaire vergadering van de CRO op donderdag 2 april 2020. De maatregelen die de regering op 12 maart heeft afgekondigd, nopen nog niet tot annulering ervan. In drie weken kan echter nog veel veranderen. Het is daarom nu nog te vroeg om een besluit te nemen over het wel of niet doorgaan van de vergadering. Via deze website houden wij u op de hoogte. Leden van de CRO worden ook per mail geïnformeerd.

 

Minister stelt beantwoording zienswijzen NRD mer Luchtvaartnota uit (3/3/2020)

Ongeveer een jaar geleden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het PlanMer voor de Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan heeft de CRO op 16 april 2019 een zienswijze ingediend.

Vandaag kreeg de CRO het bericht dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat, omwille van de zorgvuldigheid, meer tijd neemt voor de besluitvorming. Bij de afronding van de besluitvorming wordt het rapport van de Commissie Remkes over de relatie tussen stikstof en luchtvaart betrokken. In dat verband heeft de minister op 7 februari 2020 aan de Commissie voor de milieueffectrapportage in samenwerking met het RIVM gevraagd een review uit te voeren op het onderzoek van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) naar berekeningen voor stikstofdepositie. De resultaten worden binnen vijf weken verwacht.

Met deze stappen streeft de minister ernaar om begin april de ontwerp-Luchtvaartnota te publiceren en daarmee ook de Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau, met daarin de reactie op de zienswijzen.

 

Voorstellen voor hinder beperkende maatregelen: update (14/2/2020)

Van 29 juli tot en met 15 september 2019 kon iedereen voorstellen voor hinder beperkende maatregelen indienen bij de CRO. Van deze mogelijkheid is in deze periode 69 maal gebruik gemaakt. Daarbij ging natuurlijk ook wel eens wat mis. Zo werd meerdere keren vergeten om het voorstel zelf bij de mail te voegen, en een enkele keer was het bijgevoegde document onleesbaar of kon het zelfs helemaal niet geopend worden. In dat geval werd door het secretariaat met de indiener contact opgenomen met het verzoek het voorstel opnieuw in te dienen. Uiteindelijk bleven er zo 64 bruikbare voorstellen over. 

De Werkgroep Hinder Beperking heeft deze voorstellen vervolgens getoetst op de inhoudelijke vereisten. Waar een voorstel bleek te bestaan uit meerdere onderdelen, heeft de werkgroep deze uitgesplitst (a, b, c, etc..) en afzonderlijk getoetst. Daarbij viel uiteindelijk iets meer dan de helft van de (deel)voorstellen af. Het oordeel van de werkgroep is vastgelegd in deze rapportage.

Als volgende stap is de werkgroep momenteel druk bezig om de overgebleven (deel)voorstellen te beoordelen op kansrijkheid. Van de nu afgevallen (deel)voorstellen wordt een bloemlezing gemaakt, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden als input voor de discussie over het nieuwe Luchthavenbesluit. Alle indieners worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd.

 

Aantal meldingen geluidsoverlast in vier jaar vertienvoudigd (30/1/2020)

Op 19 december jl. stond de “Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4e kwartaal 2019” op de agenda van de CRO. Het aantal meldingen over het vierde kwartaal (21.860, waarvan 1.804 overvliegers) is ten opzichte van vorig jaar met ongeveer de helft toegenomen. Deze trend is inmiddels zes achtereenvolgende kwartalen waarneembaar. Er wordt nu grofweg tien maal zo veel “geklaagd” als vier jaar geleden, terwijl het aantal vliegbewegingen van de grote luchtvaart vrijwel gelijk is gebleven (21.605 vliegtuigbewegingen in 2015 tegen 21.049 in 2019)!!

(bron: DCMR)

 

Vraag van het kwartaal (30/1/2020)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Per kwartaal wordt steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag

Bij ons in Schiebroek hebben we veel last van vertrekkende vliegtuigen. Ongeveer 30 per dag. Ook bij het landen kwamen de vliegtuigen vanavond langs Schiebroek. Hiervan landt een deel na 23:00 uur. De overlast is enorm en wij kunnen er niet door slapen. Wanneer wordt hier tegenop getreden? Wat doet de DCMR hier tegen?

Antwoord

Kern van de beantwoording: Zoals u in de regels over het nachtregime kunt lezen is de luchthaven 24 uur per dag geopend. In de nacht (23:00 - 07:00 uur) is onder bepaalde voorwaarden beperkt vliegverkeer toegestaan. De luchthaven rapporteert de nachtvluchten en de reden ervan aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de Inspectie Leefomgeving & Transport. Zij bepalen of handhaving noodzakelijk is. De meldingen van nachtvluchten worden door ons geregistreerd en wij rapporteren hierover aan de Commissie Regionaal Overleg. De DCMR treedt op als adviseur van deze Commissie.
Een vliegtuig dat in de nachtperiode vertrekt of aankomt, krijgt een strafcorrectie. In de berekening voor de geluidruimte telt deze 10x zo zwaar mee. Een vliegtuigbeweging in de nacht is dus voor iedereen nadelig. Zowel voor omwonenden als voor de luchthaven als voor gebruiker. Daarom zal altijd worden geprobeerd deze vliegtuigbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar als gevolg van stakingen van de luchtverkeersleidingen in Zuid-Europese landen of andere onverwachte vertragingen is dit niet altijd te voorkomen.
Bij het doen van een melding is het niet verplicht te kiezen voor ‘specifieke vliegtuigbeweging’. Met betrekking tot de hinder die u ervaart ten gevolge van vliegtuigen van en naar Rotterdam The Haque Airport (RTHA) kunt u er ook voor kiezen om een Algemene melding in te dienen (optie 2). U kunt dan bijvoorbeeld aangeven dat de hinder zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving en dat u zorgen heeft om het leefmilieu of dat het gezondheidsklachten oplevert. 

(bron: DCMR)

 

Onderhoud vliegtuigmonitoringsysteem op 12 december 2019 (11/12/2019)

Donderdag 12 december 2019 wordt om 08:00 uur een update doorgevoerd in de applicatie. Hierdoor is deze gedurende één uur tot twee uur niet beschikbaar.

(bron: DCMR)

 

Storing in monitoringsysteem vliegtuigbewegingen is verholpen (27/11/2019)

Even na het middaguur is het bericht ontvangen dat de storing die op 26 november begon, is verholpen. Alles functioneert weer naar normaal.

(bron: DCMR)

 

Storing in monitoringsysteem vliegtuigbewegingen (flighttracking) (26/11/2019)

Sinds vanmiddag (26 november 2019) 15:00 uur ontvangt de DCMR van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geen radardata meer. Na onderzoek door LVNL is gebleken dat de onderbreking van het radarsignaal het gevolg is van werkzaamheden die door een derde partij zijn uitgevoerd. De verwachting is dat deze storing nog tot minimaal woensdagochtend 27 november 2019, 10:00 uur, zal aanhouden.
Het betreft het signaal tussen de LVNL en de leverancier/distribiteur van het monitoringsysteem met vliegtuigbewegingen. Het vliegverkeer zelf ondervindt geen hinder van deze storing.

Dit betekent dat via de website flighttracking (https://flighttracking.casper.aero/rtm/) geen actuele vliegtuigbewegingen meer gevolgd kunnen worden en dat het melden van hinder ten gevolge van een vliegtuigpassage via deze website tijdelijk niet mogelijk is. Het terugzoeken van oudere gegevens is nog wel mogelijk.
Via de website van de DCMR (https://www.dcmr.nl/melding-maken) kan desgewenst wel een melding over hinder ten gevolge van vliegtuigbewegingen worden ingediend.

(bron: DCMR)

 

Eén herbenoeming en twee nieuwkomers in de CRO (8/11/2019)

De provincie Zuid-Holland en het bedrijfsleven hebben een nieuwe vertegenwoordiger in de CRO. In de vergadering van 26 september 2019 heeft de voorzitter Willy de Zoete benoemd als opvolger van Adri Bom, die sinds 21 januari 2016 lid was van de CRO namens de provincie. Na de provinciale verkiezingen in maart 2019 heeft het lang geduurd voordat Zuid-Holland weer een nieuw college had. Maar na de zomer was het dan toch zo ver. Weliswaar is mw. Bom daarin teruggekeerd als gedeputeerde, maar de portefeuille luchtvaart is overgegaan naar nieuwkomer De Zoete. Reden om ook in de CRO het stokje over te dragen. Tot het aantreden van mw. Bom was de provincie slechts ambtelijk vertegenwoordigd in de CRO. Zij vond de CRO echter te belangrijk en besloot daarom zelf zitting te nemen. 

In de vergadering van 26 september is ook Petra Tiel benoemd als opvolger van Bert Mooren, beiden van VNO-NCW West. Bert was sinds 8 oktober 2015 lid van de CRO namens het bedrijfsleven. Wegens ziekte liet hij zich sinds februari al vervangen door Petra. Hoewel hij inmiddels voldoende hersteld is, heeft hij besloten om zich met het oog op zijn naderende persionering niet meer kandidaat te stellen voor een tweede termijn.

In oktober liep ook de eerste termijn af van Henk Vos van Transavia. Henk vertegenwoordigt sinds 8 oktober 2015 de grote luchtvaart. Dat is best een lastige positie, want als er in de CRO gemopperd wordt over overlast, wordt er al snel zijn kant uit gekeken. Toch heeft hij het aangedurfd om zich kandidaat te stellen voor een tweede (en laatste) termijn. De voorzitter heeft hem in dezelfde vergadering dan ook prompt herbenoemd.

 

Geen beveiligingsrisico website voor meldingen vliegverkeer Rotterdam (25/10/2019)

Naar aanleiding van berichten over een beveiligingsrisico op de website waar omwonenden meldingen kunnen indienen over het vliegverkeer van en naar Schiphol, hebben wij contact opgenomen met de leverancier van de software. Deze levert namelijk ook de software voor de flighttracking website van de CRO luchthaven Rotterdam en het daaraan gekoppelde meldingen formulier. De leverancier heeft ons verzekerd dat wij niet dezelfde maar een recentere versie van deze software gebruiken. Onze gebruikers zouden daarom geen risico lopen.

Bovengenoemde kwetsbaarheid is geconstateerd op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS heeft geen aanwijzingen dat persoonsgegevens onttrokken zijn, maar kan dit ook niet volledig uitsluiten. BAS heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van het beveiligingsrisico. Zie voor meer informatie dit bericht.

 

Vraag van het kwartaal (4/10/2019)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Per kwartaal wordt steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag

Geachte heer/mevrouw,

We hebben in Moordrecht last van geluidsoverlast van vliegtuigen die op Rotterdam/ den Haag airport landen/ stijgen. Het lijkt wel of het de laatste maanden steeds drukker wordt boven ons dorp. Op sommige momenten gaat het onophoudelijk achter elkaar door, en kun je buiten in de tuin nauwelijks een gesprek voeren. Kan de vliegroute niet iets aangepast worden?
Het lijkt wel alsof Moordrecht als een baken gebruikt wordt, en zodra de A20 gepasseerd wordt, de koers afbuigt naar de landingsbaan. Is het mogelijk de aanvliegroute 1-2 kilometer noordwaarts te verplaatsen? Of wat variatie aan te brengen in de aanvliegroutes zodat de overlast wat verdeeld wordt over de naast gelegen dorpen?
Zijn er mogelijk nog andere ideeën om de geluidsoverlast te reduceren?

Alvast bedankt voor de reactie.

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Kern van de beantwoording

Het verkeer dat over of nabij uw woonplaats vliegt, betreft voor een groot deel Rotterdamverkeer, maar kan ook verkeer zijn met bestemming Schiphol. Voor Rotterdam verkeer geldt het volgende.

Baansturingsregel
Vanaf mei is een baansturingsregel van kracht. Deze regel zorgt ervoor dat, wanneer de meteorologische omstandigheden dit toelaten, het landende verkeer op Rotterdam zoveel mogelijk vanuit noordoostelijke richting landt. Dit kan er toe leiden dat er meer verkeer nabij u woonplaats vliegt dan u gewend bent. Meer over deze baansturingsregel kunt u hier lezen op de website van de luchthaven.

Aanpassing routes
De vliegroutes worden door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) beheerd. Het aanpassen van vliegroutes is zeer complex en kan alleen op vastgestelde momenten. Op de website van de Rijksoverheid wordt vermeld dat de komende jaren hard wordt gewerkt aan de herindeling van het Nederlandse luchtruim. De herindeling zal naar verwachting niet eerder klaar zijn dan in 2023.
De DCMR analyseert de meldingen die worden ontvangen over de hinder die bewoners ervaren. Waar mogelijk worden voorstellen gedaan voor hinderbeperkende maatregelen. Welke voorstellen dit zijn kunt u teruglezen in onze jaarrapportages. De voorstellen worden beoordeeld door de Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA. U kunt zelf ook ideeën bij deze commissie indienen.

Flighttracker
Via de flighttracking website kunt u zelf een actueel verkeersbeeld bekijken, maar ook de vluchten tot twee maanden terug opnieuw afspelen. U kunt hierop zien of het verkeer van of naar Schiphol is of dat het verkeer betreft van of naar Rotterdam. Voor dit laatste verkeer kunt u desgewenst direct een melding maken door op het vliegtuig te klikken dat de overlast veroorzaakte.

(bron: DCMR)

 

Aantal meldingen blijft ook in derde kwartaal fors toenemen (3/10/2019)

Op 26 september jl. stond de “Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3e kwartaal 2019” op de agenda van de CRO. Het aantal meldingen over het derde kwartaal (27976, waarvan 3.575 overvliegers) is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal vliegbewegingen van de grote luchtvaart met “slechts” 3% toenam. Deze trend is inmiddels vijf achtereenvolgende kwartalen waarneembaar. Er wordt nu grofweg vijf maal zo veel geklaagd als twee jaar geleden.

 

Door grote drukte niet direct antwoord info@cro-rotterdam.nl (9/9/2019)

Na de oproep om voorstellen voor hinder beperkende maatregelen in te dienen zijn al heel veel formulieren ingestuurd. Ook ontvangt het secretariaat veel reacties via het contactformulier. Als gevolg van deze drukte kan het even duren voordat u een reactie krijgt, zoals een bevestiging van ontvangst van uw voorstel. Bij voorbaat onze excuses hiervoor.

 

Doe nu uw voorstel voor hinder beperkende maatregel!! (29/7/2019)

Vanaf vandaag kunnen voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend bij de CRO. Iedereen kan een voorstel doen. Dit moet echter wel aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten voldoen. Als een voorstel als voldoende kansrijk wordt beoordeeld, kan de CRO besluiten om het nader te verkennen en uit te laten werken. Of een voorstel uiteindelijk ook wordt uitgevoerd, beslist de instantie die erover gaat.

Klik hier voor het indienen van een voorstel of meer informatie over het indienen van voorstellen.

 

Voorzitters CRO's geven visie op toekomst CRO in brief aan Minister (18/7/2019)

De voorzitters van de CRO's van de luchthavens van nationale betekenis (Eelde, Lelystad, Maastricht en Rotterdam) hebben in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen hun visie gegeven op de governance, in het bijzonder de toekomst van de CRO's. Het ministerie had om een dergelijk position paper gevraagd als input voor de luchtvaartnota 2020 - 2050.

Kern van de brief is dat in de huidige constellatie de CRO een te vrijblijvend forum van gedachtewisseling is. Deze vrijblijvendheid zou volgens de voorzitters moeten worden verminderd. Zij stellen daarom voor om de CRO's een wettelijke adviesfunctie aan het bevoegde gezag (Minister I&W) te geven voor besluiten over hun luchthaven en het formuleren van nieuw rijksbeleid. Ook zouden de CRO’s zelf er naar moeten streven om meer concrete afspraken te maken over het gebruik van de luchthaven.

Klik hier voor de hele brief.

 

CRO neemt regie programma hinder beperkende maatregelen (10/7/2019)

Op 6 mei jl.heeft de CRO besloten om zelf de regie te gaan nemen over het programma hinder beperkende maatregelen en ingestemd met het voorstel voor de inrichting van proces en organisatie. Om dit verder handen en voeten te geven heeft de CRO in haar vergadering van 27 juni de Werkgroep Hinder Beperking ingesteld. De werkgroep krijgt het dagelijks beheer over het programma en adviseert de CRO over aanpassingen ervan. De werkgroep is als volgt samengesteld:

dhr. E.R. Struch (secretaris CRO) voorzitter
dhr. S.M. van der Kleij (luchthaven) lid
dhr. J.R.H. Schendstok (omwonenden) lid
dhr. R. Algra (DCMR) adviseur

Het is de bedoeling dat jaarlijks nieuwe voorstellen voor hinder beperkende maatregelen kunnen worden ingediend. Iedereen kan een voorstel doen. Dit moet echter wel aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten voldoen. Deze worden momenteel nog nader uitwerkt. Als een voorstel als voldoende kansrijk wordt beoordeeld, kan de CRO besluiten om het nader te verkennen en uit te laten werken. Of een voorstel uiteindelijk ook wordt uitgevoerd, beslist de instantie die erover gaat.

Zodra bekend is wanneer en hoe voorstellen kunnen worden ingediend, zal dit op deze website bekend worden gemaakt. Ook zal dan een format beschikbaar zijn dat daarbij moet worden gebruikt.

 

Trend zet door: weer drie maal zo veel meldingen per vliegtuig als jaar eerder (8/7/2019)

In de maanden februari, maart en april van dit jaar heeft de DCMR weer drie keer zoveel meldingen over hinder door luchtverkeer ontvangen als in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de “Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2e kwartaal 2019”, die op 27 juni jl. op de agenda van de CRO stond.

Deze enorme toename houdt duidelijk geen verband met de omvang van het vliegverkeer. Het aantal vliegbewegingen van de grote luchtvaart was namelijk "maar" 6% groter dan een jaar eerder. Naar aanleiding van de rapportage over het 3e kwartaal van 2018 vorig jaar werd nog verondersteld dat ook andere factoren een rol hebben gespeeld, zoals het uitzonderlijk mooie weer in die periode. Maar gezien het weer in de maanden februari, maart en april van dit jaar lijkt dit laatste nu zeer onwaarschijnlijk.

De vorig jaar ingezette trend zet dus door. Per vliegtuig worden nu drie maal zo veel meldingen ingediend als eerst. Ook bij meldingen over nachtvluchten zien we dit terug: 4,5 melding per vlucht tegenover 1,6 een jaar eerder.

Kijk hier voor alle rapportages.

 

Opnamen maken tijdens vergaderingen van de CRO (5/7/2019)

Vergaderingen van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist. De openbare vergaderingen kunnen worden bijgewoond op de "publieke tribune". Aanmelding vooraf is niet nodig. Locatie en tijd staan vermeld in de agenda.

Het maken van film- of geluidopnamen vanaf de publieke tribune (voor eigen gebruik) is niet verboden, maar het is voor alle aanwezigen wel zo prettig als dat van tevoren even wordt gemeld. Uiteraard dienen daarbij de algemeen geldende regels voor privacy, portretrecht, et cetera in acht te worden genomen. Dit geldt natuurlijk ook bij eventuele publicatie, bijvoorbeeld op social media. De regels zijn echter ingewikkeld en streng. Neem daarom geen risico en vraag bij publicatie vooraf om schriftelijke toestemming!

 

Vraag van het kwartaal (3/7/2019)

Bij de DCMR worden niet alleen veel meldingen gedaan over ervaren overlast, er worden ook steeds meer vragen gesteld. Voortaan wordt per kwartaal steeds één vraag uitgelicht die typerend is geweest voor de betreffende periode. Vraag en antwoord worden opgenomen in de kwartaalrapportage.

Vraag:

De laatste 3 weken wijken aardig wat verkeers/zakenvliegtuigen sterk af van de opstijgroute in NO richting. Ze vliegen (soms zeer laag) over mijn huis. Ik woon op de xxxxx in Rotterdam Hillegersberg. Is er een  bijzondere reden waarom zóveel keer per dag (soms wel 5 à 6 keer) wordt afgeweken? Het mag niet dat is bekend maar het gebeurt wél. Dus mijn vraag is waarom is dat de laatste tijd zo vaak t.o.v. vorig jaar in dit seizoen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

We hebben onderzoek gedaan naar de periode rondom de datum waarop u deze vraag heeft gesteld. De hinder die u heeft ervaren is het gevolg van een combinatie van de volgende factoren.

Zomerdienstregeling
De zomerdienstregeling is van kracht geworden. Traditioneel wordt er meer gevlogen in de periode mei t/m oktober. Deze toename is grofweg een verdubbeling van het aantal vluchten ten opzichte van de overige maanden.

Meteo
In deze periode heeft er lange tijd een oost/noordoosten wind gewaaid. Hierdoor ontstaat de situatie waarbij vaak vanuit zuidelijke richting op Schiphol wordt geland. Een deel van dit verkeer gaat soms over of vlak langs de Rijnmond. De ervaren hinder kan dus een direct gevolg zijn van Schipholverkeer. Bij de genoemde windrichting wordt vanaf Rotterdam in noordoostelijke richting gestart. Omdat vliegtuigen onderling een veilige afstand moeten houden, wordt door luchtverkeersleiding opdracht gegeven aan het vertrekkende verkeer vanaf Rotterdam (met bestemming in oostelijke richting) om eerder van de route af te wijken en een meer zuidelijke route te volgen. Het verkeer dat deze route vliegt zorgt voor veel hinder.

Baansturingsregel
Vanaf mei is een baansturingsregel van kracht. Deze regel zorgt ervoor dat het landende verkeer op Rotterdam zoveel mogelijk vanuit noord-oostelijke richting landt. Dit heeft er voor gezorgd dat boven uw regio veel vliegtuigbewegingen hebben plaatsgevonden. Meer over deze baansturingsregel kunt u hier lezen op de website van de luchthaven.

Samenvattend
De ondervonden hinder is deels door meteorologische omstandigheden te verklaren, maar ook door de toename van het aantal vliegtuigbewegingen tijdens de zomerdienstregeling. Over het algemeen is de grote luchtvaart op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport in hoeveelheid de afgelopen jaren licht toegenomen. Vliegroutes zijn niet gewijzigd. Wel kan het zo zijn dat er door het totale verkeersbeeld en de weersomstandigheden er binnen de toegestane bandbreedte meer spreiding van het verkeer plaats vindt en dat er van tijd tot tijd van de route wordt afgeweken in opdracht van de luchtverkeersleiding om de veiligheid te waarborgen. Mogelijk verklaart dit de afwijking in de overlast die u ervaart.
Via de website flighttracking kunt u zelf een actueel verkeersbeeld bekijken, maar ook de vluchten tot twee maanden terug opnieuw afspelen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Backoffice Luchtvaart – DCMR

(bron: DCMR)

 

Terugkoppeling uit eerste overleg Kerngroep Luchtvaart Zuid-Holland (5/6/2019)

In het kader van de maatschappelijke participatie bij de totstandkoming van de Luchtvaartnota 2020-2050 en de Luchtruimherziening heeft het ministerie van I&W voor (o.a.) de provincie Zuid-Holland een Kerngroep ingesteld. Hans van der Vlist, voorzitter van de CRO luchthaven Rotterdam is een van de leden. Op 16 april 2019 kwam de Kerngroep voor het eerst bijeen. Hieronder treft u links naar het verslag + bijlage. Na afloop is aan de leden een aantal vragen gesteld. De reacties van dhr. Poelmans (ORS-bewonersdelegatie) en dhr. Breedveld (BTV) zijn eveneens op de website geplaatst:

 

Maandag 20 mei 23.00 uur onderhoud vliegtuigbewegingen in kaart (16/5/2019)

Maandag 20 mei vanaf 23.00 uur is onderhoud gepland aan een Casper server. Hierdoor zal de Casper/Noise applicatie voor onze organisatie enige tijd niet beschikbaar zijn. Ook zullen de Flight Tracking en NoiseLab applicaties gedurende het onderhoud niet van nieuwe gegevens worden voorzien.

De verwachting is dat het onderhoud hooguit enkele uren in beslag neemt, waarna alle systemen weer als voorheen moeten functioneren.

 

Rapport DCMR 1e kwartaal 2019: één bewoner goed voor 1941 meldingen (8/5/2019)

Tegelijk met de jaarraportage van de DCMR over 2018 is ook de rapportage over het 1e kwartaal van gebruiksjaar 2019 verschenen. Het aantal meldingen (6279, waarvan 619 overvliegers) blijkt in deze periode verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Het aantal meldingen door frequente melders in het eerste kwartaal is met 2% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal melders is met 36 gestegen naar 307.

In de periode van 1 november tot en met 31 januari zijn van één bewoner in totaal 1941 meldingen ontvangen. Veel van deze meldingen kunnen niet automatisch gekoppeld worden of worden door het monitoringsysteem als dubbele meldingen aangemerkt. In een aantal gevallen betreft het 6 tot 7 meldingen over een individuele passage. Ook vliegen de toestellen waarover deze bewoner meldingen indient, vaak op meer dan 9000 hoogte, wat in het algemeen nauwelijks hoorbaar is in de woonomgeving. DCMR heeft om meerdere redenen besloten deze meldingen nog wel mee te nemen in de totalen, maar niet meer bij de analyse.

Door RTHA en DCMR is weer gezamenlijk een selectie van geanonimiseerde meldingen nader onderzocht. Getracht is een verklaring te vinden voor de ervaren overlast en waar mogelijk sturingsinformatie te verkrijgen. Waar nodig is aan ILT of LVNL om een toelichting verzocht. Van de 23 onderzochte voorvallen was in 16 gevallen sprake van nachtvluchten tussen 23 uur en 7 uur (waarvan 8x door een businessjet en 5x door een Boeing 737-800).

Klik hier voor alle rapporten.

 

Jaarrapport van DCMR: aantal meldingen in 2018 verdubbeld (8/5/2019)

In het gebruiksjaar 2018 verdubbelde het aantal geluidmeldingen ten opzicht van het voorgaande jaar, terwijl het aantal vluchten van en naar RTHA “slechts” met 5% steeg. Dit blijkt uit “Jaarrapportage 2018 Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport” 35 frequente melders waren goed voor ongeveer 25.000 meldingen; ongeveer 1.500 overige melders zorgden voor 10.000 meldingen. Deze laatste groep overige melders groeide aanzienlijk. De explosieve toename van het aantal meldingen laat zich niet eenvoudig verklaren, maar past wel bij een landelijke trend.

Zoals afgesproken in de CRO is er dit jaar specifiek gekeken naar de relatie tussen baangebruik op Schiphol en meldingen over overvliegers en RTHA verkeer. Kort samengevat is de conclusie dat er meer meldingen worden ingediend, wanneer op Schiphol wordt geland vanuit het zuiden. Het betreft zowel overvliegers als afwijkend RTHA verkeer.

DCMR beveelt in deze rapportage aan om reeds in het jaarrapport 2017 geadviseerde maatregelen voor het verminderen van hinder te onderzoeken: het optimaliseren van de vertrekroutes en het gebruik van RNP navigatietechniek.

Klik hier voor alle rapporten.

 

CRO dient zienswijze in op Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER Luchtvaartnota 2020-2050 (16/4/2019)

Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het PlanMer voor de Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Zienswijzen konden tot en met dinsdag 16 april 2019 worden ingediend. De CRO betreurt dat de gegeven tijd aan de korte kant is. Voor een orgaan dat slechts vier keer per jaar in vergadering bijeenkomt, is het hierdoor lastig om tijdig een volledig en gedragen standpunt te formuleren.

Desalniettemin heeft de CRO als collectief een aantal vragen, kanttekeningen en wensen kunnen opschrijven, die vandaag als zienswijze van de CRO zijn ingediend bij het ministerie. Daarbij dient te worden aangetekend dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de Natuur en Milieu federatie Zuid Holland (NMZH) en Transavia (als vertegenwoordiger van de grote gebruikers) om hen moverende redenen hebben besloten deze zienswijze niet te onderschrijven. Het standpunt van het lid van de CRO namens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is onbekend, doordat zowel hij als zijn vervanger door afwezigheid niet bereikbaar waren. Deze zienswijze laat verder onverlet de eventueel door individuele leden van de CRO of de door hen vertegenwoordigde organisaties/groeperingen in te dienen zienswijzen.

 

Eén vertrouwd en twee nieuwe gezichten in de CRO (15/2/2019)

Jan van Duin, die sinds 14 september 2017 lid was van de CRO namens Luchtverkeersleiding Nederland, heeft deze taak overgedragen aan Jordi Verspeek. Jordi is luchtverkeersleider in Rotterdam. De voorzitter heeft Jordi in de vergadering van 14 februari 2019 benoemd als lid van de CRO. Tegelijk heeft de voorzitter aan Jan van Duin ontslag verleend. Daarbij kreeg hij van de commissie veel waardering voor zijn inzet tijdens de korte periode dat hij lid was. Jan blijft beschikbaar als vervanger en is dus niet direct helemaal buiten beeld.

In de zelfde vergadering heeft de voorzitter Oscar Bal herbenoemd als lid van de CRO namens de kleine gebruikers van Rotterdam the Hague Airport. Oscar begint hiermee aan zijn tweede (en laatste) termijn van vier jaar. Deze gaat in op 23 maart 2019. Oscar heeft in de afgelopen vier jaar met veel enthousiasme zijn inbreng geleverd. Daarbij behartigde hij niet alleen de belangen van zijn achterban, maar had hij ook oog voor de bewoners in de omgeving van de luchthaven. Het was dan ook geen verrassing dat hij door de Vliegclub Rotterdam werd voorgedragen voor een tweede termijn.

Tenslotte was de vergadering van 14 februari ook de eerste voor Petra Tiel. Petra is manager public affairs bij VNO-NCW West. Zij vervangt in de CRO tijdelijk Bert Mooren, die al enige tijd ziek is en momenteel een langdurig herstelproces doormaakt. Petra is zelf lid van het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol en vervangt daar Bert Mooren in het College van Advies. Petra brengt dus veel ervaring mee. Wij wensen Bert bij deze van harte beterschap.

 

CRO na benoeming Judith Bokhove (gemeente Rotterdam) weer compleet (12/11/2018)

Nadat Pex Langenberg op 23 februari 2018 was teruggetreden als wethouder, was de positie van lid van de CRO namens de gemeente Rotterdam gedurende langere tijd vacant. Met de benoeming van de kersverse wethouder Judith Bokhove is aan deze periode een einde gekomen. In de vergadering van 13 september 2018 heeft de voorzitter haar benoemd als lid van de CRO. Daarmee is de CRO na iets meer dan een half jaar weer compleet.

In de zelfde vergadering heeft de voorzitter ook Simon Fortuyn herbenoemd als lid van de CRO namens de gemeente Lansingerland. Eerder was al wethouder Jeroen Ooijevaar benoemd als lid van de CRO namens de gemeente Schiedam. Hij volgde hiermee Particia van Aaken op, die in het nieuwe college de luchthaven Rotterdam niet meer in haar portefeuille had. Ook zijn inmiddels herbenoemd: John Poot (omwonenden Rotterdam), John Witjes (omwonenden Schiedam), Henk Lamphen (omwonenden Schiedam, plaatsvervanger), mw. v.d. Coevering (omwonenden Lansingerland), Rob v.d. Ouderaa (omwonenden Lansingerland, plaatsvervanger), dhr. Ouwehand (NMZH) en dhr. v.d. Kleij (RTHA). Leden van de CRO kunnen na een eerste termijn één keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

Na haar eerste termijn is mw. Deurloo niet teruggekeerd in de CRO. Zij was voor haar lidmaatschap van de CRO al zeer lange tijd als omwonende betrokken bij de luchthaven, onder andere als lid van de Commissie 28, en vond het nu wel welletjes. Als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de omwonenden van Rotterdam is zij opgevolgd door Hans Schendstok.

 

Kwartiermaker adviseert: nu geen omgevingsombudsman, maar wel versterking CRO (16/10/2018)

“Voer de omgevingsombudsman nu niet in wegens ontbreken van voldoende draagvlak en commitment.” Dit staat in het eindadvies dat kwartiermaker Ewald van Vliet op 3 oktober 2018 presenteerde in de vergadering van de Statencommissie Verkeer & Milieu van de provincie Zuid-Holland. Wel zou volgens hem de recente evaluatie van de CRO’s benut moeten worden om de werking ervan te versterken. In dit licht stelt hij tevens nut en noodzaak van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) ter discussie. De kwartiermaker adviseert verder om de communicatie vanuit de CRO te verbeteren en tenslotte zou moeten worden bezien hoe betere terugkoppeling op klachtregistratie kan worden gegeven.

 

Presentaties informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam (16/10/2018)

Hieronder vindt u de links naar de presentaties die op 11 oktober 2018 zijn gegeven tijdens de informatieavond van de CRO in het gemeentehuis van Schiedam.

CRO

RTHA

LVNL

DCMR

 

Nieuwsflits: meldingen vliegtuighinder verdrievoudigd (14/9/2018)

In de maanden mei, juni en juli van dit jaar heeft de DCMR bijna drie keer zoveel meldingen over hinder door luchtverkeer ontvangen als in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de “Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 3e kwartaal gebruiksjaar 2018”, die op 13 september jl. is besproken in de CRO.

Hoewel ten opzichte van vorig jaar het aantal vliegbewegingen met circa 10% groeide (waarvan het aandeel grote luchtvaart met ca. 20%), kan dit de enorme toename van het aantal meldingen niet verklaren. Waarschijnlijk hebben ook andere factoren een rol gespeeld zoals het uitzonderlijk mooie weer. Omdat de wind hierdoor langdurig uit oostelijke richting kwam, moest veel meer dan normaal in die richting gestart en geland worden. Ook staan de ramen vaker open en zitten omwonenden vaker in de tuin, waardoor zij in het algemeen meer last hebben van vliegtuiglawaai.

Uit de rapportage over het volgende kwartaal zal moeten blijken of de toename van het aantal meldingen structureel is of alleen maar een incident was. Dan wordt ook de jaarrapportage opgesteld, waarin zoals gebruikelijk een uitgebreide analyse wordt gemaakt van de binnengekomen meldingen. De CRO hoopt, dat dit een verklaring zal opleveren voor de stortvloed aan meldingen in de afgelopen periode, zodat ook eventuele maatregelen kunnen worden voorgesteld om de hinder te verminderen.

Kijk hier voor alle rapportages.

 

Informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam

Woont u in de gemeente Schiedam, Vlaardingen of Maassluis?
Heeft u wel eens vragen over vliegverkeer en het geluid ervan?
Wilt u weten wat er met uw klachten gebeurt en of klagen wel zin heeft?
Vraagt u zich wel eens af of de vliegtuigen geen andere routes kunnen volgen?
Wilt u weten hoe het zit met vluchten in de nacht?
Heeft u wel eens gehoord van de CRO?
Heeft u andere vragen?
Of bent u gewoon geïnteresseerd?

Kom dan op donderdag avond 11 oktober 2018 naar het gemeentehuis van Schiedam
(Stadserf 1, 3112 DZ SCHIEDAM),

want de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) organiseert een informatie- en discussieavond voor omwonenden. Ook Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) doen mee.

Zo ziet het programma er uit:

19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.20 uur Opening door wethouder Schiedam
19.25 uur Uitleg door CRO over de rol van de CRO
19.35 uur Uitleg door RTHA over luchthavenbesluit, nachtregime, etc.
19.45 uur Uitleg door LVNL over vliegprocedures en -routes
19.55 uur Uitleg door DCMR over klachtenafhandeling
20.05 uur Pauze met koffie en thee
20.20 uur Uiteen met de vier inleiders in vier groepen; telkens na 25 minuten wisselen
22.00 uur Napraten met een hapje en een drankje
22.30 uur Einde programma

Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Bent u van plan te komen, meld u dan aan via het contactformulier op deze website.

Vul bij onderwerp in: “aanmelding 11 oktober + aantal personen”
Let op: u ontvangt geen bevestiging!

 

Voortaan stukken over het luchthavenbesluit overzichtelijk bij elkaar in een apart dossier 

Wanneer een belangrijk onderwerp gedurende langere tijd actueel is en er in de loop van tijd veel documenten verschijnen, dan worden deze voortaan met wat achtergrondinformatie op overzichtelijke wijze bij elkaar geplaatst op een aparte pagina. Dit wordt dan een dossier genoemd. Via een apart submenu kunt u dan direct naar het dossier navigeren dat u wilt raadplegen. Als eerste is een dossier aangemaakt voor het luchthavenbesluit.

 

Eindrapport evaluatie CRO is nu beschikbaar 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de CRO's van de luchthavens van nationale betekenis geëvalueerd.

Belangrijke bevindingen zijn:

 • de CRO’s voldoen in de regel aan de in wet- en regelgeving genoemde bepalingen inzake onder andere de samenstelling, de organisatie en verslaglegging;
 • de meeste leden en oud-leden van CRO’s die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, beoordelen het algemeen functioneren ervan als neutraal tot goed (ruim 80 procent);
 • zonder CRO’s zou de communicatie tussen partijen waarschijnlijk formeler zijn, trager verlopen en ook sneller kunnen verharden;
 • over de rol van de voorzitter zijn respondenten positief, en zijn er nauwelijks tot geen verschillen tussen de afzonderlijke CRO’s.

In de evaluatie wordt in overweging gegeven om te bezien of de huidige wettelijke taak gehandhaafd moet blijven of mogelijk verruimd kan worden. Dit punt zal worden bezien in het kader van de bredere aanpak van het omgevingsmanagement en wordt meegenomen in de Luchtvaartnota.

Klik hier om het eindrapport te downloaden.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief waarmee het rapport is aangeboden aan voorzitters en secretarissen van de CRO's.

Klik hier voor de verzamelbrief waarmee het rapport naar de Tweede Kamer is gezonden.

 

Vergaderstukken voortaan op de website

De CRO heeft in de vergadering van 9 maart 2018 besloten, dat de stukken voor de plenaire vergaderingen voortaan op de website worden geplaatst.
Ongeveer twee weken voor de vergadering worden de stukken verzonden aan de leden van CRO. Enkele dagen later worden ze ook op de website geplaatst. U kunt u de stukken dan hier vinden.

 

 

 
©2021 - CRO Rotterdam